Eiendommen Jegerheimen
ASP
Publisert 07.02.2016 22:07
Oppdatert 07.12.2020 10:11
Eiendommen Jegerheimen
Jegerheimen, Bodø Jeger- og Fiskerforenings best bevarte hemmelighet?

​​​​Fakta om eiendommen:

· Gårdsnummer 18, bruksnummer 5 i Bodin.
· Størrelse: 1120 mål.
· Kom i foreningens eie i 1957.
· Hytta Jegerheimen ble satt opp i 1958 og solgt i 1997.
· Naust i Nordlivatnet.
· Fiskemuligheter. Ganske gode, blant annet så huser Steigtindvatnet noen store ørreter. Gratis fiske for medlemmer.
· Jaktmuligheter: Vårt areal er utleid og inngår som en del av arealet til Jaktfelt 11 Festvåg/Finkonnakken. Meget begrenset småviltbestand og jakt er ikke tillatt pr dags dato. 
· Beliggenhet. Se kart over. Eiendommen er markert med en rød strek. 

 

Jegerheimen.jpg 

Hytta Jegerheimen slik den var når den var i foreningas eie. Nå er den i privat eie. Når og hvem som har tatt bildet er ikke kjent, men det er tatt fra luften så det er sannsynlig at noen på 719 skvadronen har vært innvolvert.  Foreningen har i dag ikke hytte for utleie på eiendommen.

Jeg hadde vært BJFF medlem i ganske mange år før jeg oppdaget eiendommen Jegerheimen ved Steigtindvatnet. Faktisk så hadde jeg vært på tur i området flere ganger uten å være klar over at jeg befant meg på "egen" grunn. Det var på mitt første årsmøte i 1996 det ble fremsatt forslag om å selge hytta Jegerheimen for å berge foreningens økonomi. Foreningen var da på konkursens rand på grunn av underskuddet vi pådro oss i forbindelse med NM Jaktskyting i 1995. Jegerheimen var foreningens hytte som lå på  eiendommen. Hva jeg stemte husker jeg ikke, men Jegerheimen ble vedtatt solgt, til stor sorg for mange av foreningens eldre medlemmer som hadde ett nært forhold til denne hytta og eiendommen den lå på. Uten hytta Jegerheimen som et samlingspunkt har eiendommen blitt lite benyttet, og er vel i verd med å bli et vagt minne hos de som har visst om den. Blant nye medlemmer vil jeg tro at det bare er et fåtall som har hørt om den. Saken kom opp igjen i styret på slutten av 90 tallet fordi Bodø Kommune ønsket å klausulere nedbørsfeltet for Festvåg vannverk. Foreningen ble kontaktet som en av mange grunneiere i området. Saken ble livlig diskutert i styret, blant annet med Arvid Bakke som en av forkjemperne for å ivareta området. Styret ble etter hvert enige om at det ikke var riktig å bruke ressurser på å pusse opp naustet vårt før vi viste hva som ville komme av restriksjoner i forbindelse med bruk av eiendommen. Etter en høringsrunde lokalt søkte Bodø kommune den 28 mai 2002 Fylkesmannen i Nordland om samtykke til oreigning av rettigheter til nedbørsfeltet for Festvåg vannverk, samt samtykke til allmannastevning for å fastsette skjønn. Fylkesmannen i Nordland innvilget kommunens søknad den 28 mai 2002, men denne avgjørelsen ble påklaget og saken ble oversendt Statens Forurensingstilsyn (SFT). SFT godkjente klausuleringsbestemmelsene den 28 februar 2003,  dog med noen få endringer.

De endelige klausuleringsbestemmelsene for Festvåg vannverk deler området inn i to soner og lyder slik:

Sone 1. Område Svartvatnet, Nordlivatnet, Mjellevatnet, Dyrlivatnet, Møllevatnet, Langvatnet, Skarrvatnet og Strinnan. Dette innbefatter hoveddelen av vår eiendom.

1. Ny bebyggelse eller nyetablering av annet slag tillates ikke.
2. Utvidelse av og/eller bruksendring av eksisterende bebyggelse(hytter) tillates ikke. Innlegging av vann i hyttene tillates ikke. Toalettløsninger ved eksisterende hytter skal være slik at vannet ikke forurenses.
3. Deponering av avfall, slam eller søppel er forbudt.
4. Skogsdrift skal skje etter plan godkjent av kommunal helsemyndighet og vannverket. Bruk av plantevernmidler/pesticider og gjødsling tillates ikke.
5. Nye turveier/skiløyper eller veier for skogsdrift tillates ikke uten godkjenning av kommunal helsemyndighet og vannverket.
6. All ferdsel på vannet eller isen er forbudt unntatt for vanlige skiløyper, for vannverkets behov og reindriftsnæringens behov for transport vei i forbindelse med flytting mellom vinter- og sommerbeite, og innefor det aktivitetsnivå som er pr år 2001. Ved flytting på seinvinteren/våren skal reinen styres utenom Svartvannet. Hester og hundespann på isen er forbudt. Grunneier og rettighetshaver med leie-/festerett i området etablert før klausuleringsbestemmelsenes ikrafttreden kan benytte robåt på vannet. Båten skal ikke være behandlet med forurensende bunnstoffer.
7. Bading i vannet er forbudt (inklusive husdyr).
8. Fiske tillates ikke, unntatt bestandsregulering som vannverket iverksetter av hensyn til vannkvaliteten. Grunneier og andre med fiskerett etablert før klausuleringsbestemmelsenes ikrafttreden, tillates fiske fra land.
9. Organisert leirslagning eller større militærøvelser(dvs utover den type øvelser som avholdes jevnlig i dag) i nedslagsfeltet er forbudt.
10. Motorisert ferdsel utenom offentlige veier i nedslagsfeltet er kun tillatt i forbindelse med skogsdrift, vedlikehold/preparering av turvei/skiløype, og reindriftsnæringens behov for transportvei i forbindelse med flytting mellom vinter- og sommerbeite og innefor det aktivitetsnivå som er pr år 2001. 
11. Lagring, transport eller håndtering av olje eller oljeprodukter tillates ikke i nedslagsfeltet uten godkjenning av kommunal helsemyndighet og vannverket. Forbudet gjelder ikke transport på offentlig vei.
12. Alle veier og stier inn i området skal være skiltet med skilt som opplyser om at en kommer inn i nedslagsfeltet til drikkevannskilde, og at all ferdsel må foregå aktsomt for å ikke forurense vannkilden.
13. Etablering av brygger/flytebrygger i vassdraget tillates ikke.

