Ny vedtektnorm og kontingentsatser

Kontingentfastsettelse og oppgradering av vedtektene var to viktige temaer som måtte opp på årets årsmøter for foreningene. Regionlagene (tidligere fylkeslagene) skulle ha vedtektsaken som årsmøtesak.

Publisert 13. februar 2023 kl. 09.17

Fastsettelse av medlemskontingent for 2024

NJFFs landsmøte i november 2021 gjorde vedtak om å innføre mer enhetlige medlemskontingenter i organisasjonen. Tidligere har organisasjonsleddene selv bestemt sin andel av medlemskontingenten, noe som har resultert i et stort antall forskjellige kontingentstørrelser. Landsmøtevedtaket innebærer enklere medlemsadministrasjon og bedre kjøpsløsninger for nye medlemmer.

For hovedmedlemskap er det innført en tredeling, hvor den enkelte lokalforening selv kan bestemme hvilket kontingentnivå som skal benyttes, det vil si lav, middels eller høy. For øvrige medlemskategorier vil nivået være enhetlig uavhengig av foreningstilknytning.

Representantskapsmøtet vedtok følgende kontingentsatser for 2023:

KategoriSentraltFylkeForeningTotalt
Hovedmedlemskap med Jakt & Fiske lav5909045725
Middels59090125805
Høy59090210890
Barne- og ungdomsmedlemskap med Jakt & Fiske3055050405
Barne- og ungdomsmedlemskap uten Jakt & Fiske1755050275
Pensjonist/uføremedlemskap med Jakt & Fiske4258550560
Ektefelle/samboermedlemskap uten Jakt & Fiske1808050310
Sidemedlemskap uten Jakt & Fiske18025190395
Æresmedlemskap305  305
Direktemedlemskap med Jakt & Fiske800  800
Familiemedlemskap7751152201110

Kontingentsatser for 2024 vedtas på representantskapsmøte i oktober 2023. Er det ingen endringer, vil sats fra 2023 videreføres.

Meld inn ny kontingentsats på Min side - gjennom foreningsadministrasjonen og fanen prisinnrapportering. 

Nye vedtekter for alle organisasjonsledd

NJFFs landsmøte i 20021 vedtok endringer i organisasjonens vedtekter. Hensikten er å gjøre hele organisasjonen mer enhetlig. Alle organisasjonsledd må ha en «grunnlov» som i grove trekk beskriver hvordan de er bygd opp og skal fungere. Fordelen er størst mulig grad av likhet i alle leddene.

Landsmøtevedtaket innebærer at det innføres en vedtektnorm for lokalforeningene og en vedtektnorm for regionlagene (tidligere fylkeslag). Dette betyr at landsmøtet har vedtatt et ufravikelig innhold. Den enkelte forening eller det enkelte regionlag kan selv vedta endringer og/eller tillegg til enkelte av bestemmelsene. Det er angitt i normen hvor det kan gjøres endringer/tillegg.

I alle organisasjonsledd må nye vedtekter vedtas på årsmøtet. Landsmøtet har satt en frist ut 2023 hvor foreningene må ha vedtatt ny vedtektnorm.

Les mer her.