Lokal vannforvaltning
Publisert 15.02.2016 02:16
Oppdatert 01.06.2016 15:51
Lokal vannforvaltning
Jegere og fiskere er opptatte av levedyktige vilt- og fiskebestander som kan høstes gjennom jakt og fiske. Derfor er det viktig å engasjere seg nå når det er mulig å bidra til ei god og bærekraftig forvaltning av viltets og fiskens leveområder.

​​​

Lokale jeger- og fiskerforeninger har lange tradisjoner for dugnadsinnsats innafor fiskekultivering, tiltak i vassdragene for å bedre forholda for fisken, ​​​og tilrettelegging for sportsfiske. Det har også vært mye fokus på inngrep og utslipp i og ved vassdragene. På den måten har sportsfiskerne brukt kompetansen sin til nytte og glede for miljøet og andre. 

I dag har vi et lovverk som skal sikre bærekraftig forvaltning av våre vassdrag. Disse danner rammene for den daglige forvaltninga av vassdragene. Men det vil likevel i tida framover være behov for vår innsats for å nå de overordna målene: Praktiske tiltak i og ved vassdragene må kombineres med engasjement inn mot kommunene, fylkeskommuner og sentrale myndigheter for å sikre at rammeverk og planer blir fulgt opp.

 

Positiv EU-tilpassing​​​​​

Med Stortingets vedtak om å innføre EUs vanndirektiv i Norge, har det åpna seg nye muligheter: Det er lagt opp til et omfattende system der hele landet organiseres i vannregioner, der egne forvaltningsplaner for vassdragene skal utarbeides og følges opp. Systemet kan virke komplisert, men gjennom noen enkle faktaark prøver NJFF å gi et innblikk i hvordan systemet er bygd opp, samt når og hvordan vår organisasjon kan bidra på alle plan.

Faktaarkene er ment å gi en oversikt over myndighetenes rammeverk for vannforvaltninga og de løpende planprosessene. Videre er det satt fokus på hvordan lokale jeger- og fiskerforeninger og andre kan bidra. Det er lagt vekt på å synliggjøre mulighetene og hvordan lokalforeningene kan gripe fatt i dem.

 

Nå får du råd!​​

For å sikre levedyktige fiskebestander slik at vi kan utøve sportsfiske også i framtida, må vi fortsette vårt gode engasjement. Det vil fortsatt være helt avgjørende at lokale jeger- og fiskerforeninger kjemper mot vandringshindre for fisken, grusuttak i vassdragene, og spredning av fremmede arter. Det er fortsatt stor interesse for kraftutbygging i vassdragene, sjøl om fokus nå i større grad er retta mot utbygging av småkraftverk.

Lokalt engasjement er viktig! Gjennom engasjement og dugnadsinnsats kan lokalforeningene omsette sin kunnskap på en måte som bidrar til miljøgevinster og bedre muligheter for sportsfiskere og andre friluftslivsinteresserte. Benytt mulighetene; ta våre tips og praktiske råd som en inspirasjon til å ta fatt!

​​

Kontaktperson: Siri Parmann.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.