Protokoll årsmøtet 2014
Publisert 07.02.2016 19:24
Oppdatert 07.03.2016 13:06

 

 

Protokoll fra HOJFFs årsmøte 2014

Dato: 26.11.2014, sted: foreningslokalene i Kirkegata 133

Fremmøtte medlemmer: 23. Fylkessekretær Kjell Ove Våg deltok også.

 

For rapporter og sakspapirer vises til årsrapporter 2014 som ligger under årsmøtesaker på foreningens nettsider, www.hojff.no

Sak 1/2014 Konstituering av årsmøtet

Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden: Godkjent uten anmerkninger.

Valg av ordstyrer: Jan Atle Dale

Valg av referent: Ellen Marie Hagevik

Valg av tellekorps: Andreas Dunkley og Rolf Kvalevåg

Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen: Espen Solberg Haveraas og Olaug Wiik Hoff.

 

Sak 2/2014 Årsmeldinger fra styret og utvalg siste forretningsår

Årsmeldingene ble gjennomgått og godkjent.

 

Sak 3/2014 Revidert regnskap fra siste forretningsår og

                     revidert regnskap for investeringsfondet

 

Regnskap HOJFF: Godkjent.

Regnskap fond: Godkjent.

 

Sak 4/2014 Innkomne forslag med styrets forslag til vedtak

 

Midler til videre arbeid med leirduebaneprosjektet:

Begrunnelse: På fjorårets årsmøte ble det vedtatt at leirdueutvalget skulle jobb videre med baneprosjektet og få på plass forhåndsgodkjenning fra politiet til nye bane, samt støymåling fra Rieber Prosjekt.

 

Følgende er på plass: Intensjonsavtale om leirduebane mellom HOJFF og Haugesund Skytterlag. Inntegnet 2 trap-baner inklusiv søknad til politiet. Skriftlig forhåndsgodkjenning av sikkerhetssoner er i orden. Del 1 av støymålingen er ok.

 

Alt dette er utført innenfor de økonomiske rammene (300.000 kroner) som årsmøtet tidligere ga det forrige leirduebaneprosjektet i Sveio, der det ble brukt 180.000 kroner før prosjektet ble skrinlagt.

 

For å komme videre trengs årsmøtets tilslutning til neste steg, som vil være støymåling del 2 og så søknad om omregulering av Kalland-området (forutsetter godkjent støymåling. Prisantydning fra Rieber Prosjekt er på ca. 250.000 kroner for arbeidet med omregulering og 60.000 kroner for videre støymåling.

 

Styrets forslag til vedtak:

Årsmøtet gir styret fullmakt til å bevilge de nødvendige midler til videreføring av leirduebane av leirduebaneprosjektet på Kalland. Rammen settes til inntil 500.000 kroner, og styret skal vurdere og godkjenne videre tiltak, herunder søknad om omregulering. De første 250.000 kronene tas fra HOJFFs konto. De resterende 250.000 kronene tas fra fondsmidler om det blir behov.

 

Det ble påpekt fra årsmøtet at bruk av fondsmidler må ha et eget vedtak. Det ble under diskusjonen blant annet stilt spørsmål om rammene er store nok, og hva HOJFF ønsker å oppnå med en egen bane. Spørsmålene ble besvar med at rammene er store nok for framdriften som er nødvendig nå. Når det gjelder hva HOJFF ønsker å oppnå, er rekruttering, større konkurransemiljø, mye kortere vei å kjøre og muligheter for gode inntekter noen av de viktigste punktene. Når det gjelder det siste, ble det henvist til Karmøy som har et årlig overskudd på rundt 300.000 kroner på sin bane der HOJFF nå leier.

 

Etter en del diskusjon, ble styrets forslag til vedtak trukket, og et forslag til vedtak i tre punkter utarbeidet av årsmøtet:

 

Midler til videre arbeid med leirduebaneprosjektet:

 

Del 1: Årsmøtet gir styret fullmakt til å bevilge de nødvendige midler til videreføring av leirduebane av leirduebaneprosjektet på Kalland. Rammen settes til inntil 500.000 kroner, og styret skal vurdere og godkjenne videre tiltak, herunder søknad om omregulering. De første 250.000 kronene tas fra HOJFFs konto.

Vedtatt mot 1 stemme.

 

Del 2: Årsmøtet vedtar at de resterende 250.000 kronene kan tas fra fondsmidlene ved behov.

Vedtatt mot 1 stemme.

 

Del 3: Banekomiteen skal på neste årsmøte legge fram regnskap for midlene som er brukt.

Enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 5/2014 Andre saker som styret har ført opp på dagsorden

Ingen saker

 

Sak 6/2014 Foreningens kontingentandel

Ingen forslag til endring

 

Sak 7/2014 Valg av styre i henhold til § 8

Sak 8/2014 Valg av medlemmer til utvalg etter behov

Sak 9/2014 Valg av valgkomité på 3 medlemmer

Sak 10/2014 Valg av 2 revisorer

 

Utvalgslederne er faste medlemmer av styret. Utvalgene velger nestleder på første møte etter årsmøtet. Etter valgene ser det nye styret og utvalgene slik ut:

 

Styret

Leder:             Ellen Marie Hagevik, ny, 1 år

Nestleder:      Andreas Dunkley, ikke på valg, 1 år

Kasserer:        Rolf Kvalevåg, gjenvalg, 1 år

Sekretær:       Espen Havneraas, ny, 2 år

 

Fiskeutvalget

Leder: Årsmøtet overlater til utvalget å konstituere seg selv.

Bjarne Stråtveit, ikke på valg, 1 år

Ole Lundberg, ikke på valg, 1 år

Arne Tysvær, ikke på valg, 1 år

Rolf Kvalevåg, ikke på valg, 1 år

Ellen Marie Hagevik, ikke på valg, 1 år

Olaug Wiik Hoff, ikke på valg, 1 år

Bjørn Henrikssen, gjenvalg, 2 år

Jan Atle Dale, gjenvalg, 2 år

Trond Veseth, gjenvalg, 2 år

Morten Kambe, gjenvalg, 2 år

Trond Arne Forfang Hafstad, gjenvalg, 2 år

 

Jaktutvalget

Leder: Andreas Dunkley, gjenvalg, 2 år

Knut Wendelbo Aanensen, gjenvalg, 2 år

Espen Solberg Havneraas, gjenvalg, 2 år

Tom Rossing, ny, 2 år

 

Leirdueutvalget

Leder: Kurt Inge Street, ikke på valg 1 år

Sigve Lervik, gjenvalg, 2 år

Harald Johansen, gjenvalg, 2 år

Andreas Dunkley, gjenvalg, 2 år

Håkon Høyvik, ikke på valg, 1 år

Egil Vika, ikke på valg , 1 år

Terje Troland, ikke på valg,  1 år

Hartly Brummenæs, ikke på valg, 1 år

Alexander Dahl, ikke på valg, 1 år

Jan Gunnar Tjøssvoll, ikke på valg, 1 år

Svein Erik Yrkje, ikke på valg, 1 år

Dagny Yrkje, ikke på valg, 1 år

Frode Aasen, ikke på valg, 1 år

Laila Rasmussen, ny, 2 år

Erik Olai Yrkje, ny, 2 år

 

Hundeutvalget

Leder: Pål A. Skagseth, ny, 2 år

Ørjan Jacobsen, ikke på valg, 1 år

Magnar Bergjord, ikke på valg, 1 år

Jan Sørhus, gjenvalg, 2 år

Atle Selland, ny, 2 år

Kristian Holgersen, ny, 2 år

 

Barne- og ungdomsutvalget

Leder: Årsmøtet overlater til utvalget å konstituere seg selv.

Sølve Furseth Dale, ny, 2 år

Tone Furseth Dale, ny, 2 år

Jan Atle Dale, ny, 2 år

Dan Andre Aarsvold, ny, 2 år

Andreas Dunkley, ny, 2 år

 

Kvinneutvalget

Ingen kandidater til utvalget, og HOJFF går foreløpig tilbake til en kvinnekontakt i foreningen.

Kvinnekontakt: Ellen Marie Hagevik, 2 år

 

Fondsstyret

Leder: Utvalget konstituerer seg selv.

Jan Sundfør, ny, 3 år

Bjørn Henriksen, ikke på valg, 2 år

Sverre Bakkevig, ikke på valg, 1 år

 

Revisorer: Ole Lundberg, ikke på valg, 1 år

       Trond Veseth, ikke på valg, 1 år

 

 

Valgkomité: Alexander Dahl, Trond Arne Forfang Hofstad og Andreas Dunkley.

Sak 11/2014 Eventuelt utnevning av æresmedlemmer

Ellen Marie Hagevik ble utnevnt til foreningens første kvinnelige æresmedlem.

 

Sak 12/2014 Ta avgjørelser i saker utenom dagsorden som årsmøtet har vedtatt å ta opp til behandling

Ingen saker.

 

 

 

 

Espen Solberg Havneraas                                        Olaug Wiik Hoff

 

 

---------------------------------------------------                ------------------------------------------------------

 sign.                                                                                sig.

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.