Høringssvar forskriftsendring for fiske i fjordområdene
Publisert 05.07.2017 15:10
Oppdatert 05.07.2017 15:23
Høringssvar forskriftsendring for fiske i fjordområdene
NJFF Møre og Romsdal gav et høringssvar til Fylkesmannen i forbindelse med forslag til endring av forskrifter for fiske etter anadrom laksefisk og nedsenking av garnredskap i Møre og Romsdal. Høringsbrevet er gjengitt her.

​​​​

HØRINGSUTTALE – FRAMLEGG TIL ENDRING AV TO FORSKRIFTER FOR FISKE I FJORDOMRÅDA OG NÆR LAKS-OG SJØAUREFØRANDE ELVER

 

Viser til brev datert 22. februar 2017 ang. høring om endring av forskrifter for fiske i fjordområdene og nær laks- og sjøørretførende elver. Målet med endringen er å bremse den negative utviklingen i mange anadrome bestander, spesielt av sjøørret. Endringene gjelder garnfiske etter saltvannsfisk og endring av fiske i munningsfredningssoner.

 

Vi har mottatt kopi av høringssvar fra to lokalforeninger av NJFF Møre og Romsdal, Eide jff og Surnadal jff. Det er mulig andre lokalforeninger også har sendt inn egne svar uten at vi er gjort kjent med det. Fylkeslaget er kjent med at det er ulike interesser og behov i lokalforeningene og håper at Fylkesmannen vurderer lokallagenes uttalelser i tillegg til fylkeslagets egen uttale.

 

1.      Første endring gjelder garnfiske av saltvannsfisk, der forslaget er å endre forskriften til å gjelde alle garn uavhengig av maskevidde skal senkes til minst tre meter under havoverflaten. Dette skal gjelde hele fylket. NJFF Møre og Romsdal mener det er et fornuftig forslag og vi tror at dette kan bli et godt tiltak for å hindre bifangst av sjøørret og laks når formålet er å fiske andre arter enn anadrom fisk. Samtidig ønsker vi at påbudet bør være litt mer nyansert, og kun gjelde i munningsfredningsområder eller i fjordområdene i fylket, slik at områder med mindre forekomst av sjøørret ikke blir berørt (slik som ytre kyststrekning med lite sjøørret og få utløp av elver).

 

2.      Andre endring gjelder fiske i munningsfredningssoner. Endring av § 1 til å gjelde forbud mot all fiske fra båt innenfor munningsfredningssonen mener NJFF Møre og Romsdal i utgangspunktet er et godt forslag. Vi hadde en sak angående fiske i sjø og i munningsfredningsområder på årsmøtet vårt i år. Del to av vedtaket lyder slik: «NJFF Møre og Romsdal skal jobbe for å endre aktuell lov eller forskrift til ordlyden: fiske fra båt i sjøen etter anadrome fiskearter er å betegne som dorging når båtens fremdrift nyttes i fisket». Bakgrunnen for saken er problemet med tørre somre og opphoping av fisk utenfor elvene som fører til et ekstra stort uttak av sjøørret og laks i sjø i perioder, slik vi blant annet opplevde i 2016. Definisjonen på dorging  skal være godt forklart, men samtidig opplever mange at tolkingen blant fiskerne varierer. Et forbud mot fiske fra båt vil være et godt tiltak for å unngå all tvil. Samtidig er fiske fra båt en viktig aktivitet for mange av våre medlemmer. Vi mener derfor at et forbud kanskje er for strengt hvis man klarer å hindre dorging og de mest effektive fiskemetodene i munningsfredningsområdene. For å hindre for stort uttak av anadrom fisk i sjø er det også et ønske fra årsmøtet til NJFF Møre og Romsdal at det skal innføres kvoter i sjø, lik kvoter i elv. Årsmøtesaken legges ved denne uttalelsen og vil være en del av vårt svar.

 

Oppsummering og forslag fra NJFF Møre og Romsdal

 

1.      NJFF Møre og Romsdal støtter forslaget til endring av forskrift om nedsenking av garn til under 3 meter, men bare til å gjelde fjordområder og utenfor viktige anadrome vassdrag.

 

2.      NJFF Møre og Romsdal ønsker ikke et totalforbud mot fiske etter sjøørret og laks i sjø fra båt i munningsfredningssoner. Vi foreslår i stedet et forbud mot fiske fra båt når båtens framdrift nyttes i fisket, og forbudet skal gjelde i munningsfredningssona. Dette for å hindre dorging fra båt. Ellers bør det være like regler for fiske med stang fra båt og fra land. NJFF Møre og Romsdal ønsker også at det innføres kvotebegrensninger på laks og sjøørret i sjø, lik reglene i nærliggende elv. Hvordan dette skal håndheves ser vi kan bli en utfordring, men vi tror reglene vil være forståelige og respekteres av de fleste.

 

Mvh.

 

 

NJFF Møre og Romsdal

v/Åsa Fredly – fylkessekretær

 

Vedlegg:

Kvotebegrensninger for fritidsfiske etter laks og sjøørret i sjø, årsmøtesak.pdf

- Annonse -
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Gyrobekjempelse i Drivaregionen
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.