Rekorddeltakelse på tillitsvalgtsamling og årsmøte i NJFF-Rogaland
Publisert 11.05.2019 11:31
Oppdatert 12.05.2019 00:04
Rekorddeltakelse på tillitsvalgtsamling og årsmøte i NJFF-Rogaland
Lørdag og søndag 30. og 31. mars avviklet vi vår tillitsvalgtsamling og årsmøte på Bryne Kro og Hotell med over 90 deltakere. Foto: Tore Gilje
30. og 31. mars avviklet vi vår tillitsvalgtsamling og årsmøte på Bryne Kro og Hotell med over 90 deltakere.

​​​​​​​​​Lørdag 30.03. hadde vi samling for tillitsvalgte i fylkeslaget og lokalforeningene med ulike fagsaker og tema, gruppearbeid i utvalgene. Lørdagskvelden ble avsluttet med årsfest, utdeling av gaver og utmerkelser.
Søndagen fortsatte med det formelle årsmøtet.

Klikk her for mer om  Årsfest og årsmøte i NJFF-Rogaland​

Referat fra Tillitsvalgt-Samling i NJFF-Rogaland 30. mars 2019

Møtet startet med en flott film som ble laget til Landsmøtet i NJFF november 2018. Filmen viser den flotte norske naturen, og gleden over å kunne bruke den. Filmen kan du nå se her: Landsmøtefilmen​

Deretter åpnet Terje Havsø, leder av NJFF-Rogaland, TV-samlingen med å gi ros til alle som gjør en god innsats for forbundet gjennom jobbing i lokalforeningene våre. Han tok også fram at med mellom 90 og 100 deltakere var dette det største årsmøtet vi har hatt!Vindkraftutbygging i Norge. 

ved Sveinulf Vågene, styremedlem i "La Naturen Leve"

LNL er en riksdekkende organisasjon med over 3000 medlemmer, og de informerer og gir råd knyttet til bruken av vindkraft med stor saklighet og faglig tyngde. De mener at: «Vindkraft på land er et ødeleggende klimapolitisk blindspor. Vindkraftproduksjon må ut på havet» Se mer på https://lanaturenleve.no/

Våganes foredrag var faktabasert og saklig, og det traff den friluftsglade forsamlingen som et slag i magen. Det var flere som fikk tårer i øynene. Han framstilte et skrekkbilde med raseringen av norsk natur som allerede har startet, og som nå er i ferd med å ramme store deler av både vårt fylke og landet for øvrig. Skal vi bremse utviklingen må det skje nå!!

Status vindkraft 2018: 

 • Ca. 100 konsesjoner er allerede gitt av NVE. De er på ca. 23 TWh, noe som er over tre ganger mer enn ambisjonen for vind under el-sertifikatene (6 – 7 TWh). 5 TWh er allerede bygd.
 • Status konsesjoner Rogaland: Gitt konsesjon: 28. Under behandling: 3

Nasjonal ramme for vindkraft - Analyseareal

 • NVE utfører på bestilling fra OED en vurdering av områder for videre utbygging

av vindkraft i Norge. 43 analyseområder vurderes for vindkraft, dette tilsvarer ca.           halve Norge og dekker 37 % av Norges urørte natur.

            Ca. 2/3 av Rogaland vurderes nå for vindkraft! Høring fra 1 april 2019.

NORWEA ønsker ytterligere 30 TWh vindkraft.

