Marint miljø
Publisert 15.02.2016 02:16
Oppdatert 01.06.2016 15:53
Marint miljø
NJFF vedtok i 2012 en egen policy for marine ressurser.

​​

 1. NJFF skal arbeide for å videreføre sportsfiske i sjøen som en del av vår kulturarv. NJFF skal sette fokus på fiskeglede for alle og stimulere til bred deltakelse i sportsfiske i sjøen.

 2. NJFF skal arbeide for å sikre en bærekraftig forvaltning av de marine ressursene og deres leveområder, samt sikre befolkningens adgang til å bedrive fritidsfiske i sjøen for rekreasjon og høsting til eget forbruk. Herunder:

  • Ha et høyt faglig nivå på det marine engasjement både generelt og i enkeltsaker.

  • Være i god dialog med relevante myndigheter, forvaltning og relevante organisasjoner.

  • Være en interessent som naturlig tas med på råd i saker som omhandler relevante marin spørsmål.

  • Arbeide for en bærekraftig forvaltning og høsting av de marine ressursene.

  • Arbeide for bevaring av viktige leveområder for fisk.

  • Ha fokus på opprydding mht miljøgifter o.a. som reduserer kvaliteten på fisk og fritidsfisket.

  • Dersom hensynet til fiskeressursene tilsier det, er NJFF positive til formålstjenlige reguleringer i utøvelsen.

  • Legger til grunn en videreføring av allemannsretten til fiske i sjøen, herunder opprettholde tilgjengeligheten i strandsonen og på sjøen.

  • Arbeide for at det i beskatningsvurderinger skilles mellom fritidsfiske til eget forbruk og fritidsfiske for salg og at det etableres et eget forvaltningsregime/-system for turistfiskesatsingen

  • Få frem den sosioøkonomiske betydningen av fritidsfiske i sjøen. Herunder å arbeide for å få frem bedre tallmateriale mht beskatning i tid og rom fra ulike grupper fiskere.

 3. NJFF mener sportsfiske med stang og håndsnøre bør prioriteres opprettholdt der ressurstilgangen tilsier at beskatningen må reduseres. Ved behov for reguleringer i f.eks. redskapsmengde i fritidsfisket mener NJFF at fisket med stang/håndsnøre bør unntas for denne type reguleringer.

 4. NJFF er mot en innføring av fiskeavgift for sportsfiske i saltvann.

 5. NJFF skal være en pådriver mht holdningsskapende arbeide blant fritidsfiskere for å få en kunnskapsbasert og bærekraftig bruk og utnyttelse av de marine fellesressursene.​


Retten til fiske i sjøen​​

Ellers har NJFF opp gjennom årene tatt standpunkt i en rekke marine saker:

Fiske med stang og håndsnøre i sjøen er en allemannsrett som NJFF er svært opptatt av å videreføre. Opp gjennom årene har det kommet enkelte forsøk på å regulere det frie fisket i sjøen, herunder også fritidsfiske med garn, line og ruser, men NJFF har så langt klart å forsvare allemannsretten til fritt fiske i sjøen.

NJFF har avgitt en uttalelse til Fiskeridepartementet i forbindelse med utredningen om retten til fiske i havet utenfor Finnmark. Se under.

 

Fiskeressursene i havet​​

Gjennom Europan Anglers Alliance har NJFF et løpende internasjonalt engasjement for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene i havet, og da Nordsjøen og Skagerak spesielt.

I forbindelse med høringen på forslag til forvaltningsplan for kysttorsken, har NJFF avgitt et høringssvar som du finner under relaterte artikler under. NJFF viser blant annet stor skepsis til den planlagte veksten i torskeoppdrett.

 

Minstemålsbestemmelser for fritidsfiske i sjøen​​

Fiskerideprtementet vedtok i 1009 å innføre minstemålsbestemmelser for fritidsfiske i sjøen for en rekke arter. NJFF hadde et betydelig engasjement i saken, og bidro til at makrell og sei til eget husbehov eller agnfiske ble unntatt fra bestemmelsene. Se NJFFs brev til departementet under relaterte filer. 

I tillegg har NJFF bedt om, og fått, et unntak fra minstemålsbestemmelsene, gjeldende for arrangementer for barn og ungdom som skjer i regi av NJFF og våre foreninger.


Ulovlige garn​​

I 2006 etablerte NJFF en egen nettside for registrering av ulovlige garnsett etter laks og sjøørret i sjøen, www.ulovligegarn.no. Hensikten var å styrke fokusen på det ulovlige fisket, dokumentere omfanget og om nødvendig legge grunnlaget for et styrket oppsyn.


Brislingfiske​​

På NJFFs landsmøte i 2006 ble det vedtatt følgende: "NJFF vil arbeide for en reduksjon i fjordfiske etter brisling, og da særlig lysfiske, der dette ikke anses å utgjøre en bærekraftig beskatning. Videre vil NJFF arbeide for munningsfredning og fredningssoner utenfor anadrome vassdrag også omfatter yrkesfiske, der dette fisket anses å beskatte anadrome arter vesentlig."


Kongekrabbe​​

Kongekrabbe er en fremmed art i norsk natur, og NJFFs forbundsstyre har behandlet utfordringene knyttet til denne. NJFF ønsker en aktiv bekjempelsespolitikk mot videre spredning av kongekrabben.


Kyst​​sel

Forvaltning av kystsel bør etter NJFFs syn skje på samme måte som for annen viltforvaltning, det vil i praksis si med jakt som det primære bestandsregulerende virkemiddelet.  På landsmøtet i 2006 ble følgende vedtatt: "NJFF skal arbeide for å påvirke myndighetene til å øke avskytingen av selv når bestandssituasjonen tilsier det. NJFF skal arbeide for at myndighetene i større grad trekker med lokal kunnskap for å oppnå en best mulig forvaltning av kystselartene med grunnlag i tilstrekkelig gode bestandsanslag og kunnskap om bestandenes leveområder."

Etter at myndighetene la sjøpattedyrrådet, der også NJFF var representert, fastsettes nå selkvotene gjennom interne og lukkede prosesser i fiskeriforvaltningen. NJFF har reagert på dette, og vil følge saken videre.

Kontaktperson: Siri Parmann.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.