Vedtekter
Publisert 07.02.2016 19:25
Oppdatert 25.02.2020 10:56
Vedtekter

​VEDTEKTER FOR JÆREN JAKT OG FISKELAG

 

§ 1 Navn

Foreningens navn er Jæren jakt og Fiskelag (JJFL).

Foreningen er tilsluttet Norges Jeger og Fiskerforbund (NJFF).

 

§ 2 Formål

JJFL er en ideell organisasjon. Foreningens mål er å samle jakt-fiske og frilufts interesserte for i felleskap kunne tilrettelegge forholdene for ansvarsbevisst jakt, fiske og friluftsliv for allmennheten, og å tilstrebe at dette utøves på en miljømessig forsvarlig måte. For å nå denne målsettingen er foreningen tilsluttet NJFF.

 

§ 3 Medlemskap

Enhver person som støtter lagets formålsparagraf kan bli medlem. Medlemmer som gjør seg skyldige i overlagt brudd på jakt, fiske eller friluftslovgivning, eller på annen måte skader foreningen med sin adferd kan ekskluderes som medlem av styret. Vedkommende gis anledning til å fremlegge sin sak for foreningens årsmøte. Avgjørelser i slike forhold gjøres med 2/3 flertall,

 

§ 4 Kontingent

Kontingenten størrelse for kommende år fastsettes av årsmøtet. Foreningen følger for øvrig NJFFs ordning for kontingentrutiner.

 

§ 5 Foreningens ledelse

Foreningens ledende organ er:

-Ordinært årsmøte

-Ekstraordinært årsmøte

-Styret

 

§ 6 Styret

Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, kvinnekontakt, studieleder og utvalgsledere fra årsmøteoppnevnte utvalg. Til styret velges det 1 varamedlem fra hvert av utvalgene.

Varamedlemmer til styret velges av utvalgene sine valgte medlemmer. Styremøter avholdes når det fastsettes av leder, eller når det kreves av minst 4 styremedlemmer. Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmer møter. Vedtak gjøres med simpelt flertall. Ved likt stemmetall teller leders stemme dobbelt. Det skal føres møteprotokoll fra hvert styremøte.

 

§ 7 Styrets plikter

Styret skal:

Verne om foreningens interesser, forvalte og skaffe til veie midler til investeringer og drift, og håndheve vedtektene.

Sørge for at arbeidet i utvalgene fungerer tilfredsstillende og, om nødvendig, sørge for utskiftninger av medlemmer i utvalgene.

Legge frem for årsmøte melding om virksomhet i foreningen og regnskap for siste kalenderår.

Fremlegge for årsmøte eventuelle forslag om utnevning til æresmedlemmer og tildeling av annen heder, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer for videre ekspedering til forbundsstyret i NJFF.

Sende inn regnskap og årsmelding til fylkeslaget og NJFF innen 31 mars hvert år.

Anmelde og innrapportere ulovlig jakt og fiske.

Utnevne andre arbeidsutvalg etter behov.

 

§ 8 Regnskap

Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal revideres av  to revisorer som er valgt av årsmøtet. Revisorene avgir sin innstilling til årsmøtet.

Foreningen dekker utgifter til sine representanter til landsmøte etter reisefordeling.

 

§ 9 Ordinært årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar måned. Årsmøtet skal innkalles av styret med 14 dagers varsel. Saksliste for årsmøtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet må sendes styret senest 15 januar. Forslag til vedtektsendringer krever 2/3 flertall på årsmøtet.

Vedtektsendringer kan bare behandles på ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF. Det skal føres møteprotokoll fra årsmøtet.

På ordinært årsmøte behandles:

-Valg av ordstyrer

-Valg av to medlemmer til å undertegne protokoll.

-Årsmeldinger fra siste arbeidsår.

-Regnskap fra siste regnskapsår.

-Medlemskontingent.

-Valg av leder for hovedstyret for 2 år. Gjenvalg for 1 år om gangen.

-Valg av 4 hovedstyremedlemmer for 2 år.    

 2 styremedlemmer på valg hvert år.

-Valg av 2 varamedlemmer til hovedstyret for   1 år.

-Valg av ledere til årsmøteoppnevnte utvalg, samt medlemmer til utvalgene for 2 år av gangen. Halvparten på valg hvert år.

-Valg av studieleder for 2 år.

-Valg av 2 revisorer med 1 varamedlem for      1 år.