 • Det planlegges en enorm økning av vindkraftutbygging, med 46 TWh utbygd vindkraft innen 2040 dersom 30 TWh blir bygd under nasjonal ramme
 • Konsekvensscenario av 46 TWh utbygging: Antall vindkraftverk: 185 nye i tillegg til de 20 vindkraftverk pr 2016 • Antall turbiner: 4000 store vindturbiner à 3.6 MW • Nye veier i inngrepsfri natur: 3300 Km – 2,3 ganger avstanden Oslo – Nordkapp, 850 m vei per turbin • Båndlagt planareal: 2 000 Km2 – tilsvarende Vestfold Fylke • Støybelastet areal: ca. 6 000 Km2, 20% mer enn Akershus fylke • Influensområde med opptil 20 Km avstand fra vindkraftverk: 48 000 Km2, tilsvarende Finnmark, Norges største fylke • Personer berørt av støy: Kan bli opp til 10 000 innenfor grønn støysone, tilsvarende en norsk by (Egersund, Grimstad). Tallene er basert på Fosen produksjon som er markedsført som ett av de mest produktive vindkraftverkene i landet. Tallene er derfor konservative (lave). De kan bli betydelig høyere som et snitt av fremtidige vindkraftverk – ikke minst om vindkraftverk i innlandet inkluderes. Det legges til rette for et gigantisk naturinngrep uten at konsekvensene er belyst for det norske folk!!
 • Statkraft har droppet/ tatt pause i utbygging av vindkraft på land. Er dette et vendepunkt når det gjelder vindkraft på land? Mulige grunner: Fallende kraftpriser, manglende lønnsomhet • Økende konflikt og motstand i befolkningen? 
 • Noen åpenbare spørsmål: Har politikerne vurdert om vindkraft er en feilinvestering?  Hvor mye har vi tapt på de investeringene som er gjort? Har man lagt opp til en opplyst faglig debatt omkring disse investeringene? Er våre politikere ført bak lyset? Kjersti Toppe(Sp) sier at hun «Opplever NVE som en stat i staten»
 • Redder Norges vindkrafteksport EU? EU har brutto energiforbruk på 19 000 TWh, mens Norges kraftproduksjon i snitt siste fem år er 144 TWh, dvs. 1 promille av EUs totale energibehov. EUs brutto kraftforbruk: 3 500 TWh, og 20 TWh vindkraft eksportert fra Norge utgjør 6 promille av kraftforbruket. 
 • Reduserer ny norsk vindkraft CO2utslipp i EU? Spørsmål til Miljødirektoratet (Ellen Hambro) fra Hogne Hongset: «Vil økt eksport av fornybar energi fra Norge til EU gi reduserte CO2-utslipp?» Miljødirektoratets svar: «Du stiller interessante og komplekse spørsmål. Spørsmålet ditt kan ikke besvares enkelt og meg bekjent har ingen i eller utenfor Norge gjort grundige vurderinger av problemstillingene du reiser.» Altså: Ingen dokumentert klimavirkning, enkelte forskere hevder endog at den kan være null.

Natur- og miljøinngrepene

 • Vindkraften medfører svært store inngrep i norsk hei- og fjellnatur. Mer naturødeleggende enn i kanskje noe annet land i verden. Naturen kan aldri tilbakeføres. Veier, fyllinger og skjæringer forblir som de er laget, og med gradvis forfall etter at vindkraftverkene legges ned. Drenering gjennom fyllinger i daler og søkk vil tettes igjen. Regnsjøer med svært variabel vannstand dannes. Veinettverk vil rasere fjell-landskapene, som vil fremstå som industrilandskap i tusener av år!
 • Uklart hvem som er ansvarlig for vedlikehold. I Norge er det ikke noe krav at utbygger stiller garanti for opprydding før 11'te året. I Sverige krav om garanti fra dag 1. Og hva skjer hvis utbygger går konkurs?
 • Eksempel: Gilja Vindkraftverk Rogaland • 45 turbiner • 32 km veier • 15 Km2planområde • Fragmentering av biotoper og naturmiljø  • Total endring av landskapet 

Hvor fordelaktig / grønn er egentlig vindkraften?

