Jakttider,områder,regler,priser på jaktkort.
Thorbjørn Erntzen
Publisert 07.02.2016 19:00
Oppdatert 28.04.2020 13:38
Endring 2020: Jaktkort vil selges etter søknad på mail: kprasmushaugen@gmail.com
Jakttider,områder,regler,priser på jaktkort.
Jakttider,områder,regler,priser på jaktkort.
Kåre Peder er en habil Revejeger!

​Bestemmelser for småviltjakt i Nes JFF​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

1. Innledning.

Nes JFF disponerer og selger jaktkort til egne medlemmer

Det har i 2020 blitt noen endringer ifm Covid-19, samt at vi skal ha søknader på mail IKKE inatur.no


2 Generelt

Søknad på jaktkort gjøres på mail etter følgende mal:


 1. Jaktområde det omsøkes
 2. Navn
 3. Adresse
 4. Tlf nr
 5. Medlemsnummer NesJFF
 6. Jegernr

Hovedmedlemmer med årsmedlemskap og  dugnad vil bli tildelt jaktkort først.  (min. 3timer dugnad)

Det selges 50 kort på Øståsen/Todalen.  3 kort deles ut til medlemmer med mest registrert dugnad.  
I Storelifeltet selges 10 kort. ( 5 fugl og 5 hare )  Harekortet  gjelder også for hele Øståsen/Todalen.

Storetoppen selges 3 småviltkort

3 Regler

3.1Frister

Søknadsfrist på kort er 15 JUNI

Betalingsfrist jaktkort 15 JULI

Det vil bli sendt ut mail med jaktkortinfo samt betalingsinfo kort tid etter tidsfristen for søknader er nådd.

3.2 Hund

Hund kan brukes 

Jakthunder skal ha aversjonsdressur på sau

3.3 Jakttider

 JAKTKORTET PÅ ØSTÅSEN: Deles i Todalen og Rudsåsen med forskjellige jakttider. Det er ingen jakt eller hundetrening i Todalen : f.o.m 21/9 t.o.m 1/10 og f.o.m 10/10 t.o.m 16/10

TODALEN: Bukkejakt starter 10/8 fram til og med 20/9. Småviltjakten starter 10/9 til og med 20/9. Rådyr og småviltjakt oppstart 2/10 til og med 9/10. Starter igjen 17/10 fram til og med 23/12.

RUDSÅSEN: Bukkejakten starter 10/8 og varer fram til og med 24/9. Rådyrjakt fra 25/9 til og med 23/12. Småviltjakten starter 10/9 og varer til og med 23/12. 

STORELI: Småviltjakten starter 10/9 og varer til og med 23/12. Det selges 10 kort.

STORETOPPEN: ​Dette terrenget 5 -600 mål  og det er bare småviltjakt3.5 GJESTEKORT

2-døgnskort for gjestejeger selges etter 17.10. (for jakt sammen med jeger med årskort)               kr. 350,-

Ta kontakt med jaktgruppa v/Kåre Peder Rasmushaugen for bestilling og betal til banknr. 2351.20.93213

 Jeger med årskort (rådyr eller småvilt) kan ta med seg en gjestejeger(kan kun jakte fugl og hare), en gang per sesong.

En gjestejeger kan bare bruke dette tilbudet en gang per sesong.

Dette er et tilbud til medlemmer med årskort som kan invitere med seg en venn, som ikke er medlem. Detter gjelder alle jegere i alle terreng.


3.6 ROVVILT

 Rovviltkampanjen.

Jegere som feller: mink, mår, rev, grevling, røyskatt, gaupe og kråkefugler ( 5 stk. kråkefugl gir 1 lodd ) dokumenterer og melder dette inn til jaktgruppa innen 1. april.. Felt predator vil gi lodd som er med i trekning av 5 rådyrkort. ​

- For 2020 er jaktperioden f.o.m. 6.2.20t.o.m. 31.03.21

- Roviltkampanjen vil følge jaktåret fra 01.04.20

- I forbindelse med roviltkampanjen, utvider vi jaktområdet for rovilt, til å gjelde hele østsiden av Hallingselva i Nes kommune til Liodden.


3.6 Jaktrapport

Gjøres på mail til jaktgruppa innen 01Januar påfølgende år.

Kart :

Todalen2[1525].pdf

Storetoppen[1526].pdf

Storeli[1527].pdf


Bestemmelser for storviltjakt i Nes Jakt og Fiskeforening

1 Innledning

Storviltjakt i Nes JFF deles i to kategorier, hvorav det ene er tradisjonell lags-basert Elg-og hjortejakt, det andre er enkeltsalg av hjortekort ihht eget regelverk. ​​​

2 Utførelse Lagsjakt

 2.1 Laget

Det er inntil TO jaktlag som deler jakten hvert år

Det må være minimum 6 jegere pr.lag

Ved jaktstart, skal disse ha 3 års sammenhengende hoved-medlemskap i NesJFF

Medlemskontigent skal være betalt innen søknadsfristen

 2.2 Ledelse

Jaktleder skal være bosatt i Nes kommune

Jaktleder skal ha jaktlederkurs

Jaktleder ivaretar rapportering til Øståsen grunneierlag

Jaktleder skal være oppdatert på avskyting og kvoter

Jaktleder er ansvarlig for økonomisk oppgjør til rett tid ihht gjeldende retningslinjer.

