NJFFs råd for skyting, jegerprøven og andre aktiviteter - oppdatert 24. mars
NJFF/(MTE)
Publisert 25.03.2021 09:15
Oppdatert 25.03.2021 09:15
NJFFs råd for skyting, jegerprøven og andre aktiviteter - oppdatert 24. mars
På grunn av smittesituasjonen blir det innført strengere nasjonale tiltak fra 25. mars. Tiltakene vil bli vurdert på nytt innen 12. april.

Smittesituasjonen er blitt mer ustabil.​ Vi får stadig flere utbrudd over hele landet, og situasjonen er uoversiktlig. ​Det er store forskjeller i smitten rundt om i landet. Situasjonen kan endre seg raskt på kort tid. Det er viktig at lokale myndigheter vurderer strengere tiltak i områder med mye smitte.​ Se nettsiden til din kommune​ for informasjon om lokale tiltak.​​​

Regler for hele landet (Nasjonale tiltak fra 25. mars 2021)

Private sammenkomster og arrangement​

Regjeringen anbefaler at alle planlagte arrangementer avlyses. Hvis arrangementet ikke kan utsettes gjelder disse reglene:

 • Innendørs tillates 20 personer på arrangementer med faste, tilviste sitteplasser.
 • Innendørs tillates 50 personer på idrettsarrangementer for personer under 20 år som tilhører idrettslag i samme kommune.
 • Utendørs tillates kun 50 personer på arrangementer.
 • Det blir tillatt med 50 personer i begravelser og bisettelser når det benyttes faste tilviste plasser.
Utendørs aktivitet som ikke regnes som arrangement kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Sjekk alltid lokale regler og anbefalinger før organisert aktivitet avholdes!

Les alle nye nasjonale tiltak her

NB: Ut over råd og retningslinjer gitt i saken, vil ikke NJFF gå inn med detaljstyring av hvordan foreningene innretter seg, eller godkjenne/ikke godkjenne de risikovurderinger foreningene gjør. Anmodningen fra NJFF er å følge med på evt. endringer i råd fra myndighetene, følg retningslinjene og anbefalingene, ikke «strekk strikken» for langt, og avklar med kommune/kommuneoverlege dersom dere er usikre. Lokale regler kan være enda mer skjerpede enn de nasjonale, så det er viktig å sette seg inn i ​de til enhver tid gjeldene regler. 

Regionale tiltak

Etter anbefaling fra statsforvalteren, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, har regjeringen innført tiltaksnivå A (særlig høyt tiltaksnivå) i 70 kommuner, deriblant hele Viken fylke. Tiltakene varer i de fleste kommunene til 11.april. Les mer om dette på helsedirektoratets sider.​​​

Jegerprøvevirksomhet

Jegerprøvekurs er å regne som arrangementer, og regjeringens nasjonale anbefaling er at planlagte arrangementer utsettes eller avlyses.

For arrangementer som ikke kan utsettes eller avlyses gjelder disse reglene: 
Arrangør må legge til rette for at deltakerne har faste, tilviste plasser, og kun deltakere fra egen kommune. Begrepet «faste, tilviste plasser» er brukt for å regulere antall personer som kan være til stede på et arrangement. ​FHI har følgende kriterier for slike arrangementer:

 • Publikum sitter på faste, tilviste, evt. nummererte plasser med tilstrekkelig avstand (minst 2 meter).
 • Plassene bør være plassert slik at ansikt-til-ansikt kontakt unngås.
 • Publikum deltar som tilskuere og er ikke aktive i selve arrangementet. Det er liten grad av mingling/interaksjon mellom deltagerne før og etter arrangementet og i evt. pauser.
 • Ved evt. servering av mat og drikke, må det gjennomføres på en smittevernfaglig forsvarlig måte som gjør at man unngår trengsel.
 • Behov for vakter for å ivareta smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring bør vurderes.
 • Bruk av vakter dersom det er nødvendig f​or å sikre smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.​

​Råd og informasjon ved arrangementer

Smittevernregler skal følges. Merk at det kan være strengere lokale restriksjoner. ​Påbegynte kurs kan risikere å måtte avlyses dersom det skjer endringer i smittesituasjonen.

Praktisk del og jegerprøveeksamen

Restriksjoner på bruk av utstyr som benyttes av flere, har vanskeliggjort gjennomføring av den praktiske delen på jegerprøvekursene. Kravene til 2 meter avstand mellom personer gir fremdeles noen begrensninger.
Her er mer informasjon om praktisk del av jegerprøven. ​
Smittevernveileder for samling 3 og 4.

