Valg 2019 – hva mener partiene om saker tilknyttet jakt, fiske og friluftsliv
Ole-Håkon Heier
Publisert 22.08.2019 11:07
Oppdatert 03.09.2019 14:58
I forbindelse med kommune- og fylkestingsvalget 2019 har vi i Norges Jeger- og Fiskerforbund Østfold (NJFF Østfold) stilt noen spørsmål til de politiske partiene i fylket. Temaene er alt fra generelt om jakt og fiske, oppdrettsanlegg i fjorden, tilgang på strandsonen, vindkraft, skytebaner og naturforvaltning i kommunene. Les under for mer!
Valg 2019 – hva mener partiene om saker tilknyttet jakt, fiske og friluftsliv

​​

Hele 18 partier stiller til valg i nye Viken fylkeskommune, av disse fikk vi svar fra 8. Vi har sortert svarene under hvert spørsmål under.

Her kan du også laste ned svarene i Word: Valg 2019 - oppsummering spørsmål jakt, fiske, friluftsliv.docx

Les gjennom og tenk litt over hva dette betyr for dine interesser før du stemmer den 9. september – for du skal vel stemme?

 

 

Tilgang til jakt og fiske. Hvordan mener ditt parti at kommunen og fylkeskommunen/regionen best kan bidra til å sikre innbyggernes tilgang til jakt og fiske? Svar gjerne med noen kortfattede punkter.

 

Arbeiderpartiet: Utmarka og strandsonen skal være tilgjengelig for alle. Arbeiderpartiet mener allemannsretten er så viktig at vi vil grunnlovsfeste den. I Viken vil vi ta vare på naturen, og gjøre den tilgjengelig for alle som vil bruke den. Det inkluderer utforming av universell tilgjengelighet og etablering av naturstier, turveier og møteplasser. Ett tiltak som tilrettelegger for jakt og fiske kan være offentlig oppkjøp av verdifulle naturområder, blant annet for å opprettholde tilgang på jakt og fiske for alle.

 

Fremskrittspartiet: Ivareta allemannsretten og sikre tilgang til skog og mark. Sikre at blyhagl fortsatt tillates til jakt på fastmark og over åpent vann. La kommunene selv få bestemme om de ønsker å åpne for romjulsjakt. Støtte opp i arbeidet med bekker og gyteområder for sjøørreten. Lage en forvaltningsplan for villsvin, med grunneierens «vetorett» for eller i mot jakt på villsvin, så har vi en utfordring som må løses

 

Miljøpartiet De Grønne: a. MDG er opptatt av å ivareta naturtyper, naturverdier og artsmangfold for naturens

egenverdi, men også for å sikre fremtidige generasjoner tilgang til rekreasjon, jakt og fiske. b. MDG vil at «føre var»-prinsippet og helhetlig forvaltning legges til grunn i reguleringen av jakt på rype og småvilt. c. Skogforvaltning må omfatte en vesentlig større grad av vern enn i dag. d. Hensynet til yngletid i all menneskelig aktivitet i utmark må ivaretas bedre enn i dag

 

Liberalistene: Liberalistene ønsker å bevare allemannsretten. Vi ønsker å avskaffe loven om motorisert ferdsel i utmark og la dette være opp til grunneier. Liberalistene ønsker å la naturvern være opp til private medlemsorganisasjoner. Slik vi ser fra flere eksempler i Europa er dette den mest effektive formen for naturvern. NJFF er en typisk slik organisasjon der medlemmer kan engasjere seg og kjøpe opp store områder med formål om bevaring for formål av jakt og fiske. I flere europeiske land finnes det store medlemsorganisasjoner som i dag eier store arealer med uberørt natur. I privat eie er naturen godt beskyttet, fordi eierne har et insentiv til å bevare og vedlikeholde eiendommen i et langsiktig perspektiv for å opprettholde verdien.

 

Partiet De Kristne: Viktig at det er muligheter til på en enkel måte å kjøpe fiskekort. Og muligheter til å ta jegerprøve. Når det gjelder jakt mener vi det er viktig at rovdyrbestanden holdes nede slik at det ikke går ut over viltet.

