Jaktregler 2020
Publisert 08.11.2018 11:51
Oppdatert 29.09.2020 10:11
Under finner du jaktregler for rådyr- og småviltjakt i Sander- og Lørenskogterrenget. Det er viktig å sette seg inn i reglene før du skal jakte.

​​​​​​
Småviltjakt


1. Jakttider
Småviltjakten er fra 10. september til 23. desember. Under elgjakten er det begrensninger på deler av vårt terreng. Helgefredningsgrensen er markert med rødt på kartet over grenser. Elgjakten er fra 5. oktober til og med 30. november, med samjakt i november.

Jakthundprøver – ingen jakt. 
 • Elghundprøven er mandag 2. november og tirsdag 3. november, 2020
 • Harehundprøve  er torsdag 5. november og fredag 6 november, 2020​

Det er ikke jakt på disse datoer, gjelder alle terreng.

2. Begrensninger på antall fugl
Vi har en langsiktig forvaltning av våre skogsfuglbestander, henstiller vi til å begrense avskytingen av røy og tiur til maks 1 fugl av hver pr. jeger under sesongen.

3. Jaktrapport
Jaktrapport for småvilt skal sendes inn senest 28 desember etter sesong. Det er en forutsetning for å få jaktkort igjen at du innrapporterer, selv om resultatet ble null. Jaktrapport skal fortrinnsvis sendes på e-post til jakt@solemskogen.org Husk å skrive fullt navn.

4. Trening og jakt med hund
Det kreves bruk av godkjente sauerene hunder i tiden før elgjakten. Det er generell båndtvang i tiden 1.april til 20.august. Det er ikke tillatt å trene hunder i terrenget før småviltjakten starter 10.september, med unntak for harehunder som kan trene fra 1. september.

5. Vis hensyn
Vær oppmerksom og unngå jakt på tider og steder hvor det ferdes mye folk. Opptre på en diskret og skikkelig måte, husk at dere er ambassadører for jaktutøvelsen. Postering på hare i trafikkert vei eller ved merket sti, er ikke tillatt.

6. Samkjøringsregelen
Småviltjegere har ikke lov å jakte i terreng hvor klubben skal ha fellesjakt på rådyr enten lør eller søn, og det er den enkelte småviltjegers plikt å ta kontakt og orientere seg om dette. På nettet www.solemskogen.org finner du terminliste og hvem som er jaktleder (tlf.nr og mail)
Info legges også ut på Facebook gruppe: Småviltjakt Solemskogen JFF

7. Jaktledere elglagene:
 • LØRENSKOG (Lørenskogshøgda, terr. mot naturreservatet, Langedalskollen og vestover mot Kalvsjøen): Gunnar Svendsen mob.91544528 Mail: gunnar.svendsen@statnett.no
 • SANDER (Sander syd, Barlindåsen, Fugleleiken, Torkilstuhøgda og Laskerudhøgda): Tore Wendt Jonassen mob.91545616 Mail: to-wen@online.no

8. Regelbrudd
Eventuelle brudd på ovennevnte bestemmelser og regler kan føre til tap av jaktmulighet for dette og senere år.


Rådyrjakt


1. Jakttid og andre begrensninger
Følgende krav/begrensninger er gjort i forhold til gjeldende jakttider/jaktformer, hundebruk m.m:

 1. Jakttid er 10. august til 23. desember. Kun råbukk frem til 25. september. Under jakt på rådyr med løs på drevet halsende hunder kan ikke boghøyden på hunden overstige 41 cm.
 2. Det er ikke tillat å benytte løs på drevet halsende hund under jakt innenfor ordinær båndtvangsperioden. Det er heller ikke tillatt å bruke løs hund under jakt på voksen råbukk i perioden fra 10. august til og med 24. september. Det er imidlertid tillatt under den ordinære rådyrjakta fra og med 25. september og inntil jakttidens slutt.
 3. LV lar ikke andre jegere få mulighet til å jakte i rådyr i området, men bedriftens eiere, jaktoppsyn og skogfunskjonærer har rett til all jakt og oppsyn i området.
 4. Kun småviltjakt og rådyrjakt hver helg i elgjakt periode
 5. Jakthundprøver – ingen jakt.
 6. Elghundprøven er mandag 4. november og tirsdag 5. november, 2019
 7. Harehundprøve  torsdag 7. november og fredag 8. november, 2019​

