MENY hamburgermeny Close-menu button

Viktig oppfølging etter landsmøtet

Kontingentfastsettelse og oppgradering av vedtektene var to viktige temaer som måtte opp på årets årsmøter for foreningene. Regionlagene (tidligere fylkeslagene) skulle ha vedtektsaken som årsmøtesak.

Publisert 21. april 2022 kl. 13.03

Fastsettelse av medlemskontingent for 2023

Hver forening må vedta og melde til NJFF sentralt om det skal benyttes lav, middels eller høy kontingentsats for hovedmedlemmene.

NJFFs landsmøte i november gjorde vedtak om å innføre mer enhetlige medlemskontingenter i organisasjonen. Tidligere har organisasjonsleddene selv bestemt sin andel av medlemskontingenten, noe som har resultert i et stort antall forskjellige kontingentstørrelser. Landsmøtevedtaket innebærer enklere medlemsadministrasjon og bedre kjøpsløsninger for nye medlemmer.

For hovedmedlemskap er det innført en tredeling, hvor den enkelte lokalforening selv kan bestemme hvilket kontingentnivå som skal benyttes, det vil si lav, middels eller høy. For øvrige medlemskategorier vil nivået være enhetlig uavhengig av foreningstilknytning.

Representantskapsmøtet vedtok følgende kontingentsatser for 2023:

Kategori Sentralt Fylke Forening Totalt
Hovedmedlemskap med Jakt & Fiske lav 590 95 45 730
Middels 590 95 125 810
Høy 590 95 210 895
Barne- og ungdomsmedlemskap med Jakt & Fiske 315 60 50 425
Barne- og ungdomsmedlemskap uten Jakt & Fiske 185 60 50 295
Pensjonist/uføremedlemskap med Jakt & Fiske 430 90 50 570
Ektefelle/samboermedlemskap uten Jakt & Fiske 185 85 50 320
Sidemedlemskap uten Jakt & Fiske 185 30 200 410
Æresmedlemskap 310     310
Direktemedlemskap med Jakt & Fiske 805     805
Familiemedlemskap 780 120 220 1120

Hver lokalforening skal ha bestemt om deres kontingentnivå for hovedmedlemskap skal være lav, middels eller høy. Dersom en forening ikke melder inn dette til NJFF sentralt, vil middels nivå bli benyttet.

Meld inn ny kontingentsats på Min side - gjennom foreningsadministrasjonen og fanen prisinnrapportering. 

Last ned kontingentsatsskjema

Nye vedtekter for alle organisasjonsledd

NJFFs landsmøte har vedtatt å gjøre endringer i organisasjonens vedtekter. Hensikten er å gjøre hele organisasjonen mer enhetlig. Alle organisasjonsledd må ha en «grunnlov» som i grove trekk beskriver hvordan de er oppbygd og skal fungere. Det er fordeler med at det i så måte er stor grad av likhet i alle leddene.

Landsmøtevedtaket innebærer at det innføres en vedtektsnorm for lokalforeningene og en vedtektnorm for regionlagene (tidligere fylkeslag). Dette betyr at Landsmøtet har vedtatt et ufravikelig innhold. Så kan den enkelte forening eller det enkelte regionlag selv vedta endringer og/eller tillegg til enkelte av bestemmelsene. Det er angitt i normen hvor det kan gjøres endringer/tillegg.

I alle organisasjonsledd må nye vedtekter vedtas på årsmøtet. Det er forutsatt at dette skjer allerede i 2022 eller senest i 2023.

Alle foreninger og regionlag må nå sette seg inn i vedtektnormene og forberede årsmøtebehandling. Alle regionlagene bør vedta nye vedtekter på sine årsmøter i 2022. Foreningene må vedta nye vedtekter senest på årsmøtene sine i 2023, men kan gjerne gjøre det allerede i 2022. Etter at de nye vedtektene er vedtatt på årsmøtet, skal de sendes til NJFF sentralt for endelig godkjenning.

Last ned vedtektsnormer for foreningene:

§ 6 i vedtektnormen for foreningene er ajourført 8. februar 2022.

Vedtektsnorm for foreningene, bokmål

Vedtektsnorm for foreningene, nynorsk

Kommentarer til vedtektsnorm for foreningene

Last ned vedtektsnormer for regionlagene:

Vedtektsnorm for regionlagene, bokmål

Vedtektsnorm for regionlagene, nynorsk

Kommentarer til vedtektsnorm for regionlagene

Videre arbeid med temaene

Nå er det opp til det enkelte organisasjonsledd å ta fatt i kontingentfastsettelsen og vedtektene. NJFF sentralt skal utarbeide en veileder til de to vedtektnormene, men dette vil ta noe tid og vil ikke bli ferdig før litt ut i 2022.

NJFF sentralt bistår selvsagt alle organisasjonsledd som ønsker hjelp eller råd. Foreningene vil også kunne hente bistand fra sitt regionlag.

Regionlagene vil ha oppgaver med å påse at sine foreninger både vedtar kontingentfastsettelse og behandler vedtektene.