 

Rødt: Dette handler i stor grad om å bevare miljøet og artene rundt oss. Uten dem, vil det ikke være grunnlag for en slik, for mange, uvurderlig, fritidsaktivitet og matauk. Rødt jobber også kontinuerlig for at befolkningen skal ha mer fritid (6-timersdagen) og vi kjemper for bevarelse av distriktene. 1)Det skal praktiseres en føre-var-holdning til større naturinngrep som bygging av kraftlinjer eller veier og uttak av ikke-fornybare naturressurser. Naturens sårbarhet skal vektlegges og unødige inngrep unngås. 2)Det skal være strenge krav til arealbruksendringer i vernede og sårbare naturområder, særlig når det gjelder hytte- og infrastrukturutbygging. 3)Den verdifulle naturen i Norge skal kartlegges, slik at vi kjenner naturmangfoldet og hvilke verdier vi forvalter for fremtidige generasjoner, og vet hvor de viktige naturressursene finnes. 4)Det skal normalt ikke bygges i naturområder som har dokumentert biologisk eller landskapsmessig ekstraverdi. Dersom det må bygges i slikt område, må tilsvarende representativt område finnes/ restaureres andre steder i landet. 5)Nasjonalparker, verneområder og andre typer vernede områder skal tas vare på i tråd med formålet i vernebestemmelsene. 6)Artsmangfoldet i norsk natur må sikres, og det må jobbes for å etablere levedyktige bestander av alle arter. 7)Rovdyr skal sikres sin plass der de er en naturlig del av de norske økosystemene. 8)Yngletidsfredning må være absolutt, hijakt må ikke tillates.

 

Senterpartiet: Kommunene og fylkene må sørge for å ta sine forvaltningsoppgaver på alvor og gjennom god forvaltning legge til rette for at jakt og fiske kan bli utøvd på en trygg og god måte som sikrer at både grunneiere og allmenheten kan få tilgang på en sunn og frisk viltstamme og utøve fiske på arter med god kondisjon over hele fylket. Det er også mulig å søke om midler til å legge til rette for fiskeplasser og parkeringsplasser for handikappede.

 

Venstre: Å ta vare på naturen er en hjertesak for Venstre. Å bevare artsmangfold, å høste av naturen på en bærekraftig måte og å legge til rette for friluftsliv henger tett sammen. Skal vi lykkes med det må politikere både i kommunen, fylkene og på Storting og i regjering ta sin del av jobben.  Vi må unngå bit for bit- nedbygging av natur og friluftsområder og sikre helhetlige planer for friluftsliv og naturvern. Venstre vil også styrke skogvernet.

 

Lakseoppdrett. Oslofjorden er den fjorden i Norge som flest innbyggerne sogner til. Det betyr også et høyt press på naturen, både i og ved fjorden. Det lages nå en helhetlig forvaltningsplan for fjorden, og det er vi glade for. Vi har tre lakseførende vassdrag i fylket: Glomma/Ågårdselva, Tista og Enningsdalselva/Berbyelva. Det har de siste årene kommet forslag om å tillate oppdrettsanlegg for laksefisk i fjorden. Det er vi ikke så glade for, da vi allerede har et merkbart innslag av rømt oppdrettslaks i våre lakseelver på tross av at nærmeste anlegg ligger langt unna. I tillegg medfører etablering av oppdrettsanlegg økt forekomst av lakselus, og denne vil ikke bare belaste laksen, men også sjøørreten i det som etter hvert har blitt en av Norges beste sjøørretfjorder. Hva mener ditt parti i spørsmålet om oppdrett av laksefisk i Oslofjorden?

 

Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiet ønsker å bevare villaksen! Vi vil jobbe for at Norge skal bli verdens fremste sjømatnasjon. Da må økt bærekraft være en forutsetning for videre vekst. Vi vil være en garantist for at fiskeressursene også i framtida skal tilhøre folket i felleskap. Derfor er vi også kritiske til at fiskekvoter samles på færre hender.

 

Fremskrittspartiet:. Gi behandling av gyroinfiserte vassdrag høy prioritet. Styrke forskningen på hvordan villaks, produksjon av kraft og oppdrettslaks kan sameksistere. Styrke uavhengig forskning på smittepresset fra havbruket til villfisk. Vi har ikke tatt stilling til spørsmålet om oppdrett i Oslofjorden.

