Retningslinjer for viltstellutvalget
Publisert 18.10.2017 20:47
Oppdatert 19.10.2017 11:17
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR VILTSTELLUTVALGET

Viltstellutvalget er sammensatt av inntil 9 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for 2 år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Viltstellutvalget blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Viltstellutvalget finansieres gjennom hovedstyrets budsjett.

Økonomisk styres gruppa etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Viltstellutvalgets arbeidsfelt er primært alt som har med vilt og jakt å gjøre. Det vil være naturlig at utvalget forbereder og innstiller i alle saker som har med vilt å gjøre.

Årsrapport utarbeides og legges fram for styret og årsmøtet senest 1. oktober.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Planlegge og sette i verk ønskelig viltstell, kultivering og biotopforbedrende tiltak

 • ​Viltstellutvalget kan være med og sette i verk viltstelltiltak for å bedre levekår for fugler og dyr, i områder som Karmøy JFNF disponerer, eller har mulighet til å drive jakt i, som for eksempel plante løvtrær, i samarbeid med grunneierne. Eventuelt også i samarbeid med naturforvalter i Karmøy kommune.

Arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene

 • ​Arbeide for å skaffe småviltterreng.
 • Arbeide for å skaffe storviltløyver.

Ordne med konkurranser på jaktsektoren

Skadeskytekonkurranse;

 • 1 .Flest poeng for rev, mink. 10 poeng for rev og 5 poeng for mink.
 • 2. Flest felte kråker, 1. poeng pr kråke.
 • Sørge for at informasjon om dette kommer ut til medlemmene og sørge for eventuell premiering.

Arrangere jaktturer

 • Viltstellutvalget kan være med å arrangere jaktturer i Karmøy kommune for bekjempelse av rev, mink og eventuelt kråker, for eksempel med ungdomsgruppa. Harejakt med hund har også vært og er aktuelt sammen med ungdomsgruppa.

Hundearbeid

 • ​Hundeansvarlig har gjennom viltstellutvalget ansvar for å drive dressur med elektrisk halsbånd, for å få saue-reine hunder. Hundeansvarlig skal utstede sertifikater på de hunder som består prøven.
 • Hundeansvarlig disponerer to (2) stykker dressurhalsbånd. Hundeansvarlig må hele tiden sørge for at batteriene på disse er oppladet og klar til bruk.
 • Hundeansvarlig må på et tidlig stadium kontakte saueeierne for å kartlegge om sauene er klar til innhengning.
 • Hundeansvarlig sørger for at saueeierne får sine gaver før jul.
 • Hundeansvarlig må i samarbeid med medlemmer i viltstellutvalget sørge for at gjerder som eventuelt har blitt ødelagt under dressur, blir reparert.

Innkjøp

 • Utvalget gjør sine innkjøp til nødvendig drift og vedlikehold iht. budsjett.

Møtevirksomhet

 • ​Møter i utvalget holdes etter behov. Sakliste sendes ut i rimelig god tid, og det skal føres protokoll over de vedtak som blir gjort.
 • Møter for trekning/tildeling av jaktkort/løyver bør annonseres på best mulig måte, og det bør lages klare retningslinjer for trekning/tildeling.

Søknader om midler og jaktrettigheter og økonomi

 • ​Alle søknader skal innom leder/styret før utsendelse, når ikke annet er bestemt.
 • Sette opp forslag til søkeprosjekter og sende til behandling i styret.
 • Det fins mange stiftelser og støtteordninger som årlig deler ut midler til ulike tiltak. Gruppa bør planlegge for søknader til sine ønsker for utstyr, aktiviteter og vedlikehold. Det er gruppas ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også årshjulet.

Økonomiske midler

 • Penger som utvalget tjener skal leveres kasserer, eller settes på konto.

Vedlikehold/ansvar for utstyr

 • Utvalget har tilgang til felles lager for utstyr ved klubbhuset. Det må til enhver tid være rutiner for vedlikehold, hvem som skal ha tilgang og hvordan utstyr skal behandles i forbindelse med bruk.

Valg

 • ​Utvalgsmedlemmene velges for 2 år om gangen, og cirka halvparten er på valg hvert år. Det er ønskelig at sittende utvalg i god tid, lager en liste til valgnemda hvert år på hvem de ønsker skal velges til styret i gruppa for neste år.
- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.