Rutine for håndtering av varsel
JTG/TW
Publisert 25.02.2019 13:24
Oppdatert 25.02.2019 13:43

​Publisert 25.02.2019 13:23

Varsling er å si fra om kritikkverdige forhold, som brudd på lover, regler el ler etiske retningslinjer, til noen som kan gjøre noe med det. Varslingsordningen skal gjøre det enkelt og trygt å varsle om forhold i Bergens Jæger- og Fiskeforening (BJF) som er tilknyttet Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF).

Rett og plikt til å varsle

Alle medlemmer og tillitsvalgte har en lovbestemt rett og plikt til å vars le om kritikkverdige forhold i organisasjonen. BJFs varslingsrutiner kan gjelde både medlemmer, tillitsvalgte og eksterne brukere  (leverandører og andre).

Hva skal varsles?

Alle oppfordres til å si fra eller varsle ved kjennskap til brudd på lover, regler (sk revne og uskrevne) som:

 • mobbing, trakassering, seksuell trakassering eller diskriminering
 • korrupsjon og økonomiske misligheter som tyveri og underslag
 • brudd på regler om arbeidsmiljø
 • upassende gaver eller bonuser
 • brudd på forbundets etiske regler
 • fare for liv og helse 

Hvem skal jeg varsle til?

Nor malt varsles til nærmeste overordnede i organisasjonen. Det kan også varsles til: 

 • Til forbundet sentralt (Generalsekretær, administrasjonssjef, eller annen avdelingsleder)
 • Hovedverneombud på forbundskontoret, eller verneombudet for fylkeslagene.
 • Tillitsvalgte
 • Leder i lokalforening (eventuelt andre i styret eller utvalg)
 • Leder i fylkeslag (eventuelt andre i styret eller utvalg)
 • Leder i Forbundsstyret (eventuelt andre i styret eller utvalg) 

Kontaktinformasjon til alle ovennevnte finnes oppdatert på BJF og  NJFFs nettportal. 

Hvordan varsler jeg? 

• Personlig kontakt/møte 

• Telef​​​on

• E-post

• Brev 

Anonymitet og i nnsyn

Du kan velge å varsle anonymt. Uansett om du oppgir navn eller varsler anonymt, vil varslingen bli håndtert i samsvar med retningslinjer som her er skissert. Dette kan bety at de som varselet direkte gjelder, får dette utlevert for å kunne imøtegå påstandene. Personer som er berørt av varselet skal informeres og få mulighet til å gi sin versjon av saken/imøtekomme påstander (kontradiksjon).

BJF er opptatt av at varslingsordningen skal være trygg for alle som varsler, og vern for den det varsles om vil bli vektlagt i vurderingen. Innsyn vil ikke være aktuelt dersom det av hensyn til undersøkelsene i saken ikke anses tilrådelig.

Mottak, behandling og oppfølging av varsling 

Varselet vil bli behandlet i den delen av organisasjonen der saken tilhører. Oppfølgingen av varselet er avhengig av hvilke forhold varselet gjelder. Du vil få informasjon om hvilken oppfølging varselet vil få. Dokumenter i varslingssaker skal håndteres med største varsomhet og så få personer som mulig skal involveres. BJF skal ta alle varsler seriøst og de skal følges opp umiddelbart.

Leder og sekretær i BJF skal håndtere varselet sammen med nærmeste utvalgsleder til den del av organisasjonen som varslet gjelder. De ovenfor nevnte kan også involvere styret i BJF ved behov for dette. Alle varsler skal følges opp skriftlig og arkiveres i arkiv i mappe som kun leder/sekretær/styret og har tilgang til.

Hvordan varselet følges opp vil nødvendigvis være avhengig av den enkelte sak. Varsleren skal sikres anonymitet og beskyttes mot gjengjeldelse.

Dersom et varsel med stor sikkerhet viser seg å være feilaktig skal varsler informeres om dette.

Varsler skal motta informasjon når saken er ferdig behandlet. Varsles det anonymt vil dette ikke la seg gjøre.

Brudd på retningslinjene

Brudd på BJF og NJFFs etiske retningslinjer kan få konsekvenser for tillitsverv, ansvarsoppgaver og medlemskap i organisasjonen. 

BJF og NJFFs støtt espillere

BJF vil koble inn sine samarbeidspartnere avhengig av sak:

 • NJFF lokalt eller sentralt
 • Bedriftslege
 • Advokat
 • Forsikringsselskap, Gjensidige
 • Arbeidsgiverorganisasjon, Virke 

 


- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige medlemsfordel blå
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.