 

Miljøpartiet De Grønne: a. MDG Viken sier nei til all oppdrett av laks i Oslofjorden. Oslofjorden er for belastet

Allerede. b. Vi mener forøvrig at all oppdrett av marine arter må skje fra rømningssikker anlegg, der det er kontroll på utslipp fra anlegget og dyrevelferden ivaretas vesentlig bedre enn i dag. Landbaserte anlegg synes å være eneste måte disse hensyn kan sikres.

 

Liberalistene: I det generelle kommuneprogrammet til Liberalistene heter det seg at vi er positive til laksemerder i de kommuner det er aktuelt, og at problematikken rundt lakselus i større grad bør forfølges ved å holde de aktørene som ikke håndterer denne utfordringen ansvarlige. Liberalistene Viken stiller seg negative til konvensjonell oppdrett i Oslofjorden som innebærer risiko for rømning og sykdommer og med det potensiell uerstattelig skade på verdigrunnlag der det også kan være vanskelig eller umulig å holde noen ansvarlig fullt ut.

 

Partiet De Kristne: PDK mener det er viktig at det blir lyttet til de som har kompetanse på området.

 

Rødt: Rødt er mot åpne oppdrettsanlegg. Utslipp og rømningsfare gjør at dagens åpne oppdrettsanlegg ikke er holdbare. Rødt vil få alt av fiskeoppdrett inn i lukkede anlegg. Rødt vil fortsatt ha ei oppdrettsnæring, men den kan ikke være regulert så dårlig som i dag, og de åpne anleggene som brukes i dag fungerer ikke. Lukkede anlegg, enten på land eller til havs, er ei god løsning. I de er det så og si umulig at fisk rømmer, og man har full kontroll på utslipp. Flere selskaper prøver seg allerede, men Rødt vil bevilge mer penger til forskning på lukkede anlegg for å få fortgang i arbeidet. Oppdrettsnæringa har betydning for bosetting, arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten. Oppdrett i åpne merder i fjordene har imidlertid passert naturens tålegrense, og næringa fortrenger tradisjonelt kystfiske, forurenser med kloakk og kjemikalier, lus og sykdommer, truer villaksbestanden og forbruker fòr-ressurser som kan brukes direkte til menneskeføde. Omsettelige konsesjoner og kapitalkrevende investeringer har stengt næringa for nye, lokale aktører. Fusjoner og oppkjøp har etter hvert ført til at oppdrettsnæringa i stor grad i dag består av store og delvis internasjonale selskaper. Konsekvensen er at verdiskapninga fra lokaleressurser havner mer og mer utafor der lokaliteten for oppdrett finnes.

Retten til fiske skal ikke privatiseres, ressursene skal høstes innenfor naturens tålegrenser og verdiskapinga fra oppdrettsanlegg skal ikke fjernes fra lokalområdet.

 

Senterpartiet: Senterpartiet er opptatt av bærekraftig bruk av naturens ressurser, og opptatt av å bevare villaksen generelt og i dette tilfellet Oslofjorden som en av Norges beste sjøøretsfjorder. Dette er hensyn som må balansere. Blant annet derfor var vi positive til en helhetlig forvaltningsplan for fjorden, og vi ser fram til at denne kommer på plass. Senterpartiet har ikke vedtak som sier nei til oppdrett i Oslofjorden på generelt grunnlag, men anser dette som lite sannsynlig slik vi kjenner oppdrettsnæringa i dag og Oslofjordens forhold. Vi vil ved eventuell konsesjonsbehandling legge vekt på føringene i den kommende forvaltningsplanen, hensynet til sjøøret, villaks og andre viktige hensyn for Oslofjorden vil vektlegges høyt.

 

Venstre: Venstre ønsker ikke å tillate oppdrett av laksefisk i Oslofjorden. Å verne og forvalte de villaks-stammene vi har i vassdragene rundt Oslofjorden bør være en viktig del av arbeidet med en helhetlig plan for Oslofjorden.

