SJFF kritisk til Nye Veiers ønsker om ytterligere inngrep i Stjørdalselvas utløp
Publisert 13.11.2019 08:44
Oppdatert 13.11.2019 12:49
SJFF kritisk til Nye Veiers ønsker om ytterligere inngrep i Stjørdalselvas utløp
Hvis Nye Veier får det som de vil, vil enda mer av Stjørdalselvas utløp bli steinfylling. Det vil være negativt for laksen og for sjøørreten.
Stjørdalselvas utløp trues nok en gang av skadelige inngrep. Den billigste løsningen for Nye Veier er den mest skadelige for Stjørdalselva og naturen.

​​​​I forbindelse med planer om å utvide vegkapasiteten på E6 mellom Stjørdal og Trondheim har Stjørdal kommune lagt ut reguleringsplanforslag på høring. Planen omfatter ny firefelts E6 fra Helltunnelen til Hellstranda, ny strandsone mellom Helltunnelen og Hellstranda og noe areal over tunnelen.​​​

Planforslaget er lagt ut på: https://www.stjordal.kommune.no/tjenester/politikk-og-planer/horing-og-kunngjoringer/reguleringsplanforslag-pa-horing.39185.aspx

SJFF har sendt inn følgende høringsuttalelse:

Innspill til planforslag for Helltunnelen - Hellstranda​​​​​​

​​​Vi viser til forslag til reguleringsplan for området E6 Helltunnelen – Hellstranda. Stjørdal Jeger- og Fiskerforening har følgende kommentarer til planen:​

Endringen medfører en ytterligere utfylling av indre deler av fjorden

Gruntvannsområder ved Stjørdalselvas utløp representerer store naturverdier. Deltaområdet til Stjørdalselva er sterkt påvirket av fysiske inngrep, flytting av utløpet, utfylling i sjø og annen menneskelig påvirkning. Det samme gjelder for alle tilsvarende deltaområder i Trondheimsfjorden, med unntak av Gaulosen. Tiltaket vil øke den samlede belastningen på gruntvannsområdene ved Stjørdalselvas utløp og i Stjørdalsfjorden. Konsekvensene for fisk, fugl og friluftsliv er negative.

Ut fra bevaringsbiologisk perspektiv bør disse områdene heller vernes mot ytterligere inngrep og det bør heller utarbeides skjøtselsplaner for dem.

Etter vår mening tilsier dette at grensen for ytterligere inngrep for lengst er nådd. Hvis dagens bit-for-bit utbygging får fortsette vil vi i løpet av en generasjon knapt ha igjen slike områder med unntak av de områdene som er fredet.

Utfyllingen vi ha negative konsekvenser for sjøørreten og for laksen

Indre deler av Stjørdalsfjorden består av næringsrike gruntvannsområder som dels er viktige for sjøørreten i overgangsfasen mellom ferskvann og saltvann, men særlig som beite- og oppvekstområde i sjøfasen. Vår kjennskap til området tilsier at områdene på innsiden av Billedholmene er svært viktige for sjøørreten. Særlig vinterstid kan det stå store mengder fisk i dette området. Sjøørretens pressede bestandssituasjon burde være vel kjent og vi er skuffet over at det nå foreslås ytterligere inngrep i en naturtype som er kritisk viktig for denne arten.

NTNU Vitenskapsmuseet har tidligere pekt på estuarier/elveos som viktige for laksefisk, herunder laksesmoltens utvandring. Både sjøvannstoleranse og tilgang på marine byttedyr er av betydning. Vi minner i den forbindelse om at Stjørdalsvassdraget med utløp er nasjonalt laksevassdrag. Det er vanskelig å forstå hvordan dette kan forenes med Nye Veier sine ønsker.

Konsekvensutredningen peker på at vannføringen i elva kan få noe økt hastighet grunnet innsnevringen av elveløpet. Etter omleggingen av utløpet ved flystripa har elvebunnen senket seg med opp mot tre meter blant annet på grunn av økt vannhastighet. Det har blant annet ført til utvasking av stein/grus og blottlegging av leire. Det kan ikke aksepteres inngrep som ytterligere øker vannhastigheten og bunnsenkingen.

Økt fartsgrense er ikke tilstrekkelig grunnlag for de foreslåtte inngrepene

Nye Veier AS har et snevert mandat. De skal bygge veger så billig og med så høy nytte for bilistene som mulig. Da kan andre hensyn fort bli skadelidende. Det er dette planforslaget et godt eksempel på.

Sammenliknet med Statens vegvesens tidligere planer om en utvidelse av E6 og med 90 km/t fartsgrense vil planforslaget innebære at ytterligere 40 dekar, til sammen 67 dekar, av fjæreområdene fylles ut. Dette medfører at 110-planen vil påvirke naturmangfold mer negativt fordi man etablerer en vegfylling ute i fjæreområdene ved Hellstranda. Tiltaket vil gi en større negativ konsekvens for artsforekomster, naturtyper i saltvann, vannmiljø og fugl.

På en strekning på 30 kilometer vil forskjellen i fartsgrense mellom 90 og 110 km/t medføre drøye tre minutter kortere reisetid. Det fremstår som uforståelig at en slik marginal reisetidsbesparelse kan benyttes som argument for såpass negative inngrep.

Vi har også problemer med å forstå hvordan en plan som legger til rette for sterk vekst i biltrafikken harmonerer med kommunens vedtak fra mai 2019 om at vi befinner oss i en klima- og miljøkrise.

Konklusjon

Med utgangspunkt i konsekvensutredningen og eksisterende kunnskap om betydningen av elveos og gruntvannsområder, ber vi om at Stjørdal kommune ikke vedtar reguleringsplan som legger til rette for ytterligere utfylling. Fortrinnsvis bør eventuell økning av vegkapasitet skje med utgangspunkt i allerede utbygget areal, eller i det minste med inngrep som er vesentlig mindre enn de Nye Veier skisserer.

Vi oppfordrer heller kommunen til å vedta at ytterligere ødeleggelser av naturområdene i indre deler av fjorden ikke er aktuelt. Fremfor å fortsette dagens bit-for-bit utbygging bør det heller utarbeides planer for restaurering og forvaltning.​​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.