Retningslinjer for fiskestellutvalget
Publisert 18.10.2017 12:21
Oppdatert 31.10.2017 11:28
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR FISKESTELLUTVALGET

​Fiskestellutvalget er sammensatt av inntil 9 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Fiskestellutvalget blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Fiskestellutvalget finansieres gjennom hovedstyrets budsjett.

Økonomisk styres gruppa etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Fiskeutvalgets arbeidsfelt er primært alt som har med fisk og fiske å gjøre. Det vil være naturlig at utvalget forbereder og innstiller i alle saker som har med fisk å gjøre.

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet. Det sendes også inn skriv/melding om aktivitetene som har pågått siden forrige rundskriv, og til hjemmesiden fortløpende.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

  • Planlegge og sette i verk ønskelige fiskestelltiltak i samarbeid med styret, og arbeide for å skaffe fiskemuligheter for medlemmene. Fiskeutvalget skal sørge for at avtalen i Etneelva holdes vedlike. Fiskeutvalget skal arbeide for å opprette fiskemuligheter også i andre vassdrag.
  • Flytting av fisk ved hjelp av strømfiske. Hver høst skal det tas fisk med strøm, og oppbevare denne i kar med tilsats av oksygen for flytting til vann som inngår i foreningens avtale med kommune/vannverk.
  • Fiskekultivering i samarbeid med rettighetshavere. Fiskeutvalget skal drive fiskekultivering og eventuelt tilrettelegge driftsplan for kultivering i samarbeid med grunneiere.
  • Vurdere eventuelt planlegge arrangementer innen fiske. Fiskekonkurranser, fiskeskoler, Fiskesommer, varianter av kastekurs, fluebinderkurs og andre redskapskurs, osv.

Innkjøp

  • Utvalget gjør sine innkjøp til nødvendig drift og vedlikehold iht. budsjett.

Møtevirksomhet

  • ​​Møter i utvalget holdes etter behov. Sakliste sendes ut i rimelig god tid, og det skal føres protokoll over de vedtak som blir gjort.
  • Møter for trekning/tildeling av fiskekort bør annonseres på best mulig måte, og det bør lages klare retningslinjer for trekning/tildeling.

Søknader

  • Det fins mange stiftelser og støtteordninger som årlig deler ut midler til ulike tiltak. Gruppa bør planlegge for søknader til sine ønsker for utstyr, aktiviteter og vedlikehold. Det er gruppas ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også årshjulet.

Vedlikehold/ansvar for utstyr

  • Utvalget har tilgang til felles lager for utstyr ved klubbhuset. Det må til enhver tid være rutiner for vedlikehold, hvem som skal ha tilgang og hvordan utstyr skal behandles i forbindelse med bruk.

Valg

  • ​Utvalgsmedlemmene velges for 2 år om gangen, og cirka halvparten er på valg hvert år. Det er ønskelig at sittende utvalg i god tid, lager en liste til valgnemda hvert år på hvem de ønsker skal velges til styret i gruppa for neste år.
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.