Sjøørreten - de små bekkers gull
Publisert 25.02.2020 14:27
Oppdatert 25.02.2020 14:28
Sjøørreten - de små bekkers gull
Utover å være en viktig del av bekker og elvers økosystem er sjøørreten en av de mest ettertraktede sportsfiskene både i sjø og elv.

​​Status for sjøørretbestandene:

Siden sjøørreten finnes fra de minste bekkene til de største elvene, samt lever vesentlige deler av livet sitt i saltvann, er spekteret av utfordringer stort, og kunnskapsgrunnlaget har vært svært mangelfullt.

Høsten 2019 la Vitenskapelig råd for villaksforvaltning fram en rapport med klassifisering av tilstanden i 430 sjøørretbestander.

Rapporten slår fast at tilstanden i kun 20 % av de klassifiserte bestandene ble vurdert som god eller svært god (85 bestander). Hele 208 bestander (nær halvparten av de 430 bestandene) var i dårlig eller svært dårlig tilstand. De resterende 137 bestandene ble klassifisert til å være i moderat tilstand.

Lakselus var den klart største påvirkningsfaktoren, og hadde stor negativ effekt på mange av bestandene. Også samferdsel og fangst var blant faktorene som påvirker bestandene.​

Ta vare på sjøørreten

  • Bedre oppvekst- og gyteforhold
    Det er et stort potensial i å forbedre gyte og oppvekstforholdene i bekker som enten er ødelagt, eller som har marginale forhold fra naturens side. Utlegging av gytegrus der det er nødvendig, forbedring av yngelens oppvekstområder og gjenoppretting av kantsoner langs bekker vil kunne øke produksjonen av sjøørret betydelig. I vassdrag med kraftutbygging kan det være mye å hente på å bedre vannføringsregimet.​

  • Løse lakselusproblemet
    I sjøen er det primært lakselusproblemet en må løse. Det må på plass løsninger i oppdrettsnæringen som forhindrer at lakseluslarver kommer fra merdene og ut til villfisken.

  • Kontrollert beskatning
    All ulovlig fangst av sjøørret må bekjempes. Kombinert med et forbedret kunnskapsgrunnlag om de ulike sjøørretbestandene kan man da forvalte sjøørreten på en bærekraftig måte.

​Laksens kusine

Sjøørret er en variant av det vi kjenner som vanlig ørret (Salmo trutta). I Norge er den naturlig utbredt fra de minste kystbekkene til de største elvene som renner ut i sjøen og har vært det siden istiden. Offisielt er det rundt 1.200 sjøørretbestander i Norge, men tar vi med alle de små bekkene hvor det produseres yngel og smolt, blir tallet mangedoblet.

​Sjøørretfiske

Sjøørret er en av de mest populære sportsfiskene vi har. Rekreasjonsverdien er stor, også sett opp mot «viktigere» arter slik som torsk. Fisket i sjøen er gratis og avgiftsfritt, i elver som har åpnet for sjøørretfiske må en ha fiskeavgift og fiskekort. ​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.