Høyt innslag av gener fra oppdrettslaks i Stjørdalselva
Publisert 09.10.2018 20:26
Oppdatert 10.10.2018 14:25
Høyt innslag av gener fra oppdrettslaks i Stjørdalselva
Gentester av stamlaks viser at hele 19 % av laksen i Stjørdalselva er avkom av oppdrettslaks.

​SJFF gjennomfører stamlaksfiske til Stjørdalsvassdragets klekkeri hver høst. I år gikk fisket greit og i løpet av knappe tre uker hadde vi, sammen med vår søsterforening i Meråker, fanget 32 lakser som skal brukes til å produsere drøye 80.000 yngel som settes ut ovenfor anadrom strekning. Analyser av skjellprøver fra fisk som ble fanget i sesongen viser at andelen laks fra klekkeriet er i størrelsesordenen 5-10 %, litt avhengig av hvor i elva den fanges.

Laksen som skal brukes til yngelproduksjon gentestes av Norsk institutt for naturforskning. Det sikrer at kultivering av villaks fører videre villaksgenene, men ikke oppdrettslaksgenene. Metoden avslører ikke bare rømt oppdrettslaks, men også avkom fra rømt laks.

I år var andelen laks med oppdrettsgener hele 19 %. Det er uakseptabelt høyt og også høyere enn snittet for de siste fem årene som var på 12 %.

SJFF reagerer med frustrasjon på at det årlig avdekkes uakseptabelt høyt innslag av oppdrettslaks i Stjørdalselva. På samme måte som at en gårdbruker ikke lar sine kuer beite på annen manns åker og på samme måte som vi ikke åpner grisefjøsene og slipper grisene ut i skogen så må oppdrettsindustrien bli bedre til å ta vare på sine husdyr. Det har allerede vært rømninger fra den «rømningssikre» havmerden til Salmar på innsiden av Froan. Den laksen er nok på veg til Stjørdalselva i dette øyeblikk. Sammen med et kronisk høyt nivå av lakselus dokumenterer dette at dette er en industri som må reguleres langt sterkere.

Oppdrett av laks gir store inntekter til eierne av oppdrettsanleggene og gir aktivitet på mange små steder langs kysten. Dessverre er de miljømessige konsekvensene av denne industrien store. Reker og krepsdyr dør som følge av utslipp av gift som skal ta livet av lakselusen; torsk skyr tidligere gytefelt i fjorder der det drives oppdrett; og ikke minst så har lakselus og rømt laks en klar negativ effekt på villaks og sjøørret.

Et samlet forskningsmiljø er samstemt: Rømt oppdrettslaks er den menneskelige påvirkningsfaktoren som utgjør den største trusselen mot norsk villaks. Oppdrettslaksen er mye dårligere tilpasset et liv i elva enn sine ville slektninger. Innkryssing av oppdrettslaks gir redusert produksjon, dårligere overlevelse og mindre laks tilbake i elvene. For villaksens fremtidige overlevelse og bestandsmessige integritet er det derfor avgjørende at andelen oppdrettslaks i elvene holdes så lav som mulig. ​

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.