Vedtekter
Thorbjørn Erntzen
Publisert 07.02.2016 18:59
Oppdatert 06.01.2018 00:50

​​​​​​​

Vedtekter for Nes Jakt- og Fiskeforening 

 

§ 1. Navn

Foreningens navn er NES JAKT- OG FISKEFORENING. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund. Foreningen er politisk nøytral.

§ 2. Formål

 • Å knytte jegere og fiskere sammen i felles arbeid for å øke vilt- og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt- og fiskestellets område.
 • Å arbeide for å bedre befolkningens adgang til jakt og fiske.
 • Å arbeide for human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.
 • Å innarbeide respekt for korrekt bruk av våpen og sportsfiskeredskap. 
 • Å arbeide for bedre jakthunder og ettersøkshunder. 
 • Å arbeide for å verne naturens produksjonsgrunnlag for vilt og fisk.
 • Å arbeide for økt produksjon av vilt og fisk.
 • Å drive aktivt ungdoms- og utdanningsarbeide.
 • Å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner for å nå disse målene.
 • Å arbeide for å etablere medlemsfordeler. 
 • Å samarbeide med grunneiere og grunneierlag for å oppnå avtaler om disposisjonsrett til jakt og fiske.

 

 

§ 3. Medlemskap

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske, friluftsliv og naturforvaltning, kan bli medlem av foreningen.

Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av foreningen, NJFF`s styre, landsstyre eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert.

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivningen, eller på annen måte ved sin atferd skader foreningen, skal suspenderes av styret. Styret kan også nekte å ta opp i foreningen personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte. I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende medlem har rett til å fremlegge sin sak for årsmøtet, som tar endelig avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeningen, skal dette rapporteres inn til forbundet.

§ 4. Kontingent

Foreningen følger NJFF`s ordning med direkte innkreving av medlemskontingent. Kontingenten til foreningen blir fastsatt av årsmøtet og skal meddeles NJFF skriftlig. Medlemskontingenten skal betales før årsmøtet. De som ikke har betalt kontingent, eller sendt utmelding til NJFF, vil bli slettet fra medlemsregisteret. Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldende medlemskategorier i forbundet.

 

§ 5. Foreningens ledende organ

Foreningens ledende organ er: 1. Ordinært årsmøte 2. Ekstraordinært årsmøte 3. Styret

 

§ 6. Styret

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer som sammen med 3 varamedlemmer, som også er valgkomite, skal velges av årsmøtet for 2 år av gangen. Ved første årsmøte står nestleder, sekretær og styremedlem på valg. De resterende i styret står på valg ved påfølgende årsmøte.

Styret er:

 1. Leder
 2. Nestleder
 3. Sekretær som også er studieleder
 4. Kasserer
 5. Styremedlem som også er leder for hytteutvalget
 6. Leder jakt
 7. Leder fiskegruppa

1. vara og leder av valgkomiteen

2. vara og medlem av valgkomiteen

3. vara og medlem av valgkomiteen

Styremøte blir holdt når leder fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er vedtaksført når minst 4 medlemmer møter. Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved like stemmetall er forslag forkastet. Set skal føres protokoll fra hvert styremøte. Styret innkaller til medlemsmøter med diskusjoner, foredrag, film eller selskapelig samvær.

 

 

§ 7. Styrets plikter

Styret skal:

 1. Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.
 2. Kontrollere listen over medlemmene i foreningen. Endringer i medlemslisten skal snarest meldes til NJFF.
 3. Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen i det siste kalenderåret, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag for kommende år.
 4. Framlegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning til æresmedlemmer og tildeling av annen heder, samt framlegge eventuelle forslag om tildeling av NJFF`s diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret, NJFF.
 5. Sende årsmelding og regnskap til NJFF innen 31. mars hvert år.
 6. Anmelde innrapportert ulovlig jakt og fiske.
 7. Drive aktivt ungdoms- og skoleringsarbeid.
 8. Velge utvalg etter behov.
 9. Bestemme priser og regler for jakt/fiske og andre aktiviteter.
 10. Avtale leie av terreng m.m.
 11. Godkjenne jakt og fiskeoppsyn.
 12. Ivareta foreningens arkiv.

 

 

 

§ 8. Regnskap

Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to revisorer som er valgt av årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøtet. Foreningen dekker utgiftene for sine representanter til landsmøtet etter reisefordeling, samt reiseutgifter som styremedlemmer og andre medlemmer har i foreningstjenesten.

 

 

 

 

 

 

§ 9. Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. februar. Årsmøtet skal innkalles av styret med 3 ukers varsel før møtet. Forslag til saksliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være styret i hende seinest 10. januar. Vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt. Det kan ikke stemmes med fullmakt. Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

 På årsmøtet skal følgende behandles:

1. Valg av ordstyrer

2. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen

3. Årsmelding fra siste kalenderår

4. Regnskap fra siste kalenderår

5. Styrets budsjettforslag og arbeidsprogram

6. Medlemskontingenten til foreningen

7. Andre saker som er oppført på dagsorden (innkomne forslag)

8.Ta avgjørelser i saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling

9. Valg av leder til styret

10. Valg av medlemmer og varamedlemmer, som også er valgkomite, til styret

11. Valg av medlemmer til utvalg og grupper

12. Valg av revisor

Årsmøtet skal ha tilsyn med at avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene. Årsmøtet skal utnevne æresmedlemmer, samt gi annen heder til medlemmer etter innstilling fra styret. Valg av leder skal skje skriftlig om ikke årsmøtet enstemmig vedtar noe annet. Stemmelikhet ved valg skal avgjøres ved loddtrekning om ikke årsmøtet fastsetter noe annet. Andre saker på årsmøtet blir avgjort ved vanlig flertall.

 

 

 

 

 

§ 10. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte blir innkalt når styret finner det ønskelig, eller dersom det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte. Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

 

 

 

§ 11. Utmelding av NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall ved skriftlig avstemming blant samtlige innmeldte medlemmer. Resultatet av avstemmingen skal legges fram for det følgende årsmøtet som gjør endelig vedtak.

 

 

§ 12. Oppløsning av foreningen

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for lovendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFF til fremme av forbundets formål i foreningens kommune/dens distrikt.​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.