Kraft og energi
Publisert 15.02.2016 02:17
Oppdatert 17.10.2018 08:36
Kraft og energi
Samfunnets økende energiforbruk gir også utfordringer for viltet og fisken.

NJFF har ingen generell energipolitisk politikk, men har valgt å ha et engasjement fra sak til sak med ønske om en bærekraftig forvaltning av naturgrunnlaget. NJFF har et mangeårig engasjement i forhold til å sikre viltet og fiskens interesser i forbindelse med vassdragsreguleringer og andre former for kraftutbygginger.

​​Vannkraft

NJFF mener at de store vannkraftutbyggingenes tid må være forbi, og er grunnleggende skeptiske til vannkraftprosjekter som får negative konsekvenser for våre interesser. NJFF har i tillegg til denne generelle tilnærmingen også hatt betydelig engasjement for å sikre vern av enkeltvassdrag. For eksempel vedtok landsmøtet 2003 å gå inn for vern av Vefsna.

Landsmøtet til NJFF vedtok i 1998 følgende: "NJFF ønsker at vassdrag i kategori 1 og 2 i Samla plan ikke blir bygget ut. Dette gjelder også selv om det ikke blir bygget gasskraftverk i Norge. NJFF ønsker i stedet at ny energi skaffes gjennom opprustning av eksisterende kraftverk og linjenett, samt gjennom ENØK-tiltak."  Som en oppfølging av dette har vi et betydelig engasjement for å bedre miljøbetingelsene i vassdrag som omfattes av revisjon av konsesjonsvilkårene.​

Satsing på småkraft og vindkraft​​

Landsmøtet til NJFF 2006 vedtok følgende: "NJFF skal arbeide for at det etableres regionale og nasjonale planer som sikrer at natur-, miljø- og friluftslivshensyn blir ivaretatt og som gjør det mulig for de ulike organisasjonsleddene å bli en viktig aktør i behandlingen av saker om utbygging av mikro, mini og småkraftverk og vindkraftutbygging."​
I 2018 har NVE gjennomført en prosess med utarbeidelse av en nasjonal ramme for vindkraft. NJFF har deltatt i en dialoggruppe. For NJFF er det viktig at det ikke åpnes for å søke konsesjon for vindkraft i villreinområder, i verneområder, i større sammenhengende naturområder eller i viktige friluftsområder.
Etter klage fra natur- og friluftslivsorganisasjonene sa Olje- og energidepartementet nei til etablering av et  vindkraftverk på Hovatn i Auts Agder av hensyn til villreinen.

Vanndirektivet​​​

NJFF har stilt seg positive til EUs vanndirektiv, da vi mener dette kan bidra vesentlig til en bedret miljøstatus og forvaltning av vassdragene. Direktivet og den vedtatte vannforskriften er etter NJFFs syn et viktig supplement til vannressursloven.

NJFF har sammen med Landssammenslutningen for vasskraftkommuner, SABIMA, Norske Lakseelver, FRIFO og Samarbeidsrådet for naturvernsaker, klaget norske myndigheter inn for EU (ESA) for manglende oppfølging av vanndirektivet i forbindelse med vilkårsrevisjonene.

Kontaktperson: Siri Parmann.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.