Om-oss
Ole Erik Asphaug
Publisert 07.02.2016 20:53
Oppdatert 22.01.2019 21:25
Vedtekter Styret 2018


Vedtekter

Vedtekter for Ytre Rendal JFF. 

§ 1. Formål:

 • Å knytte jegere og fiskere og andre interesserte sammen i felles arbeid for å øke den matnyttige vilt- og fiskebestanden ved positive tiltak på vilt- og fiskestellets område.

 • Å arbeide for fremme av human jakt og ansvarsbevisst ferdsel i skog og mark.

 • Å arbeide for riktigere bruk av våpen og sportsfiskeredskaper.

 • Å gi nødvendig opplæring til ungdom og andre som er interesserte og motiverte for jakt og fiske.

 • Å arbeide for bedre kvalitet hos jakthunder.

 • Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund.


§ 2. Virkeområde:

Foreningens virkeområde er basert på den til enhver tid gjeldende avtale med rettighetshavere.


§ 3. Medlemskap:
Enhver person kan bli medlem av foreningen. Medlemmene forplikter seg til å ta tillitsverv som blir bestemt av foreningen, NJFF’s styre, fylkesstyret, landsstyret eller landsmøtet. Men de kan nekte gjenvalg for så lang tid som de har fungert.


§ 4. Kontingent:
Kontingenten til foreningen blir fastsett av årsmøtet og innkreves av forbundet.

Kontingenten betales forskuddsvis. Den som ikke har betalt kontingent, eller sendt utmelding innen utgangen av året, kan av styret strykes som medlem.


§ 5. Jaktkort:
Foreningen utsteder personlige jaktkort. Kort kan derfor ikke overdras. Innehaveren plikter å ha kortet på seg og vise det fram på forlangende av oppsyn og andre som er i besittelse av jaktkort. Det må foreligge kvittering for betalte avgifter til det offentlige før kort kan utstedes.


§ 6. Overtredelser:
Enhver som har forbrutt seg mot foreningens vedtekter og/eller øvrige restriksjoner, eller er under forfølgelse for overtredelse av jaktloven skal for et så langt tidsrom som styret bestemmer - minst ett år – tape retten til å kjøpe jakt- og fiskekort.

Gyldig jaktkort inndras uten erstatning fra foreningen.


§ 7. Styret:
Foreningens styre består av 5 medlemmer med 2 varamedlemmer.

Funksjonstiden for det enkelte tillitsverv er 2 år.

2 styremedlemmer er på valg første gang etter ett år.

Styret skal velges av årsmøtet og ha slik sammensetning:

 • Leder

 • Nestleder

 • Kasserer/sekretær

 • 2 styremedlemmer

 • Til styret skal velges en ungdomsrepresentant, -alder ikke over 25 år. Funksjonstiden er 1 år. Representanter over 18 år har stemmerett i styret.

 • Styremøte holdes når lederen bestemmer det, eller når det kreves av minst halvparten av styremedlemmene.

 • Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.

 • Vedtak blir gjort med simpelt flertall. Ved likt stemmetall blir lederens stemme avgjørende.

§ 8. Styrets oppgaver:

 • Ivareta foreningens anliggender, forvalte dens midler og håndheve vedtektene.

 • Ansette kortselgere og fastsette instruks og godtgjørelse for disse.

 • Forelegge for årsmøtet årsberetning og revidert regnskap, samt budsjettforslag og arbeidsprogram for kommende år.

 • Forelegge for årsmøtet eventuelle forslag til utnevnelser av æresmedlemmer og/eller tildeling av andre påskjønnelser.

 • Sørge for at foreningen til enhver tid har en studieleder.

 • Oppnevne utvalg etter behov. Utvalgene arbeider etter instruks fra styret og er i sin virksomhet underlagt styret.

 • Sende melding om nyvalg og årsberetning til NJFF Hedmark og NJFF innen fastsatt frist.

 • Føre protokoll for hvert styremøte.

§ 9. Årsmøtet:
Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen utgangen av februar. Årsmøte skal innkalles av styret med 3 ukers varsel, og kunngjøres gjennom annonse i lokalpressen, hjemmesiden, Facebook og ved plakatoppslag. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før møte. Det skal føres protokoll fra møtet.


Sakliste for årsmøtet:

 • Valg av ordstyrer og sekretær.

 • Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

 • Årsberetning fra siste kalenderår.

 • Regnskap fra siste kalenderår.

 • Fastsetting av lønn/godtgjøring for tillitsvalgte.

 • Styrets budsjettforslag med eventuelt arbeidsprogram

 • Andre saker som er ført opp på dagsorden.

 • Innkomne saker med styrets forslag til vedtak.

 • Valg av styre i.h.t. § 7.

 • Valg av valgkomite på 3 medlemmer, med 1 varamedlem.
  Lederen går ut første gang etter 1 år. Videre rykker nr. 2 opp som leder osv.

 • Valg av aktivitetskomite på 3 medlemmer, med 1 varamedlem.
  Lederen går ut første gang etter 1 år. Videre rykker nr. 2 opp som leder osv.

 • Valg av utsendinger til fylkesårsmøtet og landsmøtet.

 • Valg av 2 revisorer med 2 varamedlemmer.

Alle saker på årsmøtet avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget som forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. Valgene skal foretas skriftlig dersom noen krever det. Ingen representanter har mer enn en stemme.

Årsmøte er beslutningsdyktig med det antall representanter som møter.


§ 10. Ekstraordinært årsmøte:
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte når styret finner det nødvendig, eller dersom det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som ordinært årsmøte. Møte kan ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.


§ 11. Vedtektsendringer:
Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer må fremgå av innkallingen og kan bare behandles av ordinært årsmøte. Endringene må godkjennes av NJFF.


§ 12. Bruk av foreningens fond:
Pengene som står på foreningens vilt- og fiskefond skal brukes slik:
    - jakt/fiskeaktiviteter for ungdom
    - prosjekter/tiltak vedrørende vilt- og fiskestell.

Ved uttak som overstiger kr 25000 pr. år, kreves årsmøtevedtak.

Dette gjelder for hvert enkelt fond.


§ 13. Oppløsning.
Dersom det foreligger grunngitt forslag om oppløsning av foreningen, skal dette behandles som fastsatt for vedtektsendringer. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens årsmøte samtidig vedta med alminnelig flertall på hvilken måte eventuelle midler skal anvendes.

Vedtatt på årsmøte den 28. februar 2007.Styret 2018.docx​​


​​​​​

Styreverv
- Annonse -
Familiemedlemskap
Jakthundboka
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.