 • Rasering av urørt natur av dimensjoner vi aldri har sett maken til, og den mest arealintensive industrien i Norge. Vi forbruker de siste frie arealene,– ikke minst nær mange av våre sentra 
 • Truer biologisk mangfold, med ødeleggelse og segmentering av habitat. Dreper store mengder rovfugl, hønsefugl, sjøfugl. (Smøla: 93 drepte havørn funnet pr. 2018). 
 • Sosialt: Påfører naboer livsvarige miljøbelastninger fra støy og skyggekast. Ødelegger friluftsliv og jakt i berørte områder. Splitter lokalsamfunn, nabolag og familier. Påfører berørte store belastninger i form av slitasje og stress fra kamp om vindkraft-verk, opplevelsen av å ikke bli hørt. Tilliten til demokratiet svekkes, holdninger til at manipulasjon er greit vokser. NVE vurderer klagene i favør av utbygger 
 • Ufattelige miljøkonsekvenser i Kina fra utvinning av Neodym til dagens vindturbiner  Enorme mengder avfall fra kompositt i brukte vinger, ingen måte å resirkulere på. 
 • Samfunnsøkonomisk ulønnsomt. Skader turisme og reiseliv. Redusert eiendomsverdi på flere km. avstand. Store ekstrakostnader gjennom nettleien. Skaper nesten ingen permanente jobber.
 • Lokalt samfunnsregnskap: Vindkraftverk vs. hyttenæring: En salgsreduksjon på ca. 5 hytter årlig grunnet vindkraftutbygging, tilsvarer hele verdiskapingen og syssel-settingen av et vindkraftanlegg i anleggs- og driftsfasen samlet. Vindkraftutbygging har marginale verdier sammenlignet med hyttenæringen på alle områder: verdiskaping, sysselsetting og forbruk. Hytteeiernes daglige forbruk/omsetning har en helt spesiell merverdi og skiller seg klart ut fra vindkraftutbyggingen. 
 • «Dyr og formålsløs symbolpolitikk». Kjøpes opp av utenlandske investorer som tar kontroll over norsk kraftproduksjon.  
 • Årlig kraftforbruk i Norge: 130 TWh. Det er ikke behov for mer vindkraft i Norge om man er villig til å utnytte mindre miljøskadelige kraftkilder enn vind. 

Det er ikke nødvendig å bygge vindkraft i norske fjell og heier!

 • Vindkraften må ut på havet! Dette er den eneste bærekraftige løsningen for mer fornybar energi fra vind! Det gir en mye mer stabil kraftproduksjon og mye høyere produktivitet enn på land. Hywind Scotland gir mye mindre natur- og miljø-ødeleggende kraftproduksjon enn tilsvarende landbaserte vindkraftverk.
 • Bunnfast havvind er bare litt dyrere enn vindkraft på land. Tar vi hensyn til verdien av naturen som ødelegges i Norge blir bunnfast havvind mye billigere enn landvind. 
 • Det er mulig å dekke det meste av EUs kraftbehov fra offshore vind, teknisk potensiale for havvind er 2 600 – 6 000 TWh/år. Man kan produsere 25 % av EUs kraftbehov til 50 øre/KWh. 
 • Norge har en stor mulighet: Ved å ta ledelsen i utvikling av teknologi til kraftproduksjon fra havvind kan man skape veldig mange nye norske arbeidsplasser.
  ISveinulf.jpgfullsizeoutput_20bd.jpeg

Sveinulf Vågene holdt et engasjerende foredrag for tillitsvalgte i NJFF-Rogaland.  Ca. 100 konsesjoner er allerede gitt av NVE. De er på ca. 23 TWh, noe som er over tre ganger mer enn ambisjonen for vind under el-sertifikatene (6 – 7 TWh). 5 TWh er allerede bygd. Status konsesjoner Rogaland: Gitt konsesjon: 28. Under behandling: 3. Foto: Terje Havsø


Hekta-prosjektet

ved friluftsveileder Fredrik Fugelli

Fredrik har spisset prosjektet som fylkeslagets friluftsveileder, og han har trukket inn folkehelseperspektivet. Prosjektet er firedelt.

