Fiske
KSE og TG
Publisert 08.02.2016 15:04
Oppdatert 19.03.2021 10:02
Fagutvalg Fisk i Rogaland:
Fiske
Restaurering av gytebekk for sjøaure

​​​​​ 

Utvalgsleder​Knut Ståle Eriksen​Stavanger​90 15 31 96kneriks@equinor.com
Medlem​ Anders GrøndahlHauge i Dalane
91 35 03 55
​anders.grondahl@dabb.no
MedlemAnbjørn Kallekodt
Tysvær
40 60 75 29
anbjoernleeds@gmail.com
Varavalgt​Kjetil Østbø​Stavanger​9011 96 18hanse375@gmail.com

​​

Sjøørretprosjekt Rogaland

Sjøørretprosjekt Rogaland er en stor innsats for å styrke sjøaurebestanden i de mindre vassdragene og bekkene i Rogaland fylke.

Av Knut Ståle Eriksen, leder i fiskeutvalget, NJFF-Rogaland

Prosjektet er et samarbeid mellom Vannregionen, kommunen, fiskeforvalter i fylket og Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) sitt fylkeslag NJFF Rogaland, samt lokallag. Starten på prosjektet var i Tysvær der ildsjeler fra Tysvær JFF tok et initiativ til å kartlegge og sette i gang tiltak for sjøørret i bekkene langs Skjoldafjorden.

Lokalforeningen fikk god starthjelp vannregionkoordinator Jarle Lunde i Ryfylke vannområde, fiskeforvalter Stig Sandring og fylkeslaget og Øyvind Fjeldseth i NJFF sentralt. Sjøørretprosjektet på Haugalandet ble starta opp, og nå er det startet mange aktive grupper i Stavanger, Sandnes, Egersund, Sauda/Suldal, og Karmøy kommuner og flere er i startgropa.

De store anadrome vassdragene er nå godt kartlagt i Rogaland. Under disse kartleggingene er det ved flaskehalsanalyse og bonitering kartlagt mange sidevassdrag og sideløp og identifisert behov for tiltak for sjøørret i flere av disse, blant annet Frafjordelva, Espedalselva, Dirdalselva, Årdalselva og Åmselva. Det var et av disse prosjektene som etter kartlegging av NORCE i samarbeid med elveeigarlaget og Stavanger og Rogaland JFF  ble gjennomført sist helg med utlegg av gytegrus som siste steg i et av sideløpene i Frafjordelva.  Det er fremdeles svært mange tiltak som gjenstår i sidevassdragene i de store anadrome vassdragene i Rogaland og dette arbeidet vil videreføres. Flere av disse prosjektene er beskrevet i Tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø av Ulrich Pulg m.fl. fra NORCE. Rådgivende Biologer A/S, NORCE og Ecofact har gjennomført en rekke undersøkelser i bekkene og elvene i Rogaland, og dette gir en viktig kvalitetssikring av prosjektet og av de foreslåtte tiltakene.

Hovedfokus i sjøørretprosjektet er å prioritere de små bekkene og mindre vassdragene, og ambisjonen er få opp kunnskapen om sjøørretbekkene. Det langsiktige målet er å snu den negative utviklingen for sjøørreten i fylket. Første fase er en kartlegging av bekkene og få en oversikt over hvilke bekker som er sjøørretførende, samt prioritere hvilke tiltak som skal gjennomføres. I Tysvær i Nord-Rogaland ble 10 bekker prioritert og kartlagt av konsulent i 2018 (Rådgivende Biologer). I samarbeid med Vannregion, Tysvær kommune og Tysvær JFF er det omsøkt og tildelt midler for tiltak i 6 bekker som starter opp i 2019. Strategien vår er å kartlegge de større sjøørretvassdragene sammen med konsulent, mens jeger og fiskeforeningen grovkartlegger et større antall av de resterende bekkene samt registrer observasjonen på et enkelt skjema. Skjemaet sammen med foto lastes opp i en kartløsning (Figur 1), takk til Frode Kroglund og miljøene på Sørlandet som har gått foran og utviklet dette opplegget.  

