MENY hamburgermeny Close-menu button

Ønsker fortsatt Statskog som forvalter i Nordland og Troms

Regjeringen inviterte nylig til innspillmøte om en eventuell ny forvaltningsordning i Nordland og Troms. NJFF-Nordland ga klar beskjed hvor de sto i denne saken.

Regjeringen har besluttet å starte arbeidet med å utrede ny forvaltningsordning for statseid grunn i Nordland og tidligere Troms fylke.Det var mange frammøtte på innspillmøtet som var arrangert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det er tydelig at dette er spørsmål som engasjerer folk i regionen. Fra NJFF-Nordland stilte leder Steinar Høgaas med hele administrasjonen i fylkeslaget. 

Klar tale

Steinar Høgaas var tydelig i budskapet fra jeger og fisk: 
- Dagens forvaltningsmodell med Statskog som grunneier og forvalter av jakt og fiske må videreføres og utvikling og forbedring må skje innenfor denne rammen. Vi ser at det kan være forbedringspotensialer i dagens forvaltningsmodell, og ser behov for at Statskog i større grad trekker med jeger- og fiskerorganisasjonen, kommunene og andre mer aktivt med i dialog rundt forvaltningen av statsgrunn i våre to fylker. At vi ønsker forbedringer og utvikling, innebærer imidlertid ikke at vi ønsker en ny forvaltningsmodell.

For jegere og fiskere er forvaltningen av vilt og fisk og adgangen til jakt og fiske helt sentrale temaer i spørsmålet om forvaltningsmodell for Nordland og Troms. Statskog er en garantist for tilgangen til jakt og fiske, og de legger godt til rette for jegere og fiskere både fra Nordland og Troms og andre deler av landet. Småviltjakt med hund er folkejakta i våre to fylker, og svært mange jakter med hund. Statskog legger til rette for at de som ønsker det skal kunne jakte rype og annet småvilt med hund.
- Konklusjonen vi trekker er derfor at NJFF ikke støtter modellen med Hålogalandseiendommen slik denne ble lagt fram av Samerettsutvalg II. Vi ønsker en videreføring av dagens forvaltningsmodell, understreket Høgaas. 

Sjekk innslag på NRK-Nordland her.

Statskog som kunnskapsleverandør

NJFF har tidligere også påpekt at Statskog har tatt og bør videreutvikle rollen som kunnskapsleverandør. Samfunnet stiller stadig større krav til en kunnskapsbasert forvaltning av våre høstbare vilt- og fiskearter, og klimaendringer gir nye utfordringer for forvaltningen av disse artene  og naturgrunnlaget generelt. Skal vi lykkes med en god forvaltning som sikrer at vi fortsatt skal kunne høste av vilt og fisk gjennom jakt og fiske, må vi ta disse utfordringene på alvor. Gjennom sin rolle i rypeprosjektet har Statskog vist at det kan påta seg rollen og oppgaven som motor for kunnskapsutvikling i samarbeid med forskning, brukersiden og ulike grunneiere. Kunnskapsgrunnlaget som ble lagt gjennom rypeprosjektet har vært vesentlig i forhold til å kunne forvalte rype på en god måte, noe som nå medfører at rypa er forslått tatt ut av rødlista.