Vedtekter
Publisert 07.02.2016 19:25
Oppdatert 07.03.2016 13:06
Vedtekter

VEDTEKTER FOR JÆREN JAKT- OG FISKELAG
§ 1 Navn
Foreningens navn er Jæren Jakt- og Fiskelag (JJFL). Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og
Fiskeforbund (NJFF).


§ 2 Formål
JJFL er en ideell organisasjon. Foreningens formål er å samle jakt- fiske- og friluftsinteresserte for i
fellesskap kunne tilrettelegge forholdene for ansvarsbevist jakt, fiske og friluftsliv for allmennheten,
og å tilstrebe at dette utøves på en miljømessig forsvarlig måte. For å nå denne målsettingen er
foreningen tilsluttet NJFF.


§ 3 Medlemsskap
Enhver person som støtter lagets formålsparagraf kan bli medlem. Medlemmer som gjør seg skyldige
i overlagt brudd på jakt- fiske- eller friluftslovgivning, eller på annen måte skader foreningen med sin
adferd kan ekskluderes som medlem, av styret. Vedkommende gis anledning til å fremlegge sin sak
for foreningens årsmøte. Avgjørelser i slike forhold gjøres med 2/3 flertall.


§ 4 Kontingent
Kontingentens størrelse for kommende år fastsettes av årsmøtet. Foreningen følger forøvrig NJFFs
ordning for kontingentrutiner.
§ 5 Foreningens ledelse
Foreningens ledende organ er:
Ordinært årsmøtet
Ekstraordinært årsmøte
Styret


§ 6 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, kvinnekontakt,
studieleder og utvalgsledere fra årsmøteoppnevnte utvalg. Til styret velges det 1 varamedlem fra
hvert av utvalgene. Varamedlemmer til styret velges av utvalgene sine valgte medlemmer .
Styremøter avholdes når det fastsettes av leder, eller når det kreves av minst 4 styremedlemmer.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av styremedlemmene møter. Vedtak gjøres med
simpelt flertall. Ved likt stemmetall teller leders stemme dobbelt. Det skal føres møteprotokoll fra
hvert styremøte


§ 7 Styrets plikter
Styret skal:
Verne om foreningens interesser, forvalte og skaffe til veie midler til investeringer og drift, og
håndheve vedtektene.
Sørge for at arbeidet i utvalgene fungerer tilfredsstillende og, om nødvendig, sørge for utskiftinger av
medlemmer i utvalgene.
Legge frem for årsmøtet melding om virksomheten i foreningen og regnskap for siste kalenderår.
Fremlegge for årsmøtet eventuelle forslag om utnevning til æresmedlemmer og tildeling av annen
heder, samt eventuelle forslag om tildeling av NJFFs diplomer for videre ekspedering til
forbundsstyret i NJFF.
Sende regnskap og årsmelding til fylkeslaget og NJFF innen 31 mars hvert år.
Anmelde og innrapportere ulovlig jakt og fiske.
Utnevne andre arbeidsutvalg etter behov.


§ 8 Regnskap
Foreningens regnskapsår er kalenderåret. Regnskapet skal revideres av to revisorer som er valgt av
årsmøtet. Revisorene avgir sin innstilling til årsmøtet. Foreningen dekker utgifter til sine
representanter til landsmøtet etter reisefordeling.


§ 9 Ordinært årsmøte
Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar måned. Årsmøtet skal innkalles av styret
med 14 dagers varsel. Saksliste for årsmøtet skal følge innkallingen. Saker til årsmøtet må sendes
styret senest 15 januar. Forslag til vedtektsendriger krever 2/3 flertall på årsmøtet.
Vedtektsendringer kan bare behandles på ordinært årsmøte og må godkjennes av NJFF. Det skal
føres møteprotokoll fra årsmøtet.
På ordinært årsmøte behandles:
Valg av ordstyrer.
Valg av to medlemmer til å undertegne møteprotokoll.
Årsmeldinger fra siste arbeidsår.
Regnskap fra siste regnskapsår.
Medlemskontingent.
Valg av leder for hovedstyret for 2 år. Gjenvalg for 1 år av gangen.
Valg av 4 hovedstyremedlemmer for 2 år. 2 styremedlemmer på valg hvert år.
Valg av 2 varamedlemmer til hovedstyret for 1 år.
Valg av ledere til årsmøteoppnevnte utvalg, samt medlemmer til utvalgene for 2 år av gangen.
Halvparten på valg hvert år.
Valg av studieleder for 2 år.
Valg av 2 revisorer med 1 varamedlem for 1 år.
Valg av valgkomite på 3 personer. 1 medlem på valg hvert år.
Innkomne forslag.
Valg skal avgjøres ved akklamasjon med mindre årsmøtet avgjør noe annet. Ved valg kreves simpelt
flertall. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning om ikke årsmøtet vedtar annet. Andre saker på
årsmøtet blir avgjort med simpelt flertall.


