Naturområder ofres for vindmøller
Publisert 02.04.2019 11:43
Oppdatert 02.04.2019 11:43
Naturområder ofres for vindmøller
Forslaget til nasjonal ramme for vindkraft på land er i dag levert til Olje- og energidirektoratet (OED). Der peker NVE ut 13 områder som de vurderer som best egnet for etablering av vindkraft. ​De foreslåtte områdene berører naturområder og mange viktige områder for jakt, fiske og annet friluftsliv.

​​

NJFFs innspill:

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har utarbeidet forslaget, og NJFF har i et tidligere innspill bedt dem om at følgende blir ivaretatt i en nasjonal ramme for vindkraft:

  • At det ikke åpnes for å søke om konsesjon for etablering av vindkraftverk i viktige friluftslivsområder, herunder viktige områder for jakt og fiske
  • At nasjonale villreinområder og øvrige villreinområder inngår som hardt eksklusjonsgrunnlag
  • At større sammenhengende naturområder inngår som hardt eksklusjonsgrunnlag
  • At verneområder inngår som hardt eksklusjonsgrunnlag

Uheldig utvikling

Villreininteressene har blitt vektlagt i arbeidet med forslaget til nasjonal ramme, men det er fortsatt villreinområder som kan bli berørt. Etablering av vindkraftverk er ikke forenelig med å ta vare på villreinen. En vindkraftutbygging i de foreslåtte områdene vil berøre områder som er viktige for friluftsliv i tillegg til å berøre urørt natur og inngrepsfrie områder.

Større sammenhengende naturområder kan ha betydning for naturens evne til å tilpasse seg klimaendringer. Verdien av urørte områder øker. Bygging av vindkraftverk er et inngrep i naturen som man ikke kan gå tilbake på. Blir det åpnet for dette vil det bety færre større sammenhengende naturområder, og områder for jakt, fiske og annet friluftsliv vil minske. Ett av de desidert største miljøutfordringene globalt er tap av naturlige leveområder. I de senere tiårene har utviklingen vist hvordan enkelte tiltak og en bit-for-bit-utbygging fører til færre inngrepsfrie områder også i Norge. Etablering av vindkraftverk i slike områder vil bidra ytterligere til dette. Det er en utvikling NJFF mener man må strekke seg langt for å unngå.

Mangelfullt faktagrunnlag

Ved utarbeidelsen av forslaget er det gjort en stor jobb med å samle inn fakta. Likevel har arbeidet med en nasjonal ramme for vindkraft gjort det tydelig at det mangler faggrunnlag på flere områder.

OED vil sende forslaget til nasjonal ramme ut på høring. Det vil før sommeren bli arrangert regionale innspillmøter der blant annet miljø- og friluftslivsorganisasjonene vil bli invitert til å delta. NJFF vil følge opp vindkrafts-forslaget i den kommende høringsrunden for å sikre at hensynet til biologisk mangfold, natur og jakt, fiske og annet friluftsliv blir ivaretatt.​

Les mer om nasjonal ramme for vindkraft her. ​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.