2019 ble starten på en stor kartlegging i mange kommuner. I kommunene Karmøy og Haugesund ble kartleggingen startet i august med 10 bekker som kartlegges av Rådgivende biologer. Kommunene Sauda og Suldal er de neste som starter opp i høst. Kartleggingen er også kommet godt i gang i kommunene Forsand, Hjelmeland og Stavanger samt Sandnes. Under grovkartleggingen, som gjennomføres av jeger og fiskeforeningene, er det spesielt fokus på å registrere følgende:

• Vandringshindre • Registrere ungfisk/sjøørret - er bekken anadrom? • Behov for tiltak i bekken, utlegg av gytegrus, kantvegetasjon • Registrering av fysiske forhold i bekken/ omgivelser og andre arter. • Bestandstetthet. Elektrofiske vil og også bli gjennomført i utvalgte bekker • Anbefaling av videre undersøkelser

Totalt i Rogaland er det nå registrert i overkant av 600 bekker som skal undersøkes. Med Jæren, Egersund og Dalane region så vi kommer nok i fylket til å dekke mer enn 500 større og mindre vassdrag gjennom prosjektet. Dette viser også det store potensialet for å styrke sjøørretbestanden. For å illustrere antallet bekker i de ulike kommunen er det i Tysvær over 100 bekker som skal kartlegges, i kommunene Sauda og Suldal kommune ca. 75 bekker, i Karmøy kommune ca. 55 bekker, i Sandnes/Stavanger/Sola kommuner over 40 bekker, og i Hjelmeland og Strand kommune mer enn 50 bekker. I tillegg kommer mange bekker i kommunene Haugesund, Vindafjord, samt på Ryfylkeøyene og i Jæren og Dalane og Egersund. Vi kommer også til å ha ekstra fokus på Skjoldafjorden samt Hafrsfjorden som begge er brakkvannsfjordsystemer med stort potensiale for sjøørret.

Men kartleggingen er kun et første steg, det viktigste er deretter å prioritere, finansiere samt gjennomføre tiltakene. Vi forventer derfor at det behøves et langsiktig og systematisk arbeide over flere år i fylket for å komme i mål. Prosjektet har fokusert på kompetanseheving, og det er avholdt 5 kurs i kartlegging av sjøørretbekker i Tysvær, Karmøy, i Sauda for bekker i Sauda og Suldal kommune, og for Nord-Jæren i Stavanger. Det er viktig å ha fokus på opplæring. Det er derfor planlagt videre kursing for Haugesund, Strand og Vindafjord og Jæren. Det har vært svært godt oppmøte på kursene som er holdt, og det er nå mange flere svært aktive miljø i hele fylket.

Det kanskje mest gledelige er det store antallet frivillige som er blitt med, men det er plass til enda flere. Engasjementet er svært positivt og dette kan gi et massivt løft for sjøørreten i fylket. Det vil bli lagt ned en stor frivillig innsats som dugnad i dette prosjektet. Samarbeide et siste stikkord for suksess; for å gjennomføre de riktige tiltakene er det viktig å få et bredt samarbeid mellom jeger og fiskeforeningene, grunneiere, kommunen, fylkeskommunen, Statens Vegvesen landbruksmyndigheter, og regulanter for å få tillatelse, søknader og ikke minst finansing og gjennomføring av tiltakene. Vannregionkoordinatorene i Ryfylke og på Haugalandet samt fiskeforvalter har vært en viktig faktor, og har gjort en stor innsats for å få fokus på de mindre bekkene, motivere til å starte opp prosjektet samt bidra med finansiering, kunnskap og kursing. Spesielt gledelig er den positive responsen prosjektet har fått i flere av de aktuelle kommunene, gjennom søknader og finansiering i 2019.

Starten på prosjektet har vært god og det lover bra for sjøørreten …. Men dessverre ser vi også en del bekker som er tapt eller sterkt negativt påvirket.

 ​I 2021 er en god del av tiltakene i gang. Første trinn i Møllebekken er ferdig, men der gjenstår mye før vi er i mål. Vi har store prosjekter i Ryfylke, Strand, Sandnes, og nedover Jæren på trappene. Og i Dalane er også arbeidet med kartlegging snart på plass, med mye arbeid foran oss. 

Vi vil påpeke det gode samarbeidet vi har med Statsforvalteren, Fylkeskommunen, alle kommunene, og spesielt Vannregionene. Samarbeid er nøkkelen. Jobben vi i NJFF gjør er veldig viktig, for vi er nøkkelen til å få i gang de fysiske operasjonene. Vi er der ute. Vi kjenner de små og store bekkene lokalt. Vi vet hvor tiltak trengs.

Og vi i NJFF får ting gjort.

I tillegg vil vi spesielt framheve vårt gode samarbeid med Ryfylke Friluftsråd som gir oss midler til å få ryddet bekkene for plast og annet boss. Utrolig viktig for det biologiske livet i vannet og sjøen.- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.