Regler for garnfiske
Publisert 15.02.2016 02:17
Oppdatert 30.05.2016 10:07
Her finner du regler for garnsetting, generelle regler for fritidfiskere, både norske og utenlandske, og ikke minst en beskrivelse av de ulike garntypene du kan se langs kysten vår.

​​Slik er reglene for fiske etter anadrome laksefisk (laks, sjøørret og sjørøye) i sjøen:

  • Fritidsfiskere kan fiske i sjøen etter laks, sjøørret og sjørøye med stang og håndsnøre hele året, og de trenger ikke betale avgift for å fiske. 
  • Det er ikke tillatt å bruke mer enn to snører eller stenger per båt. 
  • Garn med maskestørrelse større enn 32 mm skal i perioden fra og med 1. mars til og med 30. september senkes, slik at hele fangstdelen står minst 3 m under havoverflaten. Dersom du likevel får laksefisk i garnet, må du sette fisken ut igjen.
All fangst av anadrome laksefisk med andre type redskap (garn, ruser, lyster etc) er forbudt. Fiske med faststående redskap (kilenot, lakseverp og krokgarn) er et unntak, som er forbeholdt enkelte grunneiere.

 

Retten til fiske i saltvann
I henhold til regelverket kan norske statsborgere drive fritidsfiske med følgende redskap:
  • Håndsnøre, fiskestang og én maskindrevet juksa eller dorg.
  • Garn med samlet lengde på inntil 210 meter.
  • Liner med opptil 300 angler.
  • Inntil 20 teiner eller ruser. Gjelder i perioden 1. jan -30 april. 

For mer informasjon om regler for teiner og ruser, se brosjyren Kysten er din. Hver enkelt fritidsfisker kan kombinere disse redskapstypene i den mengden som er oppgitt. Dersom det er to eller flere fritidsfiskere om bord i et fartøy, gjelder redskapsbegrensningen per fartøy og ikke per person.

Utenlandske statsborgere som ikke har fast bopel i Norge har lov til å drive sportsfiske med håndredskap (snøre, dorg eller stang), men de kan ikke selge fangsten. 


Merking av fiskeredskap
Fiskeredskap som står i sjøen skal være tydelig merket. Merket skal finnes på minst ett av vakene, blåser eller bøyer som tilhører redskapene. På utstyr som ikke har vak, skal selve redskapen merkes. For fritidsfiskere skal redskap være merket med eiers navn og adresse. For yrkesfiskere skal redskap være merket med båtens
registreringsnummer. 

Alle bundne, faststående redskap - kilenot og krokgarn - som benyttes til fangst av laksefisk tilknyttet grunneierretten skal være merket med et nummer tildelt av vedkommende fylkesmann. 

Fredningssoner
Det er generelt forbudt å fiske nærmere bekk/ elv enn 100 m i fredningstiden, både med sportsfiskeredskap og garnredskap/ ruser. Fylkesmannen kan utvide denne avstanden, men da skal det merkes. I enkelte fjorder finnes det særskilte fredningssoner der det er forbudt å bedrive fiske med garn/ ruser (stort sett unntatt yrkesfiskere). Fylkesmannen har oversikt over slike områder i de enkelte fylkene.

Nedsenkingspåbudet
Miljøverndepartementet har gitt en egen forskrift om nedsenking av garnredskap. De viktigste paragrafene i forskriften lyder:

  • § 1. Påbud om nedsenking av garnredskap: Garn med maskevidde større enn 32 millimeter som brukes til fangst av saltvannsfisk, skal i perioden fra og med 1. mars til og med 30. september senkes slik at hele fangstdelen står minst 3 meter under havoverflaten til enhver tid.
  • § 2. Utvidelse av nedsenkingspåbudet: Fylkesmannen kan for hele fylket eller for avgrensede områder bestemme at nedsenkingspåbudet skal gjelde for garn uansett maskevidde.
  • § 3. Unntak ved yrkesfiske: Påbudet om nedsenking gjelder ikke for redskap som under utøving av yrkesfiske er satt ut for å fange annet enn laksefisk av fiskere som er oppført i fiskermanntallet, fra fartøy som er registrert i merkeregistret for norske fartøyer, jf. lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven). 


Nærmere om garn

Maskevidden måles fra knute til knute, slik du ser i figuren under:Bunnsatte garn plasseres på bunnen. Garnene er stort sett 1,5 m høye og 25 meter lange, men kan kobles i lenker slik at den totale lengden når opp til de totalt tillatte 210 meter. Bunnsatte garn som står under 3-meters dybde fanger primært torsk og diverse flyndrer. Settes de grunnere, kan disse garnene være særdeles effektive til å fange sjøørret. Det er derfor viktig å være oppmerksom på denne garntypen. Bunnsatte garn har normalt maskestørrelser fra 55 til 65 mm, men større maskevidder forekommer. På våren er torskegarn vanligst, mens det lengre ut på sesongen settes en del flyndregarn med store maskevidder. Bunngarn ser du i figuren under:Flytegarn karakteriseres ved at garnets øverste kant har flyteelementer som er store nok til at holde garnet flytende i vannsøylen. Nederst på garnet er det en synkeline som hjelper til med å holde garnet loddrett i vannet.
Flytegarn er populær redskap, men også for disse gjelder nedsenkingspåbudet for garn med maskevidde større enn 32 mm i perioden 1. mars til 30. september. I figuren under ser du et flytegarn:Ruser finnes et stort antall ulike typer. Disse skal være nedsenket, men ledegarn kan stå høyere i vannet enn nedsenkingspåbudet tilsier. Ledegarnene er uansett i de fleste tilfeller mer finmasket enn 32 mm, og er ikke ment å fange fisk. Det er ikke tillatt å fange sjøørret/ laks/ sjørøye i disse. Likevel viser enkelte undersøkelser at de kan være svært effektive om de settes i gode trekkruter for slik fisk. Dersom det fanges ulovlig fisk i rusene, er det påbudt å slippe fangsten ut igjen. I figuren under ser du ei ruse:Garn med lovlig maskevidde satt med åpenbar "sjøørrethensikt"
I en del tilfeller er det observert garn med lovlig maskevidde som er satt i områder der det åpenbart er sjøørret en prøver å fange. Eksempelvis løst satt garn på rundt 30 mm som er satt inne på svært grunt vann der det erfaringsvis ferdes mye sjøøret. I slike tilfeller er det rimelig å rapportere.


Kontaktpersoner: Steinar Paulsen og Øyvind Fjeldseth.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.