-Valg av valgkomite på 3 personer. 1 medlem på valg hvert år.

-Innkomne forslag.

Valg skal avgjøres ved akklamasjon med mindre årsmøtet avgjør noe annet. Ved valg kreves simpelt flertall.

Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning om ikke årsmøtet vedtar annet.

Andre saker på årsmøtet blir avgjort med simpelt flertall.

 

§ 10 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinære årsmøter innkalles når styret finner det nødvendig eller dersom det blir krevd skriftlig av minst 1/3 av medlemmene. Det

 innkalles med samme varsel og på samme måte som for ordinært årsmøte.

Møtet kan ikke ta avgjørelse i andre saken enn de som er oppført i innkallingen.

 

§ 11 Jakt og Viltstellutvalget

Utvalget er sammensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem.

Utvalget skal:

Planlegge og iverksette tiltak for viltstell. Ivareta og organisere et variert jakttilbud. Ha ansvaret for konkurranser innen jaktsektoren.

Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.

 

§ 12 Sports-fiskeutvalget

Utvalget er sammensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem.

Utvalget skal:

Planlegge og iverksette tiltak for kultivering og fiskestell.

Ivareta og organisere fiskemuligheter etter anadrom laksefisk og innlandsfiske.

Ansvar for drift og vedlikehold av klekkeri.

Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.

 

§ 13 Leirdueutvalget

Utvalget er sammensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem.

Utvalget skal:

Planlegge og iverksette tiltak som gjelder hagleskyting.

Ha ansvaret for konkurranser og opplæring som gjelder haglekyting.

 Ha ansvaret for orden, vedlikehold, sikkerhet og drift av leirduebanen.

Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.

 

§ 14 Rifleskytterutvalget

Utvalget er sammensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem.

Utvalget skal:

Planlegge og iverksette tiltak som gjelder rifleskyting.

 Ha ansvaret for konkurranser og opplæring som gjelder rifleskyting.

Ha ansvaret for orden, sikkerhet, vedlikehold og drift av elgbanen.

Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.

 

§ 15 Aktivitets- ungdomsutvalg

Utvalget er sammensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem.

Utvalget skal:

Planlegge og iverksette tiltak for ungdom.

Ha ansvar for aktiviteter spesielt tilrettelagt for ungdom.

Sende melding om arbeidet til styret ved årets

slutt.

 

§ 16 Kvinneutvalg

Utvalget er sammensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem.

Utvalget ledes av kvinnekontakten. Målet er representanter fra alle de ulike utvalgene i JJFL.

Utvalget skal:

Planlegge og iverksette tiltak med fortrinnsrett for kvinner.

Utvalget skal samarbeide med de andre kvinnekontaktene/ kvinneutvalgene i Rogaland om aktiviteter og tilbud.

Kvinneutvalget skal om mulig søke midler til sine aktiviteter.

Sende melding om arbeidet til styret ved årets

Slutt.

 

§ 17 Hundeutvalg

Utvalget er sammensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem.

Utvalget skal:

Hundeutvalget skal arbeide for bedre forståelse

For bruk av jakthunder og et ansvarsbevisst

hundehold.

Planlegge og iverksette tiltak og aktiviteter relatert til jakthund.

Ha ansvar for kursing og opplæring av type dressur/ettersøk/sauerenhet og instruktører hvor dette er nødvendig.

Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.

 

§ 18 Utmelding av NJFF

Utmelding krever 2/3 flertall ved skriftlig avstemming blant samtlige innmeldte medlemmer.

Resultat for avstemmingen legges frem for påfølgende årsmøte for endelig vedtak.

 

§ 19 Oppløsning av foreningen

Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen skal styret behandle dette som fastsatt for vedtektsendring.

Endelig avgjørelse krever 2/3 flertall i to år på hverandre påfølgende årsmøter.

Dersom oppløsningen vedtas skal foreningens midler disponeres av NJFF til fremme av forbundets formål i foreningens kommune/ distrikt.

 

Revisjons historikk:

 

Revisjon 01-19

Vedtektene er gjennomgått og justert i henhold til endringer vedtatt på årsmøte 15 februar 2019

Endring vil gjelde fra 01.01.2020.

 

Revisjon 02-19

Revisjon med tillegg for hundeutvalg, ny § 17 IHT vedtak styremøte 18.09.2019.

 

Endring vil gjelde fra 01.03.2020.​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.