Kalking av vann og vassdrag
Publisert 25.02.2020 15:19
Oppdatert 25.02.2020 15:24
Kalking av vann og vassdrag
Forsuring av vann og vassdrag er fortsatt et av de alvorligste miljøproblemene i Norge. Forsuring har ført til og fører fortsatt til stor reduksjon i biologisk mangfold. Kalking avhjelper dette problemet.

​​​Fortsatt behov

  • Berggrunn og jordsmonn i de forsurede områdene våre er av en slik art at det vil ta lang tid å bygge opp tilstrekkelig bufferevne slik at forsuringsskadene opphører. Særlig i fylker fra Telemark og vestover er utfordringene fortsatt svært store, men også i områder øst for Telemark er det fortsatt utfordringer i mange innlandsfisklokaliteter. Kalking i forsurede områder er derfor fortsatt ett av de viktigste miljøtiltakene i Norge.

  • Det eneste som hjelper på lang sikt er reduksjon i forsurende utslipp. Mye godt er oppnådd gjennom internasjonale avtaler om reduksjon i svovel- og nitrogenutslipp.

Kalking hjelper

  • Kalkingen er til stor nytte for restaurering av norsk natur, og virksomheten har stor samfunnsøkonomisk betydning.

  • 12 unike laksebestander er sikret fra utdøing og ytterlige 10 er reetablert som følge av kalking i elvene. Mer enn 2.500 bestander av innlandsfisk er reddet som følge av det samme.

  • I dag tas ca hver femte laks i kalkede vassdrag. Virksomheten har følgelig resultert i at vi har tatt vare på naturmangfoldet i kalkede vassdrag, samtidig som befolkningen har gode friluftstilbud i områder som ellers hadde hatt sterkt forringet naturkvalitet.

Sårbar virksomhet

  • Gjennom flere år har forvaltningen i samarbeid med forskningsmiljøene bidratt til å optimalisere kalkingsvirksomheten for å utnytte kalkingsmidlene best mulig. I tillegg kalkes langt fra alle de lokaliteter hvor det er behov. Det er fortsatt behov for å utvide virksomheten og starte opp kalking i nye vassdrag. Eventuelle kutt i bevilgningene til kalkingsvirksomheten vil derfor få negative effekter på norsk natur og være samfunnsøkonomisk negativt.​

​Mål for kalkingsvirksomheten

Miljødirektoratet laget i 2016 en plan for kalkingsvirksomheten fram til og med 2021 (Plan for kalking av vassdrag i Noreg 2016–2021).

Overordnede mål for perioden:

  • Sikre eller gjenskape minimum «god økologisk tilstand» etter Vannforskriften med hensyn til forsuring

  • Sikre god allmenn tilgang til fritidsfiske i forsurings-rammede områder​

Planen tar utgangspunkt i en prioritering av vassdrag som skal kalkes, og forutsetter at  de årlige bevilgningene til kalking ligger på minimum 93 millioner kroner.​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.