 • Samarbeid og synlighet. Samarbeidspartnere er blant annet Lions, Frilager, Ryfylke Friluftslag, Storhaug båtdelingslag m.fl.
 • Integrering.9 dagers kurs, som ønskes videreført. 3 dager med fiske på ulike vis, 3 dager med bål, mat og kompass og 3 dager med jakt (teori, sikkerhet og leirdueskyting). I tillegg 1 familiedag, med barn og voksne.
 • Fiske for alle.Øke tilgjengelighet ved utlånsbod med utstyr, info/ tips og informasjon om lokalforeninger i nærheten. Bodene spres i fylket.
 • Fiske og friluftsliv i skolen.Grunnstammen i Hekta. Funker bra, men Fredrik vil dra inn lokalforeninger i større grad. "Friluft" inn i navnet. Større spredning i skolene som besøkes, og minst 1 uke i nordfylket. På sikt er det ønskelig med en friluftsveileder permanent i nordfylket.

Finansiering:Kr. 600 000 fordelt på de tre neste årene fra Stavanger kommune. Ellers har Fredrik inne 20 søknader på totalt 1,4 mill.

Oppsummering: Større nedslagsfelt både demografisk og geografisk, økt aktivitet og større synlighet.

Fredrik F.png


Info fra Forbundet
ved Beate Krokan Carlsen

Etter Sveinulf Våganes innlegg var det naturlig at Beate fikk spørsmål om hvor NJFF står i vindkraftsaken. Det hun kunne trekke frem var at utbyggingen bør

-Ta vare på villreinen, unngå verneområder, ikke splitte opp store naturområder, og unngå viktige frilufts/ jakt- og fiskeområder.

-NJFF ønsker å se grunnlaget for så store utbygginger, og vil ha en gjennomgang av alternativer. Slik som havvind, der kostnadene synker raskt.

Utover dette skulle hun formidle det hun hadde fått med seg fra foredraget og fra stemningen i salen, og hun henstilte fylkeslaget om å svare på høringsrunden, som går forut for forbundsstyrets vedtak om en Energiplattform for NJFF 27/4.

 Ellers fra NJFF sentralt:

 • Nytt forbundsstyre, med Leder Knut Arne Gjems, 1.nestleder Arild Gjertsen og 2. nestleder Ann-Eva Isaksen. Denne perioden har Rogaland ingen medlemmer i forbundsstyret.
 • Familiemedlemsskap, for 2 voksne og familiens barn opp til 26 år innføres i 2020. Det blir lik pris i alle foreninger.
 • Ny medlemsfordel: Sjekk njff.no og trykk på Medlem for å finne disse. Blant annet rabatt på fisketurer.
 • Jakt&Fiske er på nett, ligger åpen i en periode, så kreves det innlogging.
 • Ny jakthundbok fra NJFF. Fra valp til ferdig jakthund, nyttig for alle hundeeiere.
 • 2019 er villaksens år. Carina Gjerde (tlf. 47640748) er prosjektleder, og fokus er glade og positive sider ved laksefisket. www.villaks2019.no
 • Samarbeidsforum etableres for å få en skjerpet innsats for villreinen.
 • Den gode jakta: Minimalisere skadeskyting. Registrere skytebaneanlegg og kartlegge kapasiteten på skytebaner.
 • Sterkere fokus på ettersøk, vil at hundefører skal være registrert i Jegerregisteret.
 • Organisasjonen, to store prosesser på gang: Ny strategi for opplæringsvirksomheten. Gjennomgang av organisasjonen.
 • Tillitsvalgte har fått nye ressurssider: www.njff.no/tillitsvalgt. Pass på at du er registrert med verv i portalen!
 • Alle foreninger oppdatere foreningens nettside etter sitt årsmøte. Portalhjelper er bkk@njff.nopå tlf. 41184325. Husk også at momssøknad og årets regnskap og beretning skal være inne 1. mai.  Lukkede foreninger får ikke momskompensasjon.
 • NJFF-satsinger i 2019: 

            -600 aktiviteter for kvinner i hele landet

            -350 Introjaktturer

            -200 Fiskesommerarrangementer

            -20 Camp Villaks for ungdom, www.campvillaks.no

            -Organisasjonsutvikling med samling for tillitsvalgte/ ​foreningsdrift.

