Trafikklys for villfisk og oppdrettsfisk
Publisert 25.02.2020 15:05
Oppdatert 25.02.2020 15:12
Trafikklys for villfisk og oppdrettsfisk
Oppdrettslaks fanget av sportsfisker
Rømminger og lakselus fra oppdrettsindustrien er fortsatt to av de alvorligste miljøproblemene i Norge. Rømt laks reduserer det biologiske mangfoldet i elvene. Lakselusa dreper laksesmolt, men også sjøauren i fjordene.

​​​​Trafikklyssystemet

 • Fra 15. oktober 2017 ble det innført et nytt system for kapasitetsøkning i norsk lakse- og ørretproduksjon. Kysten er nå delt i 13 produksjonsområder, hvor miljøindikatorer (p.t lakselus) regulerer kapasitet.

 • Miljøpåvirkningen vurderes annet hvert år innenfor produksjonsområdene, og kapasiteten justeres ned med 6 % (rødt), opp 6 % (rødt) eller fryses (gult).

 • En bredt sammensatt ekspertgruppe lager en rapport om tilstanden i produksjonsområdene, rapporten ser på risiko for lakselusindusert dødelighet på villaks, i tråd med Stortingets forutsetninger.

 • Ei styringsgruppe sammensatt av ledende forskere fra NINA, Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet (HI) sammenfatter rapporten og gir sine råd til Nærings- og Fiskeridepartementet, som fatter den endelige avgjørelsen for hvert av de 13 produksjonsområdene.

 • Lusesimuleringsrapporten fra HI fra 2017 (Johnsen og Ådlandsvik) for åra 2016 og 2017 viser særlig høg lusedødelighet for vill laksesmolt fra elvene i Hardanger (2016 og 2017) og Sognefjorden (2017). Den nasjonale lakselusovervåkingen (NALO) viser særlig høg lakselusdødelighet for vill laksesmolt fra elvene i Hardanger i 2018 og for elvene fra Sognefjorden i 2019. Mange elver har et eller flere av disse åra en estimert lusedødelighet på 70 % til over 80 % på utvandrende laksesmolt. Dette er uakseptable tall.


NJFF mener at

 • Det er behov for en overgang til lukkede anlegg, særlig i fjordområder med uakseptabelt høy lusedødelighet på villaks og sjøaure.

 • Lusedødelighet på sjøaure må inn i trafikklyssystemet som indikator i tillegg til vill laksesmolt.

 • Økt bruk av steril laks som et tiltak mot genetisk påvirkning ifm rømming

 • Miljødirektoratets evaluering av de nasjonale laksefjordene viser at de største fjordene har best effekt ift lus og rømming, NJFF mener derfor at de mindre fjordene må utvides i utstrekning for å gi villfisken bedre beskyttelse.

 • Inntil 30 % dødelighet pga lus i trafikklyssystemet er uforenlig med kvalitetsnormen for villaks

Rømminger

 • Økt antall rømminger av laks i 2019 til 290 000 laks, mot 160 000 i 2018 kun 15 000 for hele 2017.  Dette er en svært bekymringsfull utvikling.​

​Lakselus

 • En ny framdriftsrapport om lakselus fra HI til Mattilsynet (okt. 2019) viser at lusepresset på villaks og sjøaure er stabilt høgt, og på linje med foregående år.

​Trafikklyssystemet må

 • Være balansert i forholdet mellom villfisk (redusert produksjon ved rødt lys, frys ved gult) og oppdrettsindustrien (økt produksjon ved grønt lys).​

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.