Store rovdyr og hund - erstatningsordninger
Publisert 01.12.2016 14:17
Oppdatert 06.01.2020 15:24
​​​Det hender dessverre at det er ulveangrep på jakthunder i. Vi råder alle som får skadet eller drept hunden sin om å melde dette til Statens Naturoppsyn (SNO) slik at skaden blir registrert og omfanget av rovdyrdrepte og skadete jakthunder kan dokumenteres.​

​Det er ingen trøst i en slik situasjon, men vi vil opplyse om at det finnes erstatningsordninger/kompensasjonsordninger.  

NJFF råder alle som får skadet eller drept hunden sin om å melde dette til Statens Naturoppsyn slik at skaden blir registrert og omfanget av rovdyrdrepte og skadete jakthunder kan dokumenteres.

Dokumentasjonen er også en forutsetning for å få skadeerstatning dersom hunden er dekket av NJFFs jakthundforsikring, eller at det skal kreves rovviltskadeerstatning fra myndighetene.

For NJFFs medlemmer er det i tillegg mulig å få utbetalt et "plaster på såret" gjennom vår kompensasjonsordning for ulvedrepte hunder. For å behandle saken, trenger vi:

  • Kopi av Miljødirektoratets brev om registrert skadet eller død hund
  • Hundeeiers medlemsnummer i NJFF
  • Bankkontonummer som kompensasjonsbeløpet skal overføres til.​

Ta kontakt med NJFF for mer info: Kontaktperson: Webjørn Svendsen.​

​Erstatning for hund tatt av fredet rovvilt - Fylkesmannen:

Et av vilkårene som må være oppfylt for å ha krav på erstatning for hund som er angrepet av rovvilt, er at hundeeier som slipper hund innenfor områder med kjent forekomst av fredet rovvilt plikter å vise aktsomhet og så langt som mulig gjøre det som med rimelighet kan forventes for å avverge eller redusere tap av eller skade på hund, jf retningslinjene til forskriften.

Gjeterhund, vokterhund og jakthund som er i bruk under lovlig jakt, lovlig trening eller jakthundprøver, erstattes når de er påvist tapt til rovvilt etter § 6 i erstatningsforskriften og er ID-merket med chip eller øretatovering.

I særlige tilfeller kan kravet til chip eller øretatovering fravikes. I slike tilfeller må det framlegges dokumentasjon som innebærer at hundens identitet slås fast med sannsynlighetsovervekt, og hunden må før tapet eller skaden være registrert i, og etter tapet meldes død til, Norsk Kennel Klub.

Full erstatning for hunder skal baseres på hundens bruksverdi og erstatningen fastsettes i samsvar med verditabellen i vedlegg 1 til forskrift om endring i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt. Det ytes også full erstatning hvis hunden må avlives av dyrevelferdsmessige hensyn. Dersom hunden får varig nedsatt bruksverdi ytes 50 prosent erstatning. Dokumenterte veterinærutgifter erstattes med inntil 20 000 kr. Eventuell forsikringsutbetaling og offentlig tilskudd til anskaffelse eller opplæring av hunden trekkes fra erstatningsbeløpet.

Det er ikke noe eget skjema som brukes ved søknad om erstatning. Imidlertid er det viktig at følgende opplysninger er med i søknaden:

  • Hundens rase, kjønn og alder

  • Hundens registeringsnr.

  • Hundens ID-merkenr.

  • Dødsårsak

  • Hvor skaden har skjedd

  • Om hunden er forsikret (veterinær- og dødsforsikring), om det eventuelt er utbetalt forsikring fra forsikringsselskapet eller gitt offentlig tilskudd til anskaffelse eller opplæring av hunden

  • Om hunden er premiert på eksteriør- eller jaktprøve, og om hunden har andre godkjente resultater av betydning.

Søknaden sendes til Fylkesmannen i søkerens bostedfylke.  


Klima- og miljødepartementet har vedtatt endringer i erstatningsforskriften som trådte i kraft 10. oktober 2019. Denne omfatter også erstatning for rovdyrdrepte jakthunder: Forskrift om endring i forskrift om erstatning når husdyr blir drept eller skadet av rovvilt​​​

​Miljødirektoratet har etablert en oversikt over rovdyrtatte hunder på sine nettsider. 

Fra 1. juli 2012 er det innført reell nødvergerett for hund også i Norge. Dette innebærer at hundeeieren, eller en som opptrer på vegne av eieren, kan avlive vilt under direkte angrep også mot hund. De nødvendige endringer i naturmangfoldlovens § 17 ble vedtatt i juni 2012. ​Se lovdata​​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.