Retningslinjer for viltstellutvalget
Publisert 18.10.2017 20:47
Oppdatert 27.03.2021 21:34
OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR VILTSTELLUTVALGET

​Viltstellutvalget er sammensatt av inntil 9 medlemmer. Medlemmene velges av årsmøtet for 1år om gangen. Leder tiltrer hovedstyret i foreningen med alle rettigheter.

Viltstellutvalget blir som andre grupper og utvalg valgt av årsmøtet i Karmøy JFNF og er underlagt hovedstyret i foreningen.

Viltstellutvalget finansieres gjennom hovedstyrets budsjett. Eget budsjett skal framlegges til styret før årsmøte.

Økonomisk styres gruppa etter vedtatt budsjett som de andre grupper og utvalg i foreningen.

Viltstellutvalgets arbeidsfelt er primært alt som har med vilt og jakt å gjøre. Det vil være naturlig at utvalget forbereder og innstiller i alle saker som har med vilt å gjøre.

Årsrapport utarbeides og legges fram for styret og årsmøtet senest 1. oktober.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) skal ivaretas, og er en selvfølge i alt vårt arbeid.

INSTRUKS/ARBEIDSOPPGAVER:

Planlegge og sette i verk ønskelig viltstell, kultivering og biotopforbedrende tiltak

Viltstellutvalget kan være med og sette i verk viltstelltiltak for å bedre levekår for fugler og dyr.​

Arbeide for å skaffe jaktmuligheter for medlemmene

Arbeide for å skaffe småviltterreng.

Arbeide for å skaffe storviltløyver.

Arrangere jaktturer

Viltstellutvalget skal lede introjakt for Karmøy JFNF.​

Viltstellutvalget kan være med å arrangere jaktturer i Karmøy kommune for bekjempelse av rev, mink og eventuelt kråker, for eksempel med ungdomsgruppa.

Hundearbeid

Hundeansvarlig har gjennom viltstellutvalget ansvar for å drive dressur med elektrisk halsbånd, for å få saue-reine hunder. Hundeansvarlig skal utstede sertifikater på de hunder som består prøven.

Hundeansvarlig disponerer to (2) stykker dressurhalsbånd. Hundeansvarlig må hele tiden sørge for at batteriene på disse er oppladet og klar til bruk.

Hundeansvarlig må på et tidlig stadium kontakte saueeierne for å kartlegge om sauene er klar til innhengning.

Hundeansvarlig sørger for at saueeierne får sine gaver før jul.

Hundeansvarlig må i samarbeid med medlemmer i viltstellutvalget sørge for at gjerder som eventuelt har blitt ødelagt under dressur, blir reparert.

Innkjøp

Utvalget gjør sine innkjøp til nødvendig drift og vedlikehold iht. budsjett. ​

Møtevirksomhet

Møter i utvalget holdes etter behov. Sakliste sendes ut i rimelig god tid, og det skal føres referat over de vedtak som blir gjort.

Møter for trekning/tildeling av jaktkort/løyver bør annonseres på best mulig måte, og det bør lages klare retningslinjer for trekning/tildeling.

Søknader om midler og jaktrettigheter og økonomi

Alle søknader skal innom leder/styret før utsendelse, når ikke annet er bestemt.

Gruppa skal planlegge for søknader til sine ønsker for utstyr, aktiviteter og vedlikehold. Det er gruppas ansvar å følge eventuelle prosjekter fra start til slutt, slik at de blir godt gjennomført. Se også søknadsportal.

Økonomiske midler

Inntekter går inn på hoved foreningens regnskap.

Vedlikehold/ansvar for utstyr

Utvalget har tilgang til felles lager for utstyr ved klubbhuset. Det må til enhver tid være rutiner for vedlikehold, hvem som skal ha tilgang og hvordan utstyr skal behandles i forbindelse med bruk.

Valg

Utvalgsmedlemmene velges for 1 år om gangen. Det er ønskelig at sittende utvalg i god tid, lager en liste til valg-nemd hvert år på hvem de ønsker skal velges til styret i gruppa for neste år.- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.