Vedtekter pr 2017
Publisert 21.03.2017 21:31
Oppdatert 05.03.2021 08:38

​​VEDTEKTER

FOR

RISØR JEGER- OG FISKERFORENING, TRYTA

Stiftet 10. desember 1949

Vedtatt på ordinært årsmøte den 16.februar. 2017

Godkjent av NJFF 6.mars 2017

§ 1 NAVN

Foreningens navn er Risør Jeger- og Fiskerforening, Tryta.

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

§ 2 FORMÅL

Foreningens formål er:

- å ivareta jakt- og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens produksjonsgrunnlag, og ved at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.

- å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt, fiske, naturforvaltning og friluftsliv.

- å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt- og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.

- å sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.

- å arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.

- å arbeide for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap.

- å drive et aktivt ungdoms- og utdanningsarbeid.

- å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.

- å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.

Arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldende handlingsprogram og det årlige arbeidsprogrammet.​

§ 3 MEDLEMSKAP

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning kan bli medlem av foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av forening, NJFF's styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert.

Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen ut over det kalenderåret som kontingenten er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF innen 1. september året før medlemskapet skal opphøre.

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivingen, eller på annen måte ved sin adferd skader foreningen, kan suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeninger, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.

§ 4 KONTINGENT

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.

Foreningen følger NJFF's ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten. Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av årsmøtet, og skal meddeles NJFF skriftlig innen 1. september.

§ 5 FORENINGENS LEDENDE ORGANER

Foreningens ledende organer er:

a) Ordinært årsmøte

b) Ekstraordinært årsmøte

c) Styret

 § 6 ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars.

Tidspunkt og sted for årsmøtet skal kunngjøres gjennom annonsering i lokalavisen og på hjemmesiden senest 4 uker før møtet skal holdes. I kunngjøringen skal det fastsettes en frist for når saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende.

Styret skal senest 1 uke før årsmøte offentliggjøre på hjemmesiden www.tryta.com saksliste og dokumenter som skal behandles på årsmøte.

Eventuelle forslag til vedtektsendringer skal gjengis i sin helhet.

En huskeannonse ca 1 uke før i lokalavisen.

 

På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Konstituering av møtet

- Godkjenning av innkalling

- Godkjenning av dagsorden

- Valg av ordstyrer

- Valg av sekretær

- Valg av tellekorps

- Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

2. Årsmelding fra siste kalenderår

3. Revidert regnskap fra siste kalenderår

4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

6. Styrets forslag til arbeidsprogram/virksomhetsplan og budsjett

7. Foreningens kontingentandel

8. Valg av styre og utvalg, jf. §§ 8 og 12.

9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov

10. Valg av valgkomité på 3 medlemmer

11. Valg av revisor med en vararepresentant

12. Eventuell utnevning/utdeling av æresmedlem(mer)/hederspris(er).

13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.

Ingen tilstedeværende har mer enn 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett.

§ 7 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Inntil to representanter fra NJFFs sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett.

§ 8 STYRET

Foreninger ledes av et styre på 7 medlemmer og 4 varamedlemmer som velges av årsmøtet. 2,3 og 4 varamedlem er nestlederne i henholdsvis viltstellutvalget, fiskestellutvalget og juniorutvalget, og er personlige varamedlem for utvalgenes ledere.

Leder står på valg hvert år, mens øvrige styremedlemmer velges for to år av gangen.

Kasserer og to styremedlemmer står på valg samtidig, mens nestleder, sekretær og øvrige styremedlemmer er på valg de øvrige år.

Styret innehar følgende verv:

- Leder

- Nestleder

- Sekretær

- Kasserer

- Leder av viltstellutvalget

- Leder av fiskestellutvalget

- Leder av juniorutvalget

Styret kan beslutte at eventuelle andre utvalgsledere – jf. § 9 nr. 6 - skal ha rett til å være tilstede på styremøtene med talerett.

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.

§ 9 STYRETS PLIKTER

Styret skal:

1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.

2. Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.

3. Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste

kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til arbeidsprogram for kommende år.

4. Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF.

5. Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets fylkesorganisasjon innen 31. mars hvert år.

6. Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse.

7. Arbeide for forenings- og medlemsfordeler, herunder muligheter for økonomisk støtte.

8. Ivareta foreningens arkiv.

9. For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene.

§ 10 SIGNATUR

Foreningens signatur innehas av styrets leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 11 REGNSKAP

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av en revisor som velges av årsmøtet. Revisor gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker reiseutgiftene og eventuelle andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir påført i foreningens tjeneste.

§ 12 UTVALG

1. Viltstellutvalget

Viltstellutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer, samt ett varamedlem. Lederen er styremedlem i foreningen. Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet for to år av gangen. Valg av leder og nestleder skjer ved særskilt valg.

Viltstellutvalget skal bl.a.:

- Planlegge og sette i verk ønskelige viltstelltiltak i samarbeid med styret.

- Bedre allmennhetens adgang til jakt.

- Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.

- Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeidet i den hensikt å bevare viltets leveområder.

- Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.

- Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner.

2. Fiskestellutvalget

Fiskestellutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer, samt ett varamedlem. Lederen er styremedlem i foreningen. Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet for to år av gangen. Valg av leder og nestledere skjer ved særskilt valg.

Fiskestellutvalget skal bl.a.:

- Planlegge og sette i verk ønskelige fiskestelltiltak i samarbeid med styret.

- Bedre allmennhetens adgang til fiske.

- Følge opp kommunal planlegging og delta i kommuneplanarbeid i den hensikt å bevare fiskens leveområder.

- Sikre god kontakt/samarbeid med grunneierne.

- Ordne med konkurranser på fiskesektoren.

- Forberede besvarelser på høringer av faglig art for styret.

- Lage beretning om utvalgets arbeid siste år, samt utarbeide aktivitetsplaner.

3. Juniorutvalget

Juniorutvalget er sammensatt av minst fire medlemmer, samt ett varamedlem. Lederen er styremedlem i foreningen. Medlemmene i utvalget blir valgt av årsmøtet for to år av gangen. Valg av leder og nestleder skjer ved særskilt valg.

Juniorutvalget skal bl.a.

- Sørge for å gi barn og ungdom gode aktivitetstilbud innenfor foreningens formål.

- Sørge for å gi barn og ungdom inspirasjon og opplæring til fremtidig jakt- og fiskeutøvelse.

- Prøve å stimulere barn og ungdom til engasjement i organisasjonen.

§ 13 VEDTEKTSENDRINGER

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF.

§ 14 UTMELDING AV NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter.

Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldende fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles forbundet innen 1. september i året før utmelding.

Dersom foreningen trekker seg ut fra NJFF uten gyldige vedtak i henhold til disse vedtektene, overtar NJFFs fylkesorganisasjon foreningens eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.

§ 15 OPPLØSING AV FORENINGEN

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to påfølgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFFs fylkesorganisasjon til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.

 VEDTEKTER vedtatt 2017.pdf

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.