Det er ikke jakt på disse datoer, gjelder alle terreng

2.Leietakers plikter Leietaker/jaktledere skal:
 • Gjøre seg kjent med områdets avgrensing og gjeldende lover, forskrifter og reglene for jakt i terrenget.
 • Identifisere seg og vise til denne avtale på eventuell forespørsel fra oppsyn.
 • Være ansvarlig for at alle jegerne i jaktlaget har betalt jegeravgift, har avlagt godkjent skytterprøve og er kjent med lover, forskrifter og reglene for jakt i terrenget.
 • Stå som ansvarlig for skader jeger eller hunder måtte påføre hus, utstyr eller bufe.
 • Rapportere felt vilt til jaktutvalget Solemskogen JFF .
 • Leietaker har ingen rett til å kreve annen jakt, beitebruk eller vanlig arbeid i skogen stanset i jaktperioden. Dersom dette er forhold som forstyrrer jakta, kan det tas opp med utleier.

3.Utleier plikter å:
 • Orientere leietaker om terrengets grenser, adkomst, regler for jakt etc.
 • Gi opplysninger om det vil foregå annen jakt i terrenget i leieperioden.

4.Leietakers rapporteringsplikt
Leietaker plikter å rapportere fellingsresultat til utleier. Leietaker kan pålegges å samle inn kjever, ovarier, og lignende, samt fylle ut sett dyr – skjema. Skjemaer innsendes til utleier senest 10 dager etter at jakta er avsluttet.

5.Skadeskyting
Dersom et dyr blir påskutt, men ikke felt, skal dette snarest meldes til utleier. Leietaker har rett og plikt til å forfølge det skadeskutte viltet på terrenget som leies. På annen manns grunn har leietaker rett til å forfølge det skadeskutte viltet samme dag som viltet krysset grensen til annet terreng. Grunneiere utenfor det leide terrenget skal varsles før man går over grensen. Eventuelle utgifter i forbindelse med ettersøk av skadet vilt faller i sin helhet på leietaker.

6.Avtale om ettersøkshund
Leietaker skal sørge for å ha tilgang til godkjent ettersøkshund. Dokumentasjon og kontaktinformasjon sendes utleier hvert år før jaktstart.

7.Troféer
Kjøtt, innmat, skinn og gevir tilfaller jaktlaget.

8.Spesielle forhold/bestemmelser
Det gis anledning til å utføre enkle viltstelltiltak etter godkjennelse og rådføring med LV. Hunder skal ha sauerenhetsbevis.
Leietaker skal vise hensyn til allmenheten og legge opp jakten deretter. Det er ikke tillatt å skyte geit fra kje. Vokse rågeiter skal spares.
I tillegg til den oppsynsmyndighet LV har, skal leietager selv foreta oppsyn i terrenget. Leietager er ansvarlig for at jakten skjer i samsvar med god jaktetikk og for at jakten skjer i samsvar med gjeldene lover og forskrifter.

Leietager plikter å informere utleier om aktiviteter og arrangementer fortløpende gjennom året.

9.Reaksjoner ved overtredelse av avtalen eller lovverk
Brudd på denne avtalen kan medføre oppsigelse av kontrakten med øyeblikkelig virkning. Brudd på lovverk og eller forskrifter kan medføre anmeldelse til politiet.

10.Tvist
Overtredelser av avtalen som manglende betaling, kritikkverdig utøvelse av jakten m.m er grunnlag for oppsigelse. Eventuelle tvister skal løses i minnelighet

11.Jaktledere elglagene:
 • LØRENSKOG (Lørenskogshøgda, terr. mot naturreservatet, Langedalskollen og vestover mot Kalvsjøen): Gunnar Svendsen mob.91544528 Mail: gunnar.svendsen@statnett.no
 • SANDER (Sander syd, Barlindåsen, Fugleleiken, Torkilstuhøgda og Laskerudhøgda): Tore Wendt Jonassen mob.91545616 Mail: to-wen@online.no​
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.