Vedtekter
Publisert 07.02.2016 23:02
Oppdatert 07.03.2016 13:31
VEDTEKTER for Nord-Aurdal Jeger- og Fiskerforening Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2005

​​​

§​​1 Navn

Foreningens navn er: NORD-AURDAL JEGER- OG FISKERFORENING 

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.


§2 Formål

 • å være en aktiv interesseorganisasjon som ivaretar medlemmenes interesser innen jakt og fiske.
   
 • å ivareta jakt og fiskeinteressene gjennom ivaretakelse av naturens
  produksjonsgrunnlag.
   
 • å arbeide for at allmennheten skal ha adgang til å utøve jakt og fiske.
   
 • å sikre en bærekraftig høsting av våre vilt og fiskeressurser, basert på tilgjengelig kunnskap.
   
 • å sikre at viltet og fisken høstes til glede for flest mulig motiverte utøvere.
   
 • å arbeide for økt allmenn forståelse for jakt og fiske.
   
 • å arbeide for korrekt bruk av våpen, sportsfiskeredskap og jakthunder.
   
 • å drive aktivt ungdoms og utdanningsarbeid.
   
 • å samarbeide med offentlige myndigheter og andre interesseorganisasjoner.
   
 • å arbeide for å etablere lokale medlemsfordeler.
   
 • arbeidet i foreningen skal bygge på NJFFs gjeldene handlingsprogram og det årlige arbeidsprogram.


§3 Medlemskap

Enhver person som er interessert i jakt, sportsfiske og friluftsliv kan bli medlem av foreningen. Medlemmer forplikter seg til å ta imot valg til verv som blir bestemt av forening, NJFF`s styre, representantskap eller landsmøte, men kan nekte å ta imot verv for så lang tid som de har fungert.

Foreningens medlemmer deles inn i de til enhver tid gjeldene medlemskategorier i forbundet.

Et medlem har ingen rettigheter i organisasjonen ut over det kalenderåret som kontingenten er betalt for. Medlemskapet fornyes gjennom betaling av kontingenten for det kommende året. Et medlem som ønsker å avslutte sitt medlemskap, skal meddele dette skriftlig til NJFF innen 1. september året før medlemskapet skal opphøre.

Medlemmer som gjør seg skyldig i brudd på jakt- og fiskelovgivingen, eller på annen måte ved sin adferd skader foreningen, skal suspenderes av styret for en tidsbegrenset periode. Styret kan også nekte å ta opp personer som tidligere har forbrutt seg mot forannevnte.

I svært alvorlige saker skal medlemmer av foreningen ekskluderes av styret. Vedkommende medlem som blir suspendert eller ekskludert har rett til å fremlegge sin sak for årsmøte, som tar avgjørelse i saken med 2/3 flertall. Blir medlemmer ekskludert fra lokalforeningen, skal dette umiddelbart rapporteres inn til NJFF og fylkeslaget.


§4 Kontingent

Medlemskontingenten gjelder for kalenderåret.

Foreningen følger NJFF`s ordning med sentral innkreving av medlemskontingenten.

Kontingentandelen til foreningen blir fastsatt av årsmøte, og skal meddeles NJFF skriftlig innen 1. september.


§5 Foreningens ledende organer

Foreningens ledende organer er:

a) ordinert årsmøte

b) ekstraordinært årsmøte

c) styret


§6 Årsmøte

Ordinært årsmøte skal holdes hvert år innen 15. mars. Årsmøtet skal innkalles av styret minst to uker før avholdelse. Forslag til sakliste for møtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet skal være styret i hende senest en måned før årsmøtet. Saker avgjøres med alminnelig flertall, bortsett fra saker som disse vedtekter beskriver noe annet for. Det skal føres protokoll fra årsmøtet.

På årsmøtet skal følgende behandles:

  1. Konstituering av møtet.

   - Godkjenning av innkalling

   - Godkjenning av dagsorden

   - Godkjenning av forretningsorden

   - Valg av ordstyrer

   - Valg av sekretær

   - Valg av tellekorps

   - Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen

  2. Årsmelding fra siste kalenderår

  3. Revidert regnskap fra siste kalenderår

  4. Innkomne saker med styrets forslag til vedtak

  5. Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

  6. Styrets forslag til arbeidsprogram og budsjett

  7. Foreningens kontingentandel

8. Valg av styre i henhold til § 8

  9. Valg av medlemmer til utvalg etter behov

  10. Valg av valgkomité på 3 medlemmer

  11. Valg av to revisorer med en vararepresentant

  12. Eventuell utnevning av æresmedlemmer

  13. Eventuelt forslag om vedtektsendringer

Årsmøtet skal ha tilsyn med at tidligere avgjørelser er utført i samsvar med forutsetningene.

