Utvides kvoten for lisensfelling av jerv i Hedmark?
Publisert 14.12.2018 11:22
Oppdatert 14.12.2018 11:22
Rovviltnemnda i region 5 avholder møte fredag 14. desember hvor de skal diskutere eventuell utvidelse av lisensfellingskvoten på jerv i Hedmark. NJFF-Hedmark har sendt et innspill til rovviltnemnda i forkant av møtet, hvor vi ønsker økt kvote og område for lisensfellinga.
Utvides kvoten for lisensfelling av jerv i Hedmark?
Foto: Privat viltkamera.

​Den opprinnelige kvoten på 16 dyr i grønn sone ble raskt fylt med siste felling i Engerdal 9. desember. Se egen sak om dette.

Idag skal Rovviltnemnda i region 5 ta stilling til om kvota skal utvides ytterligere. Sekretariatets innstilling før møtet er at lisensfellingskvota økes med 4 dyr, slik at samlet lisensfellingskvote blir på 20 jerver. Videre innstiller de på at uttaket skal skje i områder der beitedyr skal være prioritert, jf. forvaltningsplan for rovvilt i Hedmark, og hvor det er skadepotensial for jerveskader på sau og tamrein.

I forkant av dagens møte har NJFF-Hedmark sendt et innspill til rovviltnemnda hvor vi argumenterer for at kvota bør økes ytterligere og at lisensfellingsområdet bør utvides til å gjelde hele Hedmark.

Dette begrunnes med bl.a. følgende:

Siste statusrapport for yngleregistreringer av jerv ble publisert av Rovdata i oktober 2018. Den fastslår at det er dokumentert 15 jerveynglinger i Hedmark i år. Kun 4 av disse ligger innenfor det vedtatte lisensfellingsområdet (grønn sone). Gjennomsnittlig antall ynglinger i perioden 2016-2018 er på 10,3. Siden bestandsmålet som er satt for jerv i Hedmark er 5 årlige ynglinger, er altså antall ynglinger av jerv over det dobbelte av bestandsmålet.

I Stortingets rovviltforlik fastslås det at rovviltforvaltningen skal skje på en slik måte at antallet ynglinger må holdes så nært bestandsmålet som mulig. Det slås også fast at lisensfelling skal være hovedvirkemiddelet i bestandsreguleringen, slik at ekstraordinære uttak av ynglelokaliteter over tid kan reduseres til et minimum.

Vi observerer at jervens utbredelse i fylket har endret seg betydelig de 10 siste årene, fra nesten kun observasjoner i fjellområdene, til en stor andel av observasjonene i skogsområder over hele fylket. Ynglinger i skogsområder er nesten umulig å dokumentere, og det er dermed større grunn til å se på de dokumenterte ynglingene som absolutte minimumstall.

NJFF-Hedmark mener på bakgrunn av dette at lisensfellingskvota må utvides, slik at vi kommer så nærme bestandsmålet på 5 årlige ynglinger som mulig.

Vi mener også at det må åpnes for lisensfelling av jerv innenfor blå sone. Da vi vet at jervebestanden er over det dobbelte av fastsatt bestandsmål, må det åpnes for lisensfelling i hele fylket.

Ved å ikke åpne for lisensfelling i blå sone, vil innbyggernes reservatfølelse forsterkes. Det er helt feil at blå sone (inkludert "ulvesona") skal være et reservat for alle de fire store rovdyra. Ved å åpne for lisensfelling her, vil dette minske den totalte belastningen av rovdyr for de som bor og lever i sona.

Lisensfelling av jerv skal begrense veksten og/eller utbredelsen av jerv, jf. rovviltforskriften §10. Forekomst av jerv er først og fremst en utfordring i områder med småfe og tamrein på beite. I følge lovverket bør fellingsuttaket derfor rettes til områder der beitedyr og tamrein i henhold til vedtatt forvaltningsplan skal ha prioritet, der skadepotensiale er størst, og der det er registert betydelige skader til jerv tidligere.

I den forbindelse minner vi rovviltnemnda på at relevant informasjon omkring skader på husdyr forvoldt av jerv innenfor blå sone ikke blir tilstrekkelig nevnt i sekretariatets saksutredninger. Enkle søk i Rovbasen viser at det har vært betydelige skader på sau innenfor "rovdyrsikkert gjerde" i Flendalen i Trysil og ved Nyæstra i Grue de siste åra. Dette viser tydelig at det er skadepotensiale fra jerv også innenfor blå sone, jf. nml. §18b.

På bakgrunn av dette mener NJFF-Hedmark at lisensfellingskvota på jerv 2018/2019 må utvides med 12 dyr i grønn sone og 5 dyr i blå sone.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.