 

Tilgjengelighet til strandsonen i saltvann og ferskvann. Hindre slik som gjerder i strandsonene og brygger uten adgang for allmennheten, manglende muligheter for parkering i rimelig nærhet til vannet, og mangel på båtutsettingsplasser åpne for allmennheten reduserer tilgjengeligheten. Hva mener ditt parti om disse utfordringene og aktuelle tiltak?

 

Arbeiderpartiet: Utmarka og strandsonen skal være tilgjengelig for alle. Arbeiderpartiet mener allemannsretten er så viktig at vi vil grunnlovsfeste den. I Viken vil vi ta vare på naturen, og gjøre den tilgjengelig for alle som vil bruke den. Det inkluderer utforming av universell tilgjengelighet og etablering av naturstier, turveier og møteplasser. Ett tiltak som tilrettelegger for jakt og fiske kan være offentlig oppkjøp av verdifulle naturområder, blant annet for å opprettholde tilgang på jakt og fiske for alle.

 

Fremskrittspartiet: FrP har støttet strandsonetiltak i Østfold og vi ønsker å sikre tilstrekkelig tilgang til strandsonen for allmennheten, allemannsretten gjelder også i strandsonen.

Vi ønsker at forvaltning av strandsonen skal skje lokalt og støtter derfor at kommunene håndhever brudd på forsøk på å hindre tilgang.

 

Miljøpartiet De Grønne: a. Strandsonen langs kysten og langs ferskvann må sikres mot nedbygging og privatisering. b. Det bør legges til rette for grønt reiseliv og friluftsliv ved rasteplasser og plass for å legge ut båt. c. Fartsgrenser langs land både i salt- og ferskvann må ikke overskride 5 knop av hensyn til dyreliv og friluftsliv

 

Liberalistene: Dette blir en referanse til punkt 1 hos oss. Dette er opp til grunneier og avtaler som gjøres med grunneier. I så måte står man langt friere til å etablere både parkeringsmuligheter i tilknyning til vann og båtslipp. Liberalistene er i mot en hver form for offentlig pengebruk, så slikt vil vi ikke støtte dersom alternativet er at det offentlige skal påta seg regningen.

 

Partiet De Kristne: PDK mener det er viktig at det skal legges til rette for at allmenheten på best mulig måte skal ha tilgang til strandsonene. Imidlertid må det være mulig å bruke skjønn i hvordan tillatelser blir gitt. Sunt bondevett er aldri forkastelig når vedtak skal fattes.

 

Rødt: Rødt er for allmenn tilgang til strandsonen, og ønsker ikke at grunneiere skal ha mulighet til å bygge gjerder o.l. som hindrer dette. Dette må følges opp gjennom at kommuner og fylkeskommuner forholder seg til lovverket, og motvirke lobbyvirksomhet med dette som mål. Rødt kjemper alltid for å sikre at penger ikke skal kunne kjøpe seg fritak fra loven.

 

Senterpartiet: Allemannsretten er viktig for Senterpartiet. Det er kommunenes oppgave å sørge for at den håndheves, og at tiltak som gjerder i strandsonen og ulovlige tiltak i forbindelse med hytter og båtplasser ikke får bli stående. Senterpartiet er positiv til tiltak som gjør tilgjengeligheten til vann enklere som gjennom båtutsettingsplasser og parkeringsplasser.

 

Venstre: Fri ferdsel- også i strandsonen-  er en viktig bærebjelke i allemannsretten og friluftsloven. For venstre er dette så viktig at vi har foreslått å grunnlovfeste allemannsretten. Kommunene må følge opp dette med fjerning av gjerder og andre hindre som er til hinder for fri ferdsel. Venstre arbeider for å unngå ytterligere fortetting og utbygging i strandsonen, og  støtter tiltak som åpner strandsonen mer for allmennheten, slik som f.eks kyststier.

 

 

Vindkraft. I forslaget til nasjonal ramme for vindkraft er ett av de aktuelle områdene i Østfold. NJFF går inn for at det ikke åpnes for å søke om konsesjon for etablering av landbaserte vindkraftverk i norsk natur. Hva mener ditt parti om forslaget om utbygging av vindkraftverk i det aktuelle området i Østfold?

