Adgang til jakt og fiske
Publisert 15.02.2016 02:17
Oppdatert 17.10.2018 08:48
I NJFFs Handlingsprogram for 2013-2018 står det at organisasjonen skal arbeide for at alle som bor i Norge skal ha muligheter for å jakte og fiske dersom de ønsker det.

​​Begrensinger i tilgangen kan være av ulik karakter, blant annet ved eksklusive leieavtaler, forvaltningsordninger som favoriserer enkelte grupper av befolkningen eller med et så høyt prisnivå at enkelte grupper utestenges.

Barns fi​ske

NJFF var initiativtagere og pådrivere for lovendringen som kom i 1991, som sikret barn under 16 år rett til fritt fiske i innlandsvassdrag, med noen unntak. Dette er et viktig friluftspolitisk grep for å stimulere flere barn til å delta i sportsfiske.

​​​Allmennhetens tilgang i vassdragene

NJFF har vært pådrivere for bestemmelsen som sikrer allmennheten en adgang til minst 50% i vassdrag der det offentlige har gått inn med betydelige tiltaksmidler, som for eksempel i kalkede eller gyrobehandlede vassdrag.

​​Jakt og fiske i verneområder

NJFFs grunnleggende syn er at dagens lovverk innen vilt- og fiskeforvaltning dekker behovet for artsvern av de arter som omfattes av viltloven, og lakse- og innlandsfiskeloven. Det bør være en målsetting for forvaltningen av verneområder at de opprettholder sin funksjon og kvalitet som friluftsområder med rike muligheter for et aktivt friluftsliv, herunder jakt og fiske. Vi aksepterer at det innføres restriksjoner i jakt og fiske dersom det er en direkte konsekvens av verneformålet. 

​​Retten ti​​l land og vann

I 2005 vedtok Stortinget finnmarksloven og etablerte Finnmarkseiendommen (FeFo)NJFF har hatt et sterkt engasjement i denne saken for å sikre allmennhetens tilgang til jakt og fiske. NJFF aksepterer innføringen av loven, og FeFo som ny eier og forvalter. 

Som en følge av finnmarksloven etablerte man Finnmarkskommisjonen fr å kartlegge om det eksisterer etablerte rettigheter på FeFos grunn. NJFF medvirket til at det ble oppnevnt en egen representant for allmennhetens interesser i denne kommisjonen. Sammen med Friluftslivets Fellesorganisasjon har NJFF tatt ut stevning med utgangspunkt i kommisjonenes to første rapporter om rettighetsforholdene, fordi vi mener det er prinsipielt viktig å få avklart allmennhetens interesser.

Samerettsutvalg 2 (SRU 2) ble opprettet i 2001, og skulle ta for seg retten til land og vann i områdene fra og med Troms og syd til Hedmark. Utvalget avsluttet sitt arbeid i 2007. NJFF støtter mindretallet i utvalget som fortsatt ønsker Statskog som grunneier. 

Sa​​​marbeidsavtaler

NJFF har inngått formelle samarbeidsavtaler med Statskog, Norges Fjellstyresamband og Statkraft, blant annet for å sikre den allmenne tilgjengeligheten til jakt og fiske. ​​

Kontaktperson: Siri Parmann.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.