SJFF sier nei til forslag til rammeplan for vindkraft
Publisert 12.08.2019 14:04
Oppdatert 12.08.2019 14:08
SJFF sier nei til forslag til rammeplan for vindkraft
SJFF arbeider for å ivareta norsk natur og mulighetene for jakt, fiske og friluftsliv. Det innebærer blant annet et nei til landbaserte vindmøller i norsk natur.

​​​Vindmøller skaper debatt. Selv om Norge er mer enn selvforsynt med utslippsfri energi og selv om potensialet for energiøkonomisering og modernisering av eksisterende kraftverk er stort, foregår det for tiden en storstilt utbygging av til nå tilnærmet uberørte kyst- og fjellområder. Utbyggingen finansieres i stor grad av utenlandske investorer og pensjonsfond og kraften skal etter planen eksporteres til byer som eksempelvis Munchen i Tyskland.

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) gjennomfører for tiden en nasjonal høring av en nasjonal rammeplan for utbygging av vindkraft i en skala som vi ikke har sett maken til. Det vil langt på veg umuliggjøre høstingsbasert friluftsliv som jakt og fiske i de områdene som vil bli berørt. Også deler av naturen i Stjørdal og nabokommunene i sør vil bli transformert til industriområder hvis NVE får viljen sin. SJFF har derfor vedtatt å sende inn følgende høringsuttalelse om saken:


Høringsuttalelse om nasjonal ramme for vindkraft

Om SJFF

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening (SJFF) har over 750 medlemmer og har aktiviteter som blant annet laksefiske i Stjørdalselva, innlandsfiske, sjøfiske, hundedressur, leirdueskyting, jegerprøvekurs, ettersøk av skadet vilt og jaktprøver. Vi er Trøndelags nest største jeger- og fiskerforening etter Trondheim og vi har hatt en positiv medlemsutvikling de siste årene. Vi legger vekt på å være en synlig aktør i samfunnet og våre tillitsvalgte har også verv på fylkes- og nasjonalt nivå. Vi er landets 14. største jeger- og fiskerforening og vi blir lagt merke til langt ut over kommunens grenser.

Utad er vi kanskje mest kjent som en betydelig aktør i Stjørdalselva. Vi disponerer over 40 fiskevald som vi leier av private grunneiere og vi har et godt tilbud av fiske til allmennheten. Folk fra hele Norge og hele Europa kommer til Stjørdal for å fiske laks på våre vald. Men vi har også andre aktiviteter. Årlig arrangerer vi jegerprøvekurs, kurs i fluefiske, hundedressur, skyting og vi har ulike foredrag som er populære. Vi har en aktiv ungdomsgruppe som aktivt benytter naturen til jakt, fiske og annet høstingsbasert friluftsliv.

Generelt

Utvikling av ny fornybar energi må kombinere klimahensyn med ivaretakelse av naturmiljøet, naturmangfoldet og friluftslivshensyn. Ved all utbygging av ny fornybar kraft skal det foreligge et oppdatert kunnskapsgrunnlag som sikrer at hensynet til naturgrunnlaget og jakt, fiske og friluftslivet blir ivaretatt. Ny satsing på fornybar kraftutbygging skal ikke legges til større sammenhengende naturområder eller viktige frilufts-, jakt- og fiskeområder og ikke lokaliseres til villreinens leveområder. Forringelse av naturgrunnlaget som leveområder for flora og fauna skal unngås. Ved utbygging av ny fornybar kraft med tilhørende veger og kraftlinjer skal det legges vekt på å minimalisere naturinngrep og det skal legges vekt på gode og fungerende kompenserende tiltak.

Om nasjonal ramme for vindkraft

Stjørdal Jeger- og Fiskerforening ber om at det ikke åpnes for flere landbaserte vindkraftverk i norsk natur. For de landbaserte vindkraftverkene som har fått konsesjon må det gjennomføres nye konsekvensutredninger for å sikre at hensynet til naturgrunnlaget og friluftslivet, herunder jakt og fiske ivaretas.

Trøndelag har allerede ofret mye natur til utbygging av industrianlegg for vindkraft. For oss er smertegrensen for utbygging for lengst overskredet. Området Trondheim-Stjørdal, med nabokommuner, er et område med en voksende befolkning. Jakt, fiske og friluftsliv er populære aktiviteter og behovet for uberørt natur vil ikke bli mindre i fremtiden. Vindindustrianlegg vil effektivt ødelegge enhver mulighet for høstingsbasert friluftsliv. Etter vår mening kan man knapt finne mer uegnede områder for vindkraft enn de som er foreslått i Trøndelag. En eventuell utbygging vil være svært kontroversiell og vil bli møtt med motstand. 


Er dette en sak som du er engasjert i? SJFF oppfordrer alle til å kontakte lokalpolitikere, skrive avisinnlegg og å sende inn høringsuttalelse på vegne av seg selv (https://svar.regjeringen.no/nb/registrer_horingsuttalelse/H2639213/​) Uansett hvilken mening vi måtte ha så er det viktig at vi alle er samfunnsengasjerte borgere. Det er en viktig del av demokratiet.


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.