Mer makrellstørje i 2023

Makrellstørja er sterkt tilbake langs kysten, som et resultat av en forsiktig internasjonal forvaltning. Det kommer også fritidsfiskerne til gode.

Publisert: 24. november 2022 kl. 07.35

Sist oppdatert: 24. november 2022 kl. 07.52

Norge har i fiskeriforhandlinger fått gjennomslag for økt kvote på makrellstørje i 2023. Norsk totalkvote blir 368 tonn, en økning på 23 prosent årets kvote. Av denne kvoten er det også avsatt en andel til fritidsfiske. Dette fritidsfisket foregår i strengt regulerte former, og i samarbeid med forskningen på Havforskningsinstituttet (HI), som aktivt benytter sportsfiskerne for å merke størjer i forskningsøyemed. 

En god utvikling

- Da vi så at det ble tatt grep internasjonalt for å sikre en bærekraftigforvaltning av makrellstørja, og at bestandene etter hvert ble så bra at det igjen kunne høstes av dem, så meldte vi i NJFF oss på tildelingsprosessene på vegne av fritidsfiskene. Vi mener det er rett og riktig at den verdifulle ressursen også skal komme fritidsfiskerne til gode, sier rådgiver Øyvind Fjeldseth i NJFF. 

- Vi inngikk et samarbeid med forskerne på HI som har fungert godt. NJFF har en nøkkelrolle i dette samarbeidet. I dag bidrar fritidsfisket til mer kunnskap om makrellstørja, noe som igjen gir et bedre grunnlag for en god forvaltning, sier Fjeldseth som nylig deltok på reguleringsmøtet der også makrellstørjefisket ble diskutert. 

Dette gjelder for neste år

Nå er altså neste års kvoter fastsatt, og for fritidsfiskerne gjelder følgende:

Nå er altså neste års totalkvote tildelt, og for fritidsfiskernes del har fiskeridirektoratet forslått følgende:

 • Det avsettes et kvantum på åtte tonn til rekreasjonsfiske etter makrellstørje.
   
 • Det foreslås å avsette to tonn til makrellstørje som dør eller er døende i forbindelse med merk- og slippfiske etter makrellstørje.
   
 • Det foreslås at det innføres en registreringsordning for deltakere som kun skal stå i mannskapspoolen. Dette vil mest sannsynlig bli en registrering lik det en har for å hummerfiske.
   
 • Det foreslår at personer som i 2022 eller tidligere år har blitt godkjent som lagleder ikke trenger å bli vurdert på nytt. Enhver som ønsker å stille med lag må imidlertid melde laget på på nytt i 2023 og bekrefte at vilkår for fisket vil bli oppfylt.
   
 • Hvert rekreasjonsfiskelag får fiske en makrellstørje til «matauk».
   
 • Lag som deltar i merk- og slippfisket får fiske ytterligere en makrellstørje til matauk.
   
 • Dersom det melder seg flere kvalifiserte lag til deltakelse i merk- slipp og rekreasjonsfisket enn det Fiskeridirektoratet mener det er plass til innenfor avsatt kvote, skal deltakelse avgjøres ved loddtrekning.

​​Framtidens fritidsfiske etter makrellstørje

En svakhet med dagens ordning er at Fiskeridirektoratet selv mener de ikke har tilstrekkelig kompetanse til å kvalitetssikre deltagerne, og sier å være 100% avhengig av at Havforskningsinstituttet til å gjøre denne jobben. Samtidig er det slik vi forstår det helt og holdent opp til Havforskningsinstituttet å finne økonomisk rom for et slikt bidrag.

Når det gjelder merkeprosjektet så er det slik situasjonen er nå opplagt at en er avhengig av å ha med forskerne, men NJFF kan ikke se at det skal være nødvendig å belaste Havforskningen for å få gjennomført et rekreasjonsfiske som oppfyller både norske kvalitetskrav og de som er satt av den internasjonale kommisjonen for bevaring av (blant annet) makrellstørje. NJFF håper likevel at HI også for 2023 finner rom for et slikt bidrag, da det fortsatt er mye nyttig kunnskap å hente om makrellstørjas adferd i våre farvann. Likevel er det viktig at vi i løpet av 2023 får etablert en mer bærekraftig modell som i større grad sikrer at rekreasjonsfisket kan utvikles videre.

NJFF ba under behandlingen på reguleringsmøtet også om at det ble sett på mulighetene for å få på plass chartervirksomhet i makrellstørjefisket. En etablering av en begrenset chartervirksomhet vil åpne dette fascinerende fisket også for sportsfiskere som ikke har anledning (eller lyst) til å investere betydelige penger i båt og fullt utstyr til dette ekstreme fisket. Dette skal utredes i løpet av 2023. NJFF vil selvfølgelig bidra i prosessen.