§ 10 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinære årsmøter innkalles når styret finner det nødvendig eller dersom det blir krevd skriftlig
av minst 1/3 av medlemmene. Det innkalles med samme varsel og på samme måte som for ordinært
årsmøte. Møtet kan ikke ta avgjørelse i andre saker enn de som er oppført i innkallingen.

§ 11 Jakt- og Viltstellutvalget
Utvalget er samensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Utvalget skal:
Planlegge og iverksette tiltak for viltstell.
Ivareta og organisere et variert jakttilbud.
Ha ansvaret for konkuranser innen jaktsektoren.
Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.


§ 12 Lakse- og Klekkeriutvalget
Utvalget er samensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Utvalget skal:
Planlegge og iverksette tiltak for fiskestell.
Ivareta og organisere fiskemuligheter etter anadrom laksefisk.
Ha ansvar for drift og vedlikehold av klekkeri.
Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.


§ 13 Leirdueutvalg
Utvalget er samensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Utvalget skal:
Planlegge og iverksette tiltak som gjelder hagleskyting.
Ha ansvar for orden, vedlikehold, sikkerhet og drift av leirduebanen.
Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.


§ 14 Rifleskytterutvalget
Utvalget er samensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Utvalget skal:
Planlegge og iverksette tiltak som gjelder rifleskyting.
Ha ansvaret for konkuranser og opplæring som gjelder rifleskyting.
Ha ansvaret for orden, sikkerhet, vedlikehold og drift av elgbanen.
Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.


§ 15 Aktivitets- og ungdomsutvalg
Utvalget er samensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Utvalget skal:
Planlegge og iverksette tiltak for ungdom.
Ha ansvaret for aktiviteter spesielt tilrettelagt for ungdom.
Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.


§ 16 Flue- og innlandsfiskeutvalg
Utvalget er samensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Utvalget skal:
Planlegge og iverksette tiltak for fiskestell.
Ivareta og organisere muligheter for innlandsfiske.
Ha ansvaret for konkuranser på fiskesektoren.
Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.


§ 17 Kvinneutvalg
Utvalget er samensatt av minst 3 medlemmer samt 1 varamedlem. Utvalget ledes av
kvinnekontaken. Målet er representanter fra alle de ulike utvalgene i JJFL.
Utvalget skal:
Planlegge og iverksette tiltak med fortrinnsrett for kvinner.
Utvalget skal samarbeide med de andre kvinnekontaktene/kvinneutvalgene i Rogaland om aktiviteter
og tilbud. Kvinneutvalget skal om mulig søke midler til sine aktiviteter.
Sende melding om arbeidet til styret ved årets slutt.


§ 18 Utmelding av NJFF.

Utmelding krever 2/3 flertall ved skriftlig avstemming blant samtlig
innmeldte medlemmer. Resultatet for avstemmingen legges frem for påfølgende årsmøte for endelig
vedtak.


§ 19 Oppløsning av foreningen
Dersom det foreligger et grunngitt forslag om oppløsning av foreningen skal styret behandle dette
som fastsatt for vedtektsendring. endelig avgjørelse krever 2/3 flertall i to år på hverandre
påfølgende årsmøter. Dersom oppløsningen vedtas skal foreningens midler disponeres av NJFF til
fremme av forbundes formål i foreningens kommuner/distrikt.


Vedtektene er gjennomgått og justert iht. endringene vedtatt på årsmøtet 27 februar 2015, og
gjelder fra 27 februar 2015.


Godkjent av NJFF 04.03.2015


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.