20190330_134610 (1).jpg

Info fra Forbundet - ved Beate Krokan Carlsen. Foto: Tore Gilje

Sjøørretprosjektet 
ved Knut Ståle Eriksen

Lokalforeningen i Tysvær har i samarbeid med 3 naboforeninger kartlagt 13 sjøørretbekker de siste 3 årene. Barn og unge er med på arbeidet, og FB brukes til info og dokumentasjon. I 2018 ble 7 sjøørretbekker, i alt ca. 5 km, restaurert. 

Noen utbedringsmetoder: 

Utlegging av gytegrus (må være riktig kvalitet).

Fjerne vandringshindre. Her er Statens veivesen en av synderne.

Det er opprettet en styringskomite for prosjektet. Det er også opprettet en nettportal der det er enkelt å legge inn info om bekkene

Foreløpig er fokus på Ryfylke og Haugalandet, men planen er å etter hvert kartlegge alle sjøørretbekkene i Rogaland. Jobben på Jæren planlegges til 2020-21. Vannregionen har avsatt 100 000 kr. Jarle Lunde er en god støttespiller.

Det er viktig å få lokale miljø som kan drive med utbedringer og tiltak for å øke stammen. Det er også viktig at fylkeslaget jobber med å skaffe midler.

20190330_141741.jpg

Lokalforeningen i Tysvær har i samarbeid med 3 naboforeninger kartlagt 13 sjøørretbekker de siste 3 årene​. På bildet Anbjørn Kallekodt, Tysvær jff og Knut Ståle Eriksen, NJFF-Rogaland(til høyre). Foto: Tore Gilje

Presentasjon av Karmøy JFNF 

ved Bjørn Ståle Stangeland

Stangeland er organisasjonsmann, og han er nå leder for 4. gang i løpet av 40 år i foreningen. Han vil gjerne at neste årsmøte i fylkeslaget også har en gruppe som diskuterer organisasjon.

Det er viktig i lokalforeningene å ha dedikerte medarbeidere som er "på", og at valgnemnda finner de rette personene som får ting til å skje når de nominerer tillitsvalgte til styre og utvalg. 

Litt om foreningen:

 • Foreningen har et stort område med hagle- og rifleskyting ved Stiglevann. Anlegget på den rehabiliterte haglebanen har universell utforming. Stangeland oppfordret til å se på muligheter til å få økonomisk støtte til anlegg, for eksempel via spillemidler.
 • Jakt for Alle, med Leif Arild Fjellheim. Han organiserer også jegerprøvekursene, der 50-70 deltar i løpet av året. 
 • Kvinnegruppa tar seg opp, og ny ungdomsleder ser lovende ut.
 • Bra hjemmesider på FB innen all aktivitet i foreningen.

Viktige tema i Rogaland i 2019

ved Tore Gilje.

 • Stor markering mot vindkraft på land, Sandnes 12. mai. 
 • Medlemsutvikling ned med 1,5% i fjor. Direktemedlemmer ned ca. 25%
 • Nye ressurssider med organisasjonsstoff på nettportalen, fylles etter hvert.
 • Bruk NJFF-Portalen, BKK kan bookes av lokalforeningene. Gode tips å få på egen FB-side. Pass på å oppdatere egen info, og slett gammel utdatert info om deg selv. Oppdatert oversikt over medlemmer i styre og utvalg er viktig.
 • Ønske om ny organisasjons-kontakt/ instruktør. Får utdanning, deltar på 2 samlinger sentralt/ år. Bindeledd mellom lokalleddet og fylkesleddet.
 • Kursvirksomhet: Har vi nok instruktører, og tar vi vare på de vi har? Foreningene må finne kandidater som egner seg, slik at nye kan utdannes.
 • Potensiale for å rekruttere hundeinteresserte medlemmer.
 • Når det gjelder kurs og samlinger i fylkeslaget i 2019, finner man detaljer om dette på nettsidene. 

Referent: Lise Dalen


TV-samling 2019, referater fra gruppearbeidene.

