NJFF - nyheter om jakt, sportsfiske, jakthund, jaktskyting

Norges Jeger- og Fiskerforbund
spacer

Må Driva rotenonbehandles?


Fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth (t.v.) og info-sjef Espen Farstad.
Foto: Åsgeir Størdal

I regionen som sokner til lakseelva Driva, har det etterhvert blitt en stor skepsis til rotenonbehandling av vassdraget, med tilhørende bygging av fiskesperre. I et leserinnlegg redegjør NJFF for forbundets syn på de planlagte tiltakene.

NJFF støtter opp om den planlagte rotenonbehandlingen i Driva. I en nasjonal sammenheng er det særdeles viktig at vi bekjemper den dødelige lakseparasitten. Å leve med faren for smitte til andre vassdrag og regioner, er ingen god løsning!

Rotenonbehandling av et vassdrag mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris er et dramatisk tiltak. Heldigvis har alle behandlinger med den nye rotenonløsningen så langt vært vellykket. Det er likevel lett å forstå at metoden i seg selv følges med skepsis av enkelte rundt de mer kompliserte vassdragene.

En kan aldri gi en 100 % forsikring om at en vil lykkes med behandlingen, men må basere seg på at sannsynligheten for å lykkes er så stor at en velger å bruke store ressurser for å bli kvitt den dødelige parasitten. De samme vurderingene ble gjort for Ranavassdragene, som nå er friskmeldt, og der laksebestanden er fri for de svært negative effektene av parasitten.

 

Resistens-avl
Å avle på resistens er av enkelte fremmet som mulig løsning, men er dette virkelig en god løsning? Ikke forhindrer en faren for smitte til andre vassdrag – en snarere øker den ved at en gir grobunn for flere spredningsverter. Ikke vet en hvilke andre av laksens naturlige, viktige egenskaper en står i fare for å miste i avlsprosessen. Og ikke vet en prislappen på å kanskje måtte avle på resistens i et da potensielt stadig økende antall bestander/ elver.

Vi vet i dag at nær 100 % av all spredning av G.salaris i Norge har skjedd via fisk – enten fra elv til elv i fjordområder, eller ved fysisk flytting av fisk. Det første begrenses av tilstrekkelige saltvannsbarrierer, men vi har ingen sikre måter å unngå den andre spredningsveien – uansett regelverk. Den menneskelige faktoren er dessverre altfor usikker til det!

Spredning via fiskeutstyr anses mer som en teoretisk enn en reell mulighet, men av "føre var-hensyn" er det en selvfølge at vi som sportsfiskere bidrar med desinfisering av utstyret vi benytter.

 

Sperre er viktig
En langtidssperre i Driva er også et stort inngrep - men et inngrep som må til for å lykkes med selve rotenonbehandlingen. Forskernes vurderinger er at det er et nødvendig onde i akkurat dette vassdraget.

Det er ingen som jubler for slikt. Men dersom det er det som må til for å lykkes med å fjerne en dødelig parasitt fra ett av landets potensielt viktigste laksevassdrag, så er det etter NJFFs mening en midlertidig pris en må være villig til å betale. Ikke bare til beste for Drivalaksen, men kanskje mest av alt i en større strategi som tar sikte på å fjerne gyro-trusselen.

 

Ikke glem Drivas potensiale
Størrelsen på Driva og den lange lakseførende strekningen gjør at elva har et potensiale som fiskeelv fullt på høyde med naboelva Gaula. Og tenk på hva Gaula betyr og har betydd for bosetningen og næringsutviklingen i hele Gauldalen, fra fjord til fjell. Alt sett under ett, mener derfor NJFF at det av nasjonale hensyn er viktig at vi gjør alt som står i vår makt for å fjerne parasitten fra de vassdrag der våre beste fagfolk mener det er gjennomførbart.

Sperren øker mulighetene for å lykkes.  Det er en høy pris å betale, særlig for de deler av vassdraget som ligger ovenfor den planlagte fiskesperren. Men lykkes en, så vil produksjonspotensialet for Drivalaksen igjen kunne komme opp på nivå med det det var før introduksjonen av Gyrodactylus salaris.

Da var Driva en av landets fem beste lakseelver. Ikke glem det!

Informasjonssjef Espen Farstad og fiskekonsulent Øyvind Fjeldseth, NJFF.
(Leserinnlegg sendt til Driva-regionens lokalaviser)

Publisert: 06-SEP-11 Oppdatert: 05-SEP-11 Utskriftsvennlig versjon

spacer

NJFF - nyheter om jakt, sportsfiske, jakthund, jaktskyting


 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstadåsen 5, Pb. 94 1378 Nesbru
Tlf: 66 79 22 00 Fax: 66 90 15 87, E-post: njff@njff.no