 

Arbeiderpartiet: Arbeiderpartiene i de aktuelle kommunene har sagt nei til utbygging av vindkraft. I en overgang til et klimavennlig og bærekraftig samfunn trenger vi mer fornybar energi, samtidig som naturområder må beskyttes. Arbeiderpartiet ønsker en balanse mellom begge hensyn, hvor lokale interesser ivaretas. Disse utbyggingssakene er ikke underlagt fylkestinget. Viken Arbeiderpartis viktigste klimasatsing er et godt kollektivtilbud over hele fylket, og nye, grønne arbeidsplasser.

 

Fremskrittspartiet: I spørsmålet om vindkraft mener Viken FrP at dette skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre.

 

Miljøpartiet De Grønne: a. MDG vedtok følgende resolusjonstekst på sitt siste landsmøte «. Fremtidige vindkraftkonsesjoner på land i Norge bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og skal ikke redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftslivsverdier. All utbygging skal skje skånsomt og med lokal involvering. Helt uberørt natur skal aldri utbygges av landbasert vindkraft.» Vi mener at områdene beskrevet av NVV i Østfold ikke egner seg for vindkraft, og vil arbeide mot disse planene.

 

Liberalistene:. Vindkraft er i dag kraftig subsidiert. Liberalistene er i mot denne type subsidier. Vindkraft er også et resultat av det politiske klimanarrativet og det politiske "grønne skiftet". Spørsmålet om hvorvidt menneskelig aktivitet er en medvirkende årsak til global oppvarming er et komplisert vitenskapelig spørsmål, som Liberalistene mener det er altfor tidlig å gi et endelig svar på. Vi ønsker derfor å trekke Norge ut av Kyoto-avtalen og lignende ordninger, og avstå fra å inngå tilsvarende avtaler i fremtiden. Miljøvern er derimot viktig og vi har i dag en situasjon der reelle utfordringer som kvikksølvinnhold i spesielt fisk, både i sjø og vann, er urovekkende høyt. Slike utfordringer får lite eller ingen fokus i skyggen av klimahysteriet.

 

Partiet De Kristne: PDK sier NEI til vindkraft og ønsker ikke utbygging av vindkraftverk i Østfold.

 

Rødt: Rødt sier klart nei til utbygging av vindparker på land. I tillegg jobber vi også for at de respektive kommunene skal gis anledning til å si nei til utbygging av vindkraftverk på land, om det ikke blir en nasjonal bestemmelse på dette.

 

Senterpartiet: Senterpartiet er skeptisk til etablering av landbasert vindkraft innenfor det området som nasjonal ramme for vindkraft peker på i Østfold. Senterpartiet er dessuten for at kommunene gis vetorett i saker som handler om utbygging av vindkraft på land. Vi tror fokus fremover bør være bedre utnyttelse av allerede eksisterende vannkraft og nye felter for flytende havvind, som har færre og mindre konflikter enn vindkraft på land.

 

Venstre: Venstre vil verne sårbar natur. Derfor bør det ikke bygges vindkraft der det er i konflikt med naturvern. Venstre mener kommunenes mening bør tillegges vekt, men mener likevel at også der en kommune er positiv til vindkraftutbygging må eit utbygging vurderes opp mot naturvern. Venstre i Indre Østfold gikk i front med forslag -som ble enstemmig vedtatt- om at man ikke ønsker utbygging av vindkraft i de områdene i Østfold som er med i NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft.

 

 

Skytebaner. Det er 29 lokale jeger- og fiskerforeninger i Østfold. Disse har 19 skytebaner. Den primære hensikten med våre skytebaner er å sikre at jegerne er best mulig skyttere, slik at vi får minst mulig skadeskyting. Banene brukes i forbindelse med utdanning av jegere, treningsskyting, avleggelse av skyteprøver og konkurranser innen våre 6 jaktskytegrener. Våre konkurransegrener er lagt opp slik at de skal være relevante for jaktskytingssituasjoner. Støy er dessverre er naturlig konsekvens av skyting. Selv om vi kan gjøre mye for å redusere støyen, er støy også subjektiv, slik at det er den som hører en lyd som selv tolker denne til å oppleves som støy eller ikke, selv om lyden i seg selv er lav. Flere av våre baner har, blant annet gjennom en stadig større utbygging av boligområder, fått naboer såpass nært på seg at det har blitt utfordringer knyttet til støy selv om anlegget opprinnelig lå godt unna nærmeste nabo. Vi trenger mange nok skytebaner i en rimelig avstand fra brukerne. Det kreves politisk vilje for å fortsatt sikre dette. Vil ditt parti bidra til at tilbudet av skytebaner i fylket i fremtiden ikke blir dårligere enn i dag?