Referat fra Gruppearbeid Skyting NJFF Rogalands Årsmøte 2019

Erfaring

- Jæren har fått løfte fra Haugesund om hjelp ifm NM på Lye. JJFL vil også spørre de andre lokalforeningene om hjelp.

- Både Karmøy, Jæren og Stavanger er fornøyde med vinteråpne haglebaner

- Jæren har fått til en god ungdomsgruppe på haglebanen takket være god jobbing i Ungdomsutvalget.

- Karmøy har fått flere ungdommer til haglebanen pga utbyggingen de har hatt.

- Helge Mikalsen ønsket flere instruktører

- Generell bekymring for hvordan vi kan beholde de unge

- Jæren spår at deres jaktfeltstevner kan få 200 deltakere med nye baner inkl elg

- Eigersund har kjøpt inn gode luftgevær for yngre. Disse våpnene kan benyttes i Låven

Hjelp fra Fylket

- Ønske om simulator, men enighet om at det må finnes en god måte å organisere bruken av den.

- Flere kurs

- Sende ut kursplan

- Stavanger og Strand har behov for rifleinstruktørkurs

Samarbeid

- Enighet om at det blir bedre og bedre

- At antall sidemedlemskap øker, tas til inntekt for det

Verving

- Det er viktig at ververe kjenner alle fordelene og kan formidle de.

- Karmøy og Stavanger har laget et verveark som forklarer hvorfor en skal bli medlem, hvordan og priser. Eigersund ba om Stavanger sin utgave

Under presentasjonen påtok Helge Mikalsen seg å

- Undersøke pris på pokaler til hele Fylket

- Finne ut hvordan vi kan få i gang merkeskyting

Referent Geir Aas

20190330_163719 (1).jpg

Bildet fra gruppearbeid skyting. Foto; Tore Gilje

Referat fra Barne- og Ungdomsutvalget

Erfaringer:Her var det mange nye ledere som er nettopp har begynt og har store planer. Det ble diskutert hvordan de ulike årsklassene er lettest/vanskeligst å jobbe med, her var det litt forskjellige utfordringer. Noen av utfordringene lå på å få ungdommen til å møte opp på diverse aktiviteter. Transport til ulike aktiviteter var også en utfordring for noen av de store kommunene. Det viktige var å ha kontinuitet på aktivitetene.

Hva kan fylkeslaget bidra med?Her blei det ikke store diskusjonen men det ble nevnt å få litt hjelp til promotering av ulike aktiviteter. Facebook-gruppen som også er dannet var positivt.

Samarbeid mellom foreninger:Her var det ingen som samarbeidet, men Haugesund, Karmøy, Tysvær og litt Vindafjord kommer til å prøve å få til litt samarbeid.

Aktiviteter/kurs i fylkeslaget:Camp villmark var de positive til, men vi burde også se på muligheten for å lage en Camp villmark for eldre ungdom.

Verving:Her er fiskesommer og jegerprøven de plassene vi får inn flest nye medlemmer. Prøve å få ungdom med på aktiv verving seg imellom eller ha en liten ting til nye medlemmer slik som en caps, T-skjorte eller lignende.

Det var 8 foreninger med på gruppearbeidet: Sauda, Vindafjord, Tysvær, Haugesund, Karmøy, Forsand, Jæren og Egersund.

Referent Yngve Thomassen

 

 

 

Referat fra gruppearbeid tilknyttet Kvinneutvalget

Deltakerne var fra SRJF, Tysvær JFF, Haugesund O. JFF, Jæren JFL og Sauda JFF. 3 av deltakerne var ledere i sine foreninger.

Erfaringer:Mye jakt- og skyteinteresse hos medlemmene på kvinnesiden. Heller få som driver med fiske. Mange av de aktive jentene som var med på møtet har selv hund, og det var ønske om aktiviteter knyttet til hund. 

Matkurs og slaktekurs er veldig populære, det samme er kontinuerlige tilbud om jentedager på skytebanen med instruktører på flere nivå. Tips: Legg parteringskurs rett etter opplæringsjakt. 

