Seljakt i Sogn og Fjordane
Publisert 18.02.2016 23:39
Oppdatert 12.01.2018 21:12
Fylkeskommunane har ansvaret med forvaltning av kystsel. Dei gjev m.a. fellingsløyve, orienterer om resterande tal dyr på kvota og skal stoppe jakta når kvota er brukt.
Seljakt i Sogn og Fjordane
Linda Bakken, fangstdameliv

Seljakt i Sogn og Fjordane
Foto: NJFF Nord-Trøndelag

​​​

Jaktområde og kvoter 2018:

Steinkobbe

Sogn og Fjordane har ein samla kvote på 25 steinkobbar. Kvar jeger vert tildelt ein maksimalkvote på fem steinkobbar, for å sikre at samla kvote ikkje vert overskriden. Jakttid for steinkobbe er frå 2. januar til og med. 30. april og 1. august til og med 30. september. Det er forbode å drive jakt på steinkobbe i indre Sognefjorden med sidefjordar.

Det er eit generelt jaktforbod i sjøfuglreservata og våtmarksreservata. Det er gjor unntak for desse sjøfuglreservata, der jakt etter verneforskriftene er tillate i tida 10.9.-31.3.: Askvoll: Kuøyna, Raudøy, Krokholmen, Kvannholmen, Prestøy Bremanger: Skorpeholmane, Haukedalsholmane Flora: Nekkøytåa, Indre-Ånnøy, Timberøyholmane, Trefotskjera, Karsskjeret Fjaler: Holmelidholmen Solund: Ramsholmen, Mågøyane

Havert

Området sør for Stad har ein kvote på 60 havert (samla kvote for område Lista–Stad) og jaktperiode frå og med 1. februar til og med 30. september. Område Nord for Stad har ein kvote på 105 havert (samla kvote for område Stad-Lofoten) og jaktperiode frå og med 2. januar til og med 15. september.

Jakt på grønlandssel

Fri jakt på grønlandssel langs Norskekysten. Jaktperioden er mellom 2. januar og 30. september.

Korleis søke om løyve

Bruk søknad om felling av kystsel og fyll ut opplysningane som krevs.
Kopi av skyteprøve MÅ følgje søknad.

Om du hadde fellingsløyve på sel for førregåande år og ikkje har sendt inn fangstskjema, vil du få avslag på søknad om fellingstillatelse.

Rapportering og stogg av jakta

Felling av sel skal meldast til fylkeskommunen fortløpande. Det kan gjerast på e-post eller tlf. 57 63 80 00 (i arbeidstida). Når den samla kvoten eventuelt vert fylt vil fylkeskommunen stogge jakta (på den aktuelle arten) og sende melding om dette til jegerar som har løyve til å jakte kystsel i Sogn og Fjordane.

Søknad om seljakt sendast til: 

Sogn og Fjordane Fylkeskommune: postmottak.sentraladm@sfj.no 

Fylkeskommunen vil helst ha søknad på e-post, men har du ikkje høve til det, kan du sende søknad til Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger. 

Felling av sel som går opp i vassdrag

I forskrifte om regulering av sel på norskekysten står det:

"Sel som oppholder seg i vassdrag der det går laks, sjøørret eller sjørøye kan avlives etter tillatelse fra Fiskeridirektoratets regionkontor."

Det vil si at søknad skal sendast til Fiskeridirektoratet region vest.
Send søknad enten på e-post til postmottak@fiskeridir.no
eller sende skriftelig til: Postboks 185 Sentrum, 5804 Bergen


 Denne informasjonen er kopiert frå Sogn og Fjordane Fylkeskommune si heimeside: http://www.sfj.no/jakt-paa-sel.337893.nn.html​ 

Skitt jakt !

- Annonse -
Gaularfjellprøven
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.