Retningslinjer for riflebanegruppa
Publisert 18.10.2017 12:28
Oppdatert 30.09.2020 04:08
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR RIFLEBANEGRUPPA

​Riflebanegruppa er sammensatt av inntil 9 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for 1 år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Riflebanegruppa blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Gruppa er selvfinansierende og fører eget delregnskap som revideres og legges fram for årsmøtet sammen med foreningens hovedregnskap.

Økonomisk styres gruppa etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Riflebanegruppa har ansvaret for å drifte og vedlikeholde elgbane/riflebaneanlegget. 

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet.

Større investeringer som f.eks. utbygging, modernisering av anlegg går ikke under ordinær drift, og skal behandles av hovedstyret.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Planlegge og sette i verk tiltak for jaktskyting med rifle

 • Sette opp terminliste for treningskvelder og konkurranser.
 • Arrangere approberte stevner som er terminfestet og innrapportere resultatene for klasseføring snarest etter avholdt stevne, og senest etter fristens utløp.
 • Arrangere skyteprøven for storvilt for medlemmer og andre. Herunder holde kontroll på antall treningsskudd som er avlagt før prøven kan legges.
 • Arrangere kurs med/for rifleskyting.
 • I samarbeid med studieleder/jegerprøveinstruktører arrangere skytedelen av  jegerprøven.
 • Gi tilbud om trening og instruksjon for de som måtte ønske det.
 • Ha tilgjengelige kort til påføring av antall skudd som er skutt hver dag.

Innkjøp

 • Gruppa har ansvar for innkjøp av alt utstyr til drift og vedlikehold av anlegget. Herunder også innkjøp av skudd for videre salg på banen.

Møtevirksomhet

 • ​Møter i gruppa holdes etter behov. Sakliste sendes ut i rimelig god tid, og det skal føres protokoll over de vedtak som blir gjort.
 • Det bør legges opp til en samling av orienterende art for brukerne av anlegget minst en gang i året.

Søknader

 • ​Det fins mange stiftelser og støtteordninger som årlig deler ut midler til ulike tiltak. Gruppa bør planlegge for søknader til sine ønsker for utstyr, aktiviteter og vedlikehold. Det er gruppas ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også årshjulet.
 • Hvert år sende søknad til fylkeslaget om tildeling av terminfestede stevner innen fastsatt frist (for 2018. 20.09.17).

Skytebaneanlegget

 • Sørge for at skytingen foregår på en sikker og god måte.  Det utarbeides et banereglement som oppdateres etter behov. Det er utvalgets ansvar å se til at dette overholdes.
 • Vaktmannskaper/lag til å drifte banen opprettes etter behov.

Vedlikehold

 • Sørge for at skytebaner og bygninger blir godt vedlikeholdt.

Valg

 • ​Alle utvalgsmedlemmene er på valg hvert år. Det er ønskelig at sittende utvalg i god tid, lager en liste til valgnemda hvert år på hvem de ønsker skal velges til styret i gruppa for neste år.
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.