Flere syntes det var vanskelig å dra med jenter på aktiviteter, og det ble tatt frem at terskelen for å melde avbud etter påmelding ser ut til å være lav.

Fylkeslaget:Kvinneutvalget kan hjelpe til med planlegging av lokale aktiviteter, og fremme samarbeid. 

Samarbeid mellom lokalforeninger:Planer om en felles opplæringsjakt for de lokale kvinnekontaktene, gjerne på Ualand hvis Jæren fortsatt har terrenget. Flere av foreningene inviterer jenter fra fylkets lokalforeninger på sine aktiviteter. 

Verving: Aktiv info om aktiviteter,  arrangementer osv. At man fram-snakker foreningen og NJFF ute blant ikke-medlemmer, forteller folk man treffer om kurs og tilbud. Legger ut bilder fra aktiviteter på FB og lignende. Eks: Bilder fra matkurs der det ble laget vegetar-leverpostei fikk et par vegetarianere til å melde seg inn.

Planer: Sette opp et nettchatteforum for alle tillitsvalgte jenter i NJFF-Rogaland. Jentene får da sjansen til å be om råd og hjelp ved behov, dele erfaringer, bli kjent og planlegge tilbud. Det er viktig å støtte hverandre og bidra til at ikke den lokale kvinnekontakten blir sittende alene uten kontaktnett. Særlig når en er ny i vervet er det viktig å ha et støtteapparat i ryggen.

Samling for kvinnekontaktene i fylket for å bli bedre kjent, diskutere videre samarbeid og aktuelle aktiviteter. 

Neste år er det aktuelt med en skytehelg for kvinner på Skurve, med teori og praktisk skyting både på hagle- og riflebanen.

Aktivitetshelga i Lysebotn for et par år siden var populær. Kvinneutvalget ser på muligheten til å lage en lignende helg i 2020.

Referent: Lise Dalen

 

Referat fra Gruppearbeid ledet av Jaktutvalget i NJFF Rogaland Ordstyrer: Tore Skogen

Følgende foreninger var representert:

Egersund

Forsand

Vindafjord

Sauda

Sokndal

Haugesund

Karmøy

Tysvær

Bjerkreim

Suldal

Stavanger

 

Aktiviteter som har gått bra/dårlig 

Adgang på terreng er viktig og her er det mange foreninger som har et godt tilbud mens andre sliter. Tysvær har en god modell som kanskje kan benyttes hvor man ikke har fått dette på plass. Det er også viktig at foreningene er aktive i forhold til kommunale og statlige terreng

Jegerprøve arrangeres i de fleste foreninger og de som ikke har egne instruktører samarbeider med nabo foreninger. I noen foreninger er det en del slitasje på instruktørene og det er da viktig å få inn nye. Aktivitetsnivået forøvrig er varierende med tanke på tilbud/kurs - her er det sikkert også rom for samarbeid mellom foreningene.

Jaktfelt tar seg opp rundt omkring og de foreningene som er aktive er veldig fornøyd med det sosiale denne trening/konkurranseformen bringer med seg.

Interessen for aktiviteter relatert til hund er stigende

 

Når det gjelder disse gruppesamlingene kunne man med fordel sent ut et skjema på forhånd slik at vi kunne stille mer forberedt og brukte mindre tid på å fortelle om aktiviteter og heller bruke tid på en gjennomgang av disse

 

 

 Egersund

         Viktig med tilgang på terreng

         Godt samarbeid med naboforeninger (kurs, arrangement, etc.)