Dersom ikke noe annet er bestemt, avgjøres alle saker med alminnelig flertall.

Ved stemmelikhet anses forslaget forkastet, unntatt ved personvalg hvor det foretas loddtrekning. En valgperiode er normalt 2 år.
Valgene bør foregå skriftlig dersom det foreligger flere forslag og noen krever skriftlig avstemming.

Ingen tilstedeværende, som også har betalt kontingent, har mer en 1 stemme. Foreningens styre har ikke stemmerett i saker som gjelder beretning og regnskap.

Inntil to representanter fra NJFF`s sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på årsmøtet med talerett.


§7 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles av styret, eller når et tidligere årsmøte har besluttet det, eller det blir krevd skriftlig av 1/3 av medlemmene. Det blir innkalt med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte. Det skal føres protokoll fra ekstraordinært årsmøte.

Møtet skal ikke ta avgjørelser i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

Inntil to representanter fra NJFF`s sentralledd og/eller fylkesorganisasjon har rett til å være tilstede på det ekstraordinære årsmøtet med talerett.


§8 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av 5 styremedlemmer og lederne for utvalgene. Det skal også velges 1varamedlem til styret.

Leder, sekretær og styremedlem står på valg samtidig, mens nestleder, kasserer og varamedlem er på valg de øvrige år.

Utvalgene konstituerer seg selv og velger egen leder og vara.

Styret er :

  Leder

  Nestleder

  Sekretær

  Kasserer

  Styremedlem

  Leder av Fiskeutvalg

  Leder av Hundeutvalg

  Leder av Jakt- og Viltutvalg

  Leder av Jaktskyteutvalg

  Leder av Ungdomsutvalg

Styremøte blir holdt når lederen fastsetter det, eller når det blir krevd av minst 3 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer møter.

Vedtak blir gjort ved alminnelig flertall. Ved likt stemmetall skal forslaget forkastes.

Det skal føres protokoll fra hvert styremøte.


§9 Styrets plikter

Styret skal:

 • Verne om foreningens interesser, forvalte midlene og håndheve vedtektene.

 • Forberede, behandle og fatte vedtak i saker av interesse for foreningen.

 • Legge fram for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen gjennom det siste kalenderår, revidert regnskap for kalenderåret, samt budsjettforslag og forslag til arbeidsprogram for kommende år.

 • Legge fram for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning av æresmedlemmer, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFF`s diplomer eller gullmerke for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF.

 • Sende årsmelding, ajourført liste over tillitsvalgte og regnskap til NJFF og forbundets fylkesorganisasjon innen 31. mars hvert år.

 • Nedsette utvalg etter behov, og utarbeide instrukser for disse.

 • Arbeide for forenings og medlemsfordeler, herunder muligheter for 
  økonomisk støtte.

 • Ivareta foreningens arkiv (overlevere om mulig til lokalhistorisk arkiv i kommunen).

 • For øvrig sørge for at foreningen drives på en aktiv og god måte for å nå målsettingene.


§10 Regnskap

Foreningens regnskapsår følger kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to revisorer som velges på årsmøtet. Revisorene gir innstilling om regnskapet til årsmøte.

Foreningen dekker reiseutgiftene og eventuelle andre utlegg som dens styremedlemmer og andre personer blir påført i foreningens tjeneste.


§11 Vedtektsendinger

Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet for å bli vedtatt.

Vedtektsendringer kan bare behandles av ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF.


§12 Utmelding av NJFF

Utmelding av NJFF krever 2/3 flertall i to påfølgende årsmøter.

Utmelding av NJFF skal gjøres gjeldene fra førstkommende årsskifte etter endelig utmeldingsvedtak. Lovlig fattet utmeldingsvedtak må meddeles forbundet innen 1. september i året før utmelding.

Dersom foreningen trekker seg fra NJFF uten gyldig vedtak i henhold til disse vedtektene, overtar NJFF`s fylkesorganisasjon foreningens eiendeler på uttrekningstidspunktet til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.


§13 Oppløsning av foreningen

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsing av foreningen, skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendringer. Endelig avgjørelse i saken krever 2/3 flertall i to på hverandre følgende ordinære årsmøter. Dersom det blir vedtatt å oppløse foreningen, skal foreningens midler disponeres av NJFF`s fylkesorganisasjon til fremme av forbundets formål i foreningens kommune eller distrikt.

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.