 

Arbeiderpartiet: Den lokale innsatsen med trening og preventive tiltak mot farlige jaktsituasjoner er viktig. Arbeiderpartiet vil jobbe for at tilbudet av skytebaner i regionen beskyttes. Alt som er bra i dagens tre fylker skal ivaretas og styrkes inn i det nye Viken.

 

Fremskrittspartiet: FrP har støtte EJFF sin «kamp» mot statens vegvesen i saken om nedlegging av deres skytebane. Vi har involvert både stortingspolitikere og statsråder.

Vi mener at jakt og skyte opplæring er viktig og vil derfor være positive til drift og etablering av slike anlegg hvis de ikke skaper stor ulempe for omgivelsene.

Vi mener at baner som er etablerte og i drift skal kunne fortsette med den aktiviteten, men repetere at oppsittere i nærheten ønsker så lite støy som mulig. Kan banene skjermes bedre enn de er opprinnelig, mener vi at de ansvarlige bør se på disse mulighetene.

 

Miljøpartiet De Grønne: MDG har ikke uttalt egen politikk for tilretteleggelse for skytebaner beregnet på jeger-trening. Vi ser verdien i god jegeropplæring, inklusiv skytetrening for å ivareta dyra det blir jaktet på og generell sikkerhet. Slike arealer må kunne stilles til disposisjon i samarbeid med kommunene og innenfor de hensyn til naturen rundt og publikum.

 

Liberalistene: Dersom det etableres boligområder i tilknytning til skytebaner som eksisterer i dag er det åpenbart at dette ikke bør gå ut over skytebanene. Kjøpere av slike boliger må både forvente skyting og også økt aktivitet på skytebanene.

 

Partiet De Kristne: Vi mener det er viktig å ha skytebaner i fylket, men har ikke i tilstrekkelig grad satt oss inn i denne problematikken. Vi ser imidlertid at det er viktig at skytebaner blir lagt i områder hvor det er minst mulig sjenanse for de som bor i området.

 

Rødt: Dette er ikke noe jeg kan henvise til konkret politikk på. Men generelt kan jeg si at Rødt er skeptisk til ukritisk utbygging i distriktene, da for eksempel matjorda er noe av den viktigste ressursen vi har. Vi ser også helt klart logikken i at dyrevelferd krever dyktige skyttere. Det vil derfor også være naturlig for oss å støtte opp under forslag som legger til rette for skytetrening.

 

Senterpartiet: Ja. Dersom skytebaner må legges ned som følge av konflikter med andre hensyn bør vi så langt som mulig søke å erstatte denne kapasiteten med nye baner der konfliktnivået er mindre eller ved kapasitetsutvidelse ved eksisterende anlegg.

 

Venstre: Ja. Venstre ser viktigheten av skytebaner, men er bekymret for støyproblematikk særlig der skytebaner ligger nær befolkningstette områder. Det er viktig at kommunene er bevisst på støyproblematikk når boligområder i nærheten av skytebaner utvides.

 

 

Naturforvaltning i kommunene. Det er i dag stor variasjon i nivået på ressursbruk og kompetanse knyttet til naturforvaltning i de enkelte kommunene. Det skjedde et løft i 1992-1996 da MIK (Miljøvern i kommunene)-reformen ble gjennomført, der staten øremerket midler til miljøvernlederstillinger i hver kommune. Siden de statlige tilskuddene ble avsluttet har spriket i kompetanse og ressursbruk på fagfeltet mellom kommunene bare økt. Med regionreformen vil kommunene få økt myndighet på flere fagområder som berører naturforvaltning. Vi er derfor bekymret på vegne av naturen for hvordan dette vil slå ut. Hva tenker ditt parti om denne problemstillingen?

