Retningslinjer for leirduegruppa
Publisert 18.10.2017 12:26
Oppdatert 31.10.2017 11:28
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR LEIRDUEGRUPPA

Leirduegruppa er sammensatt av inntil 9 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for 1 år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Leirduegruppa blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Gruppa er selvfinansierende og fører eget delregnskap som revideres og legges fram for årsmøtet sammen med foreningens hovedregnskap.

Økonomisk styres gruppa etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Leirduegruppa har ansvaret for å drifte og vedlikeholde haglskytebaneanlegget. 

Årsrapport utarbeides og legges fram for årsmøtet.

Større investeringer som for eksempel utbygging, modernisering av anlegg går ikke under ordinær drift, og skal behandles av hovedstyret.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Planlegge og sette i verk tiltak for jaktskyting med hagle

 • ​Sette opp terminliste for treningskvelder og konkurranser.
 • Arrangere approberte stevner som er terminfestet og innrapportere resultatene for klasseføring snarest etter avholdt stevne, og senest etter fristens utløp.
 • Arrangere klubbmesterskap.
 • Arrangere kurs med/for hagleskyting.
 • I samarbeid med studieleder/jegerprøveinstruktører arrangere skytedelen av  jegerprøven.
 • Gi tilbud om trening og instruksjon for de som måtte ønske det.

Innkjøp

 • Gruppa har ansvar for innkjøp av alt utstyr til drift og vedlikehold av anlegget. Herunder også innkjøp av skudd og duer for videre salg.

Møtevirksomhet

 • ​Møter i gruppa holdes etter behov. Sakliste sendes ut i rimelig god tid, og det skal føres protokoll over de vedtak som blir gjort.
 • Det bør legges opp til en samling av orienterende art for brukerne av anlegget minst en gang i året.

Søknader

 • ​Det fins mange stiftelser og støtteordninger som årlig deler ut midler til ulike tiltak. Gruppa bør planlegge for søknader til sine ønsker for utstyr, aktiviteter og vedlikehold. Det er gruppas ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også årshjulet.
 • Hvert år sende søknad til fylkeslaget om tildeling av terminfestede stevner innen fastsatt frist (for 2018.  20.09.17).

Skytebaneanlegget

 • ​Sørge for at skytingen foregår på en sikker og god måte. Det utarbeides et banereglement som oppdateres etter behov. Det er utvalgets ansvar å se til at dette overholdes.
 • Vaktmannskaper/lag til å drifte banen opprettes etter behov.
 • Anlegget kan leies ut til bedrifter, utdrikningslag etc. Dette foregår til faste oppsatte priser. En stor del av overskuddet her brukes til å subsidiere de som er med å drifte anlegget, og også deltakelse på stevner i Rogaland, Hordaland og mesterskap innen NJFF. Det er oppsatt egne regler for dette.

Vedlikehold

 • Sørge for at skytebaner og bygninger blir godt vedlikeholdt. Gruppa er den primære brukeren av 1. etg. i klubbhuset og har ansvar for, og tilsyn med lokalene her. En fordelingsnøkkel ligger til grunn for fordeling av utgifter med hovedforeningen.

Valg

 • ​Alle utvalgsmedlemmene er på valg hvert år. Det er ønskelig at sittende utvalg i god tid, lager en liste til valgnemda hvert år på hvem de ønsker skal velges til styret i gruppa for neste år.
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.