Jaktleder i jaktens første uke er hoved-jaktleder med særlige plikter, herunder:

 • koordinering med Hjortejegere fra 01 SEPT-24SEPT
 • oppdatering på avskyting og kvoter
 • jaktutførelsen fra uke 3(fellesjaktstart)

   2.3 Rulleringssystem
  Det legges opp til at alle lag skal få jaktet. Dette krever rullering mellom lagene på årsbasis.
  Nytt jaktlag stiller som nr 2.
  Ved jaktstart starter lag1 uke1, og deretter lag2 uke2
  Fra uke 3 er det samjakt

   3 Økonomi/Kvoter
  3.1 Priser: se avtale med ØSTÅSEN GRUNNEIERLAG
  Jaktkort pr jeger 700,-
  Innskudd pr. dyr 2500,-

   3.2 Gjennomføring
  Lag som ikke har betalt innen 01.JULI, mister sin jakt og nytt lag blir trukket blant søkerne. Nytt lag vil få en betalingsfrist på 7 dager.

  Kto nr for innbetaling: 2351.20.93213

   3.3 Kvotetildeling
  Jaktgruppa i NesJFF tildeler kvotene.Ved oddetallskvoter, tildeles første jaktlag størst kvote.

  Hvis et av lagene har fylt sin kvote når uke 3 starter og de ønsker flere dyr, tildeler jaktleder dyr fra sin gjenværende kvote. Hvis det er restkvote på kun1 dyr, jakter begge lag dette dyret.

  Når kvotene er felt, avgjør hvert lag selv om disse ønsker tilleggs-dyr der dette er aktuelt.

  Ved evnt restdyr 01.DES, er det ønskelig at det jaktes på disse av begge lag. Dette av hensyn til vårt ansvar ovenfor grunneierlaget.

  Dersom ikke annet er avtalt, har laget som skyter dyr under disse forutsetningene ansvaret, også økonomisk.

  4 Fellesbestemmelser

 •  4.1 Dispensasjon
  Søknad om dispensasjon fra disse bestemmelser, behandles av styret NesJFF
  4.2 Jaktsøknad
  Jaktleder har ansvaret for søknad
  Søknadsfrist er 10 Januar, søknad skal inneholde komplett liste over medlemmer i lagene.
  4.3 Samband
  Det skal være tilgjengelig telefonnummer til jaktledere for alle jegere i terrenget
  4.4 Opplæring/Ungdom
  På forespørsel, plikter lagene å ta med ungdom i opplæring fra jaktens UKE3
  4.5 Tidsfrister
  10 JAN kalenderåret for jakten; søknad til styret
  01 JULI Forhåndsbetaling for jakt

  Sluttoppgjør til grunneierlaget ihht avtale med ØSTÅSEN GRUNNEIERLAG

   5 Revidering

  Disse bestemmelser revideres ved behov av styret NesJFF, evnt ved endringer i overordnet regelverk.

 • Styret Nes Jakt og Fiskeforening-
  04.05.2018

 • Smyg og posteringsjakt på hjort 01-24-9 - 2019.
 • (ikke lov å slippe hund)
 • I tillegg til elg/hjortelagene, åpnes det for salg av 4 stk. jaktkort på hjort i 2019. Søkere må ha betalt årsmedlemskap som hovedmedlem i Nes JFF, innen søknaden om jakt behandles, og ha 3 års sammenhengende ansiennitet ved jaktens begynnelse. Ved flere enn 4 søknader, vil det bli loddtrekning på årsmøtet om hvem som tildeles jakten. Pris pr. jaktkort er kr. 700,- + betaling av kg kjøtt til Øståsen grunneierlag ved felte dyr. Søknaden gjelder som for storvilt, og må være styret i hende senest 10.januar 2019 (årsmøtesak).

# Jaktkortet er personlig og det kan felles 1 hjortedyr pr. kort etter avskytningsmodell. Det er jegerens ansvar å holde seg oppdatert på evt. begrensninger i type dyr som kan felles. Dette avtales med jaktleder / Egil Hoftun.

Jegerne må forholde seg til «årets jaktleder».

dvs ta forbindelse for hver gang man skal på ja. 

Styret  03.05.2018

Retningslinjer for rådyrjakt .

 # Rådyrkortet er personlig. Dvs. bare personer med gyldig rådyrkort kan jakte og felle rådyr. Når det blir felt rådyr avsluttes jakten, og så snart som  mulig skal det meldes jaktgruppen  med sms til mob: ( se mob. jaktgruppa ). Meldingen skal inneholde at dyr er felt og type dyr, bukk, geit eller killing. Husk skranteprøven. Prøveposer/hjelp til prøvetaking på  mob. nr. 99419448. Opplysninger skal også legges inn på nettet under
" Sett og skutt".
Ønskes nytt kort, skrives dette i samme melding. Jaktgruppa skal da tildele nytt kort så snart som mulig. Først når nytt kort er tildelt kan jegeren fortsette å jakte. 
Ved tildeling av nyttkort kan jaktgruppa komme med en   anbefaling av hvilke dyr (kjønn) det bør jaktes på. Dette ut fra fellingsstatistikk og ønske om en økning i rådyrstammen. Det tildeles i utgangpunktet max. 2 rådyrkort pr. jeger pr. jaktår.

Hilsen Jaktgruppa:

Kåre Peder. Rasmushaugen 41420819
Thorbjørn Erntzen: 98885147
 Tor Dalevold 97641934

Ettersøksavtale med Hallingdalettersøksring.
Ved ettersøk ring vakttelefon 91645217.

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.