Lisensfelling av jerv og bjørn
MTE
Publisert 26.09.2019 13:48
Oppdatert 26.09.2019 14:11
Lisensfelling av jerv og bjørn
Jerv felt på lisensfelling i Engerdal i fjor.
Vi er godt inne i lisensfellingsperioden for både jerv og bjørn. Følg med på gjenstående kvoter ved å ringe Fylkesmannen jervetelefon og bjørnetelefon - les mer i saken!

​​​​​​De som ønsker å delta på lisensfelling av rovvilt (bjørn, jerv, ulv) foretar en særskilt registrering på www.jegerregisteret.no. Lisensfelling kan bare utøves av registrert lisensjeger. For å kunne registrere seg som lisensjeger må en ha betalt jegeravgift for gjeldende jaktår. Lisensen skal medbringes under felling/fellingsforsøk.

Lisensfelling av BJØRN i region 5 / Hedmark

Bjørn: lisensfellingsperiode er 21. august til 15. oktober.

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet den 11. april vedtak om lisensfelling av bjørn i region 5 / Hedmark i 2019. Kvoten ble fastsatt til 5 dyr.

I henhold til rovviltnemndas vedtak kan Fylkesmannen, i samråd med nemndsleder, avslutte lisensfellinga i området der det forekommer binner, dersom det under lisensfelling blir felt en binne. Den 1. september ble det felt en binne i Engerdal kommune. Fylkesmannen endrer med virkning fra 3. september lisensfellingsområdet slik at det ikke lenger er lisensfelling av bjørn i Engerdal kommune.

Lisensfellingsområdet omfatter grønn sone unntatt grønn sone i Engerdal kommune. I tillegg blå sone i Stor-Elvdal vest for Glomma (jf forvaltningsplanen for rovvilt i Hedmark): I fellingsområdet inngår følgende kommuner i sin helhet: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange og Nord-Odal kommuner. I tillegg inngår de deler av kommunene Åsnes, Våler, Elverum, Åmot, Rendalen og Stor-Elvdal som ligger vest for Glomma.

Fylkesmannen minner om at dersom det felles bjørn på skadefelling, eller det dokumenteres annen irregulær avgang av bjørn i perioden etter at kvote for lisensfelling er vedtatt, så skal denne trekkes fra den vedtatte kvota for lisensfelling.

Særlige vilkår:

Alle som deltar i lisensfelling plikter å holde seg oppdatert om gjenværende kvote ved å ringe bjørnetelefonen før jaktstart daglig. Opplysninger om kvote fås ved å ringe Fylkesmannens bjørnetelefon: 948 00 525.

Lisensfelling av bjørn krever grunneiers tillatelse.

Binne med unge(-r) er unntatt fra lisensfelling.

Lisensfellingen omfatter også områder vernet etter naturvernloven der vernebestemmelsene åpner for dette. For verneområder der felling av rovvilt ikke er tillatt i henhold til verneforskriften må det søkes til forvaltningsmyndigheten for området om nødvendig dispensasjon.

Felling eller forsøk på felling skal umiddelbart meldes til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og Statens naturoppsyn.

Jeger skal fremvise felt dyr for Statens naturoppsyn for umiddelbar kontroll, merking og prøvetaking av biologisk materiale, og jeger skal kunne påvise fellingssted etter anmodning fra Statens naturoppsyn, politiet eller Fylkesmannen.

Vilt som er avlivet i medhold av naturmangfoldloven § 18 tilfaller i utgangspunktet Viltfondet, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 48. Når det gjelder lisensfelling på bjørn, beholder jeger/jaktlag kjøttet og skinnet av felt bjørn. Viltfondet opprettholder sin eiendomsrett til prøver og deler av viltet, herunder kraniet.

Lisensfellingen kan til enhver tid bli stanset, eller fastsatt kvote endres dersom nye bestandsopplysninger eller opplysninger om irregulær avgang tilsier det.

Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot brunbjørn skal det uten opphold meldes fra til Fylkesmannen (tlf. 970 29 840) og nærmeste politimyndighet, jf. forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17. ETHVERT skudd som løsnes mot bjørn skal meldes til overnevnte instanser. Forøvrig gjelder de krav som følger av forskrift 22. mars 2002 nr. 313 om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Gjenstående kvote fås ved å ringe Fylkesmannens bjørnetelefon: 948 00 525.