         Introjakt utføres spontant, interessenter skriver seg på en liste og får da melding når aktiviteten kommer opp. Stor suksess med dette

         Slaktekurs utføres spontant, interessenter skriver seg på en liste og får da melding når det er tid for slakting

Forsand

         Introjakt i samarbeid med Statskog - God erfaring med dette 

Vindafjord

         Jegerprøvekurs (Vindafjord og Etne)

         Introjakt (liten interesse lokalt pga. god tilgang, mer interesse fra langstedsfarende)

Sauda

         Jegerprøvekurs (Sauda/Suldal)

         Bra tilgang på småviltjakt

         Introjakt, dårlig respons

         God respons på leirdueskyting for damer

Sokndal

         Jegerprøvekurs

         Har fått tilgang på Kommunale jaktterreng

         Benytter Valevatn

Haugesund

         God tilgang på terreng

         Introjakt, liten respons

         Nytt kommunalt terreng tilgjengelig

         Kjøper seg plass på bane (DFS)

Karmøy

         Godt miljø

         Introjakt, bra oppslutning

         Tilgang på terreng med rådyr og småvilt

Tysvær

         Terreng tilgjengelig for jakt på hjort/rådyr - kjøper privat og selger videre til medlemmer, 35-40 jaktkort, rimelig jakt (se egen sak på dette)

         Jaktfelt, veldig sosial form for trening

Bjerkreim

         Pølsekurs, bra oppslutning

         Fellefangst (Svein Hovden) - veldig bra

         Lite tilgang på terreng, kun rådyr jakt, stort sett private terreng

         Aktiviteter rundt hund, interessen er voksende

Suldal

         Tilgang på jaktterreng på statsgrunn

         Jegerprøvekurs, god deltagelse

         Sliter med liten/fallende medlemsmasse

         Slaktekurs

         Aversjonskurs

Stavanger

         Jegerprøvekurs, god deltagelse - sliter med tilgang på instruktører

         Introjakt

         Sporhundkurs

         Tilgang på jaktterreng storvilt/småvilt

         Aversjonskurs

         Slaktekurs. Fulltegnet

         Feltkontrollør - behov for oppdatering

         Stor belastning på tillitsvalgte

         Org kurs

         Instruktørsamling​

Tysvær:

 Vi leier ca. 8000 mål med jaktterreng som vi tilbyr medlemmer til kostpris og vi er stadig på utkikk etter mer. Særlig i mer bynære strøk, er jakt vanskelig å få tak i for dem som ikke er "født på en gård" så dette er et tilbud vi ser trekker mange - særlig nye og unge jegere.

 

Se årets opplegg:

https://www.njff.no/fylkeslag/rogaland/lokallag/tysvaer/Sider/Jaktterreng.aspx?menuid=5 [njff.no] 

 

Behov for støtte fra Fylkeslaget

         Org. kurs, JP Instruktørsamlinger

Avsluttende kommentar fra Tore Skogen: 

Arbeidsprogram for NJFF Rogaland 2019-2020, punkt 16 er litt tynt, med ordlyden

"Sikre allmennhetens adgang til jakt og fiske i fylket. Dette inkluderer allmennhetens adgang til jakt og fiske etter salg av statens eiendommer."

Vi burde vel også hatt et punkt som lyder noe slik;

"Jobbe for tilgang til jakt og fiske for medlemmer slik at medlemmer uten direkte tilgang på jakt kan få et tilbud gjennom en lokal jeger- og fiskerforening".

 

Referat fra Gruppearbeid ledet av Fiskeutvalget i NJFF Rogaland

Leder Knut Ståle Eriksen.

El-fiskekurs med flere foreninger.

-Suldal: Villakscamp i 2019 er fulltegnet. Trenger instruktører til nr. 2.

-SRJF: Figgjoelva trenger hjelp til å få klekkeriet i gang igjen. Foreningen har et stort fiskeutvalg med mye kompetanse. Kartlegging av sjøørret i Bersagel.

-Jæren:?

-Sauda: Tynning av ørret for å få opp størrelsen, utstyr til dette er til utlån i fylkeslaget.

-Roar Eik: Laksetrapp ved Helleland vil føre til 4 mil med lakseførende lakseelv. Ellers info om Åna Sira.

-Egersund: Vil få opp miljø rundt sjøørret.

-Karmøy: Kurs i kartlegging. Husk å ta kontakt med grunneiere i forkant og ha ryddighet i arbeidet.

Samarbeid viktig. 

Bevilget midler til Villaksseminaret i september. Seminaret går på dagtid og er rettet mot kommuner og entreprenører

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.