Når det gjelder jegerprøveeksamen er det et kommunalt ansvar å gjennomføre denne. Foreninger som planlegger jegerprøvekurs må derfor ta kontakt med kommunen for å høre om de i dagens situasjon etter gjennomføring av alle samlinger, kan gjennomføre en eksamen på en måte som er innenfor gjeldende regelverk med hensyn til smittevern. ​

Smittevernveileder for studieforbundets k​ursvirksomhet (PDF)

Skytebaneaktivitet

Følgende retningslinjer gjelder:
Alle planlagte arrangementer bør utsettes eller avlyses. 

 1.  Det kan avholdes arrangementer utendørs med inntil 50 personer. Det skal minimum holdes 2 meters avstand. Avstandskravet gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. ​
  Vilkår:
  - det må være en ansvarlig arrangør (NJFF-forening) som har oversikt over hvem som er til stede. (navnelister, slik at evt. smittesporing er mulig)
  - arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
 2. For aktiviteter og organiserte treninger utendørs gjelder maksimalt 20 personer samlet i gruppe. Det skal minimum holdes en meters avstand. Dette gjelder også utendørs. Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 2 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. (barn og ungdom t.o.m. 19år, har unntak fra 2 meter regelen ifb. med organisert treningsaktivitet. Mellom ungdom og voksne gjelder fremdeles avstandskravet. På arrangementer gjelder avstandskravet for alle aldersgrupper.)    
 3.  Begrens bruk av felles utstyr. Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (eks. våpen) bør begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten må man vaske/​desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.​
  Sørg for hyppig renhold av betjeningspaneler som brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter og må vaskes regelmessig.
 4. Garderober kan benyttes. (Avstandskravet på 2 meter gjelder også innendørs).
 5. Ved kiosksalg eller servering må det være fokus på godt renhold og tilgang på håndsprit. Kiosksalg/servering bør om mulig foregå utendørs​.
 6. Sikre god håndhygiene. Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk på felles berøringspunkter.
 7. Toaletter skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.
 8. Foreningen må gjøre en risikovurdering. Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til skyttere samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas. Enhver forening har full mulighet til å beslutte strengere restriksjoner enn de myndighetsfastsatte, på egen bane.
 9. Følg reglene. Foreninger som ikke følger reglene vil ødelegge for skytesporten ved at det kommer nye innstramminger. Kommunene er bedt om å følge med på at reglene overholdes. Foreninger som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholde seg til kommunale bestemmelser.​

Personer som ikke kan delta:
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene. 
 • Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger fysisk hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen (ref.2.meter regelen) ikke kan delta. ​

Praktiske råd for organisering av trening og konkurranse:  

Ved arrangementer skal det føres navnelister over alle som er til stede. Hvis det er kontaktinformasjon på listene må de oppbevares på forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt. Lister bør av hensyn til mulighet for smittesporing føres også for treninger hvor det er flere tilstede samtidig.

 • Skytterne bør på forhånd få tildelt skytetid også for trening, gjerne som faste treningslag. Antall personer tilstede samtidig på trening, skal ikke overstige grupper på 20 personer, og det skal holdes 1 meter avstand mellom alle innad i gruppen. Er det flere grupper tilstede på området, skal gruppene holdes adskilt gjennom hele økten. Grupper som bruker samme areal, bør komme og gå til ulike tidspunkt for å unngå trengsel.  
 • Bestem et oppmøtetidspunkt og oppmøtested for hvert lag et stykke unna inngangen til standplass. Standplassleder henter skytterne når det er klart for skyting og påser at alle vasker hendene med håndsprit. 
 • Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på.
 • (kammerflagg bør benyttes ved rifleskyting)
 • Skifting foregår fortrinnsvis utendørs. 
 • Alle berøringspunkter skal desinfiseres/rengjøres hyppig (f.eks. monitor, dørhåndtak etc.).
 • Samme person bør ha ansvar for å gjøre skytebanen klar for skyting, fylle leirduekastere etc., og rigge ned etter skyting. 
 • Alle skyttere bør ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, plastfolie etc. Underlaget skal dekke kroppen.

Smittevernveileder for idrett

Ikke glem dugnaden

Å unngå smitte er en nasjonal dugnad, og de strenge begrensningene i hvilken aktivitet som kan tillates er av hensyn til DEG og DINE sin helse. Ingen tillitsvalgte eller medlemmer skal behøve å utsette seg for unødig smitterisiko, og ingen tillitsvalgte kan pålegges å stille på banen for at skyting skal kunne avholdes. ​​

Andre aktiviteter i foreningenes regi​

Aktiviteter i foreningene bør utsettes inntil videre. Her er Helsedirektoratets oversikt​ over hvilke regler som gjelder for kultur- og idrettsarangement.​

God side med nyttig informasjon

Vi anbefaler alle å ta en tur innom Helsenorge​ sine sider, som gir svar på mange av de spørsmål som stilles rundt koronaretriksjonene og fortolkning av disse. ​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.