Sone 2 Område Steigtindvatnet. Dette innbefatter en liten del av vår eiendom, strandsonen mot Steigtingvatnet.

1. Ny bebyggelse eller nyetablering av annet slag tillates ikke ut over hva som framgår av reguleringsplan for Steigtindvatn vedtatt i Bodø kommunestyre 01.07.1976. Nye naust tillates bare innefor reguleringsplanen for Steigtindvatn, dog bare på hyttetomt med strandlinje. Det tillates maks ett naust pr tomt.
2. Utvidelse av hytter tillates bare innenfor reguleringsplanen for Steigtindvatn og der bare inntil hyttens grunnflate er 50 kvadratmeter. Bruksendring av eksisterende bebyggelse(hytte) tillates ikke. Innlegging av vann i hyttene tillates ikke. Toalettløsninger ved eksisterende hytter skal være slik at vannet ikke forurenses.
3. Deponering av avfall, slam eller søppel er forbudt.
4. Båt med motor inntill 5 hk for hytteeiere og vannverket er tillatt. Hester og hundespann på isen er forbudt.
5. Motorisert ferdsel utenom offentlige veier i nedslagsfeltet er kun tillatt i forbindelse med skogsdrift, vedlikehold/preparering av turvei/skiløype, og reindriftsnæringens behov for transportvei i forbindelse med flytting mellom vinter- og sommerbeite og innefor det aktivitetsnivå som er pr år 2001. 
6. Lagring, transport eller håndtering av olje eller oljeprodukter tillates ikke i nedslagsfeltet uten godkjenning av kommunal helsemyndighet og vannverket. Forbudet gjelder ikke transport på offentlig vei.
7. Bruk av plantevernmidler/pesticider og gjødsling av skog og vann tillates ikke.
8. Alle veier og stier inn i området skal være skiltet med skilt som opplyser om at en kommer inn i nedslagsfeltet til drikkevannskilde, og at all ferdsel må foregå aktsomt for å ikke forurense vannkilden.
9. Etablering av brygger/flytebrygger i vassdraget tillates ikke.
 
På bakgrunn av disse klausuleringsbestemmelsene ble det sommeren 2004 avholdt skjønn i Salten Tingrett for å fastsette erstatning til de berørte grunneiere, der i blant Bodø Jeger- og Fiskerforeing. Den 30 november 2004  forelå avgjørelsen og foreningen ble tilkjent 40000 kr i erstatning for å ikke kunne sette opp hytte på egen grunn, og 10000 kr for ikke å kunne fiske fra båt i sone 1.

Skjønnet gir oss i imidlertid rett til å sette i stand vårt naust ved Nordlivatnet, og det gir også alle medlemmene i kraft av sitt medlemskap rett til å fiske fra land. Bodø kommune krevde imidlertid overskjønn (anket) slik at saken gikk en ny runde i lagmannsretten. Der ble foreningen ble tilkjent 40000 kr i erstatning for å ikke kunne sette opp hytte på egen grunn, men lagmansretten fant ikke at det var grunnlag for å opprettholde erstatningen på 10000 kr for ikke å kunne fiske fra båt i sone 1. I og med at vi ikke har anledning til å fiske fra båt bortfaller vårt behov for naust og dette vil ikke bli brukt ressurser på å vedlikeholde dette. 

Styret vil oppfordre medlemmene til å ta området i bruk i større grad. Ta deg en tur for å se hva du faktisk har en del av. Eiendommen er din og min i felleskap i kraft av vårt medlemskap i Bodø Jeger- og Fiskeforening. Samtidig  så er rent drikkevann viktig, og vi oppfordrer alle som ferdes i området til å følge klausuleringsbestemmelsene og ellers bruke sunn fornuft!

Men dette var mye tørre tall og fakta. Det virkelig interessante er historien om hvordan Bodø Jeger- og Fiskerforening fikk overtatt eiendommen, og det som skjedde de påfølgende år. Og hva er vel bedre enn å la datidens formann Simon Liljedal med egne ord og på egen skrivemaskin fortelle denne historien. Dette dokumentet har vi i dag takket være Harry Sandvei  som overtok som formann etter Simon liljedal i 1961. Harry Sandvei var fremsynt nok til å skjønne at historien om hvordan eiendommen kom i foreningens hende var viktig å bevare for fremtidige slekter. Han ba derfor Simon Liljedal om å nedtegne historien, hvilket han også gjorde. Disse papirer dukket så opp i Harry Sandveis private arkiv i 1981, hvorpå han oversendte de til foreningens styre og de har vært lagret i vår bankboks frem til nå.

Kos dere med historien, det er artig lesing!

Hilsen Arild​

- Annonse -
cmyk_SB1_Nord_Norge_verti_neg
Print
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.