 

Arbeiderpartiet: De utfordringene med regionreformen som NJFF her peker på, er noe Arbeiderpartiet har vært bekymret for lenge. Staten må ta sitt ansvar på alvor og sørge for tilstrekkelig tilskudd og kompetanse i kommunene, og eventuelt styrke dette der det er behov. Fylkeskommunen skal samtidig bidra med sin kompetanse på naturforvaltning der det er mulig og ønskelig.

 

Fremskrittspartiet: Vårt parti har ikke registrert denne problemstillingen, men ser at dette kan være en utfordring, siden JFF setter fokus på dette og vil ta dette med oss videre inn i byggingen av nye kommuner og fylke.

 

Miljøpartiet De Grønne: a. MDG er svært opptatt av en kunnskapsbasert og bærekraftig naturforvaltning med naturens egenverdi som overordnet verdigrunnlag. Artsmangfold, bevaring av naturtyper, tilretteleggelse for opplevelser knyttet til naturen innen naturens tålegrenser, samt høsting av naturressurser innen artenes tålegrense og vårt samfunns etiske grunnlag.. b. Vi mener tilsynsmyndighet for verneområder bør legges til staten ved fylkesmannen for å sikre en helhetlig og god forvaltning og tilsyn. c. Forutsigbarhet for beslutninger og god informasjon om regelverk og retningslinjer for ulike naturområder er viktig for å hindre misforståelser og forringelse av naturverdier som følge av uklart regelverk

 

Liberalistene: Vi jobber ut i fra et generelt prinsipp om desentralisering. I slike saker ønsker man mest mulig desentralisering der den som står nærmest det som skal vernes får ansvaret og oppgaven. Det er sånn sett bedre at kommunen står for slik, enn fylkeskommune og stat dersom det er alternativene man har å jobbe med. Optimalt bør grunneier stå for slikt. Liberalistene ønsker at organisasjoner som er opptatt av bevaring, slik som NJFF, overtar eierskapet og dermed ansvaret for naturforvaltning, men uten statlige subsidier eller støtteordninger.

 

Partiet De Kristne: Dette har vi ikke satt oss tilstrekkelig inn i. Vi har imidlertid gjort oss en del tanker i forbindelse med hvor mye utgifter som blir benyttet i forhold til vern av rovdyr, og tenker at her må det være mulig å spare inn midler som kan benyttes til andre miljøvernområder i kommunene.

 

Rødt: Rødt deler i høyeste grad bekymringen. Vi er for vern av utmark og uberørt natur, og vi mener dette er blant de viktigste områdene politikere bør prioritere. Vi mener det må sikres at kommunene har de nødvendige ressursene til å bygge kompetanse i kommunen, slik at dette ivaretas på en god måte. Kommunene bør definitivt få statlige overføringer for å sikre dette.

 

Senterpartiet: Vi har tillit til at kommunene er seg sitt ansvar bevisst og setter av ressurser til å løse de oppgavene de skal utføre. Det er viktig at organisasjoner som Jeger og Fisk er på,og stiller spørsmål både til politiske partier men også til Ordfører og administrasjon slik at disse er klar over oppgavene og de forventningene dere har til at de skal utføres.

 

Venstre: Venstre er grunnleggende positive til at beslutninger fattes nærmest mulig dem det gjelder, og mener kommunene kan og bør ta et større ansvar for vern av naturen gjennom de virkemidlene kommunen har, ikke minst gjennom arealpolitikken. Lokalt engasjement for natur​vern, naturforvaltning og friluftsliv er bra, og er en stryke for natur og friluftsliv. Like fullt må det sikres at regionale og nasjonale retningslinjer, planer og krav blir fulgt opp, og det er en stor utfordring at mange kommuner har lite kompetanse på området.  Gjennom regionreformen overtar de nye fylkene mer ansvar for naturvern ved at de får overført flere forvaltningsoppgaver som til nå  har ligget til fylkesmannen. Venstre legger til grunn at kompetansen må følge med til det forvaltningsorganet som overtar oppgavene. Det er også viktig at fylkesmannen fortsatt skal fortsatt ha ansvar for kontroll og tilsyn og følge opp at kommuner og fylkeskommuner fatter vedtak som er i tråd med nasjonale og regionale føringer og planer.

 


- Annonse -
Majoren
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.