Innsamling av DNA fra brunbjørn under elgjakta 2019:

Prøvemateriell ble tidligere sendt ut, det gjøres ikke lenger. Det oppfordres til at ubrukt prøvemateriell fra tidligere år brukes til innsamling av DNA-prøver. Rene, ubrukte brødposer kan også fint brukes, og sammen med nødvendige opplysninger om dato, sted, jaktfelt og kontaktperson kan prøvene leveres Statens naturoppsyn, SNO, for riktig merking.

https://www.fylkesmannen.no/nn/innlandet/miljo-og-klima/rovvilt/innsamling-av-dna-fra-brunbjorn-under-elgjakta-2019/

Lisensfelling av JERV i region 5 / Hedmark

Rovviltnemnda i region 5 Hedmark fattet i møte den 25. juni vedtak om lisensfelling av jerv. Vedtaket har blitt påklaget, og Klima- og miljødepartementet fattet den 9. september endelig vedtak i saken. Departementet omgjorde nemndas vedtak hva gjelder fellingsområde, men opprettholdt nemndas kvote på 22 jerv. Av denne kvoten kan det felles inntil 12 hunndyr.

Lisensfellingsperioden er fra 10.9.2019 til 15.2.2020.

Fellingsområdet er avgrenset til beiteprioriterte områder. I fellingsområdet inngår: Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga, Os, Ringsaker, Hamar, Løten, Stange, og Nord-Odal kommuner. De deler av Åsnes, Våler, Elverum og Åmot kommuner som ligger vest for Glomma. Stor-Elvdal kommune vest for Glomma og nord for Atna elv/Atnsjøen samt den delen som ligger vest for Glomma og sør for Imsa. Rendalen kommune vest for Glomma, samt de deler som ligger nord for fv. 664 fra krysset med Rv. 3, derfra øst for fv. 30 til denne møter fv. 217, og nord for fv. 217. I Engerdal kommune inngår den del som ligger nord og øst for fv. 217 og fv. 218.

 Vilkår som ligger til grunn for lisensfellingen:

Jakt på jerv krever også lisens. Jeger registrerer seg via internett på www.jegerregisteret.no  

Båsfangst er tillatt i hele lisensfellingsområdet.

Lisensfelling av jerv krever tillatelse fra grunneier.

Jeger har plikt til å holde seg oppdatert om gjeldende kvote, og skal minimum sjekke informasjon om kvoten på morgenen før jaktstart. Dette kan gjøres ved å ringe Fylkesmannens jervetelefon 911 07 485.

Melding om skutt jerv skal umiddelbart gis til Fylkesmannen på telefon 970 29 840, oppgi jegers navn og telefonnummer. Dersom jeger skadeskyter eller løsner skudd mot jerv skal det uten opphold meldes fra til Fylkesmannen på tlf. 970 29 840 og til nærmeste politimyndighet, jf. Forskrift om forvaltning av rovvilt §§ 16 og 17.

Det må fremmes særskilt søknad til Fylkesmannen ved ønske om bruk av bås til fangst av jerv.

Innenfor vernede områder (naturreservater o.a.) plikter den enkelte lisensjeger å forsikre seg om at lisensfelling er tillatt i det aktuelle verneområdet, og evt. søke forvaltningsmyndigheten om dispensasjon fra verneforskriften dersom så ikke er tilfelle.

Bruk av snøscooter i forbindelse med lisensfelling av jerv er ikke tillatt, jf. lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 21. For øvrig gjelder de krav som følger av forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Gjenstående kvote får du ved å ringe Fylkesmannens jervetelefon: 911 07 485.

Lisensfelling av ulv

Perioden for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen har blitt endret. Ny lisensfellings periode utenfor ulvesonen: Fra og med 1. desember til og med 31. mai.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) er godt fornøyd med det vedtaket rovviltnemndene i ulvesonen har fattet om uttak av ulv i og utenfor ulvesonen. Les mer HER​


​​​​

Rovvilttelefon Innlandet

Vakttelefon: 970 29 840

Kvotetelefon bjørn: 948 00 525
Jakttid: 21. august - 15. oktober 

Kvotetelefon jerv: 911 07 485
Jakttid: 10. september - 15. februar

Kvotetelefon gaupe: Kommer
Jakttid: 1. februar - 31. mars

Kvotetelefon ulv: 954 52 101
Jakttid innenfor ulvesonen:
1. januar - 15. februar
Jakttid utenfor ulvesonen:
1. desember - 31. mai ​

Kilde: Fylkesmannen i Innlandet​

Relatert innhold


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.