NJFFs råd for skyting, jegerprøven og andre aktiviteter - oppdatert 25. januar
Publisert 11.01.2021 11:57
Oppdatert 26.01.2021 12:37
NJFFs råd for skyting, jegerprøven og andre aktiviteter - oppdatert 25. januar
Det ble innført kraftige tiltak i ti østlandskommuner 23. januar for å stanse den engelske virusvarianten. Foreløpig er det viktig for vår landsdel å følge med på Helse Norge.

​​​​​​

Det ble innført kraftige tiltak i ti østlandskommuner 23. januar for å stanse den engelske virusvarianten. For Trøndelag er denne varianten foreløpig ikke påvist, anbefalingen er derfor ​å følge med på Helse Norge​. Noen kommuner har innført strengere tiltak lokalt på grunn av smittesituasjonen. Se nettsiden til Helse Norge eller direkte til din kommune for informasjon om lokale tiltak.

Regler for hele landet (Nasjonale tiltak fra 20.jan. 2021)

Private sammenkomster og arrangement​

De fleste arrangementer bør utsettes eller avlyses. 

Dersom et arrangement likevel må avholdes:

 • Maksimalt ti personer på private sammenkomster utenfor eget hjem, som for eksempel en bursdag i leid lokale. Dersom den private sammenkomsten er utendørs, er grensen 20 personer. 
 • Maksimalt ti personer på innendørs idrettsarrangement, kulturarrangement, seminarer, konferanser, kurs, livssynssamlinger, seremonier mv., likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter. I begravelser kan det være opp mot 50 personer, selv om setene ikke er fastmontert.
 • Maks 200 personer på arrangementer utendørs, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Arrangementer utsettes dersom de samler personer fra flere kommuner.​

Utdrag av anbefalingene for hele landet

 • Kulturarrangement som forestillinger, oppvisninger m.v, samt kurs/konferanser og tros- og livssynseremonier utsettes dersom disse samler personer fra flere kommuner. Folk bes om å respektere begrensninger som arrangøren informerer om når det gjennomføres arrangementer forbeholdt innbyggere i en enkelt kommune. Dette omfatter både utendørs og innendørs arrangementer, men ikke begravelser.​

Alle nasjonale regler og anbefalinger

Ut over råd og retningslinjer gitt i saken, vil ikke NJFF gå inn med detaljstyring av hvordan foreningene innretter seg, eller godkjenne/ikke godkjenne de risikovurderinger foreningene gjør. Anmodningen fra NJFF er å følge med på evt. endringer i råd fra myndighetene, følg retningslinjene og anbefalingene, ikke «strekk strikken» for langt, og avklar med kommune/kommuneoverlege dersom dere er usikre. Lokale regler kan være enda mer skjerpede enn de nasjonale, så det er viktig å sette seg inn i ​de til enhver tid gjeldene regler. 

Skytebaneaktivitet

Følgende retningslinjer gjelder:

1. Det kan avholdes arrangementer utendørs med inntil 200 personer. Det skal minimum holdes 1 meters avstand. Avstandskravet gjelder ved oppmøte, under skyting og etter skyting. ​
Vilkår:
- det må være en ansvarlig arrangør (NJFF-forening) som har oversikt over hvem som er til stede. (navnelister, slik at evt. smittesporing er mulig)
- arrangementer uten ansvarlig arrangør er ikke tillatt
 
2. For aktiviteter og organiserte treninger utendørs gjelder maksimalt 20 personer samlet i gruppe. Det skal minimum holdes en meters avstand. Dette gjelder også utendørs. Det er mulig for flere grupper à 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal samtidig. Det er da en forutsetning at treningsarealet er av en slik art at gruppene kan holdes adskilt under hele økten samtidig som man kan holde minst 1 meters avstand innen hver gruppe. Dette innebærer også at aktiviteten organiseres slik at gruppene kommer og går til ulike tider for å forhindre trengsel. (barn og ungdom t.o.m. 19år, har unntak fra 1 meter regelen ifb. med organisert treningsaktivitet. Mellom ungdom og voksne gjelder fremdeles avstandskravet. På arrangementer gjelder avstandskravet for alle aldersgrupper.)    

3. Begrens bruk av felles utstyr. Deling av utstyr som innebærer svært tett kontakt med ansikt eller hender (eks. våpen) bør begrenses. Hvis deling er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten må man vaske/​desinfisere utstyret mellom ulike personers bruk.​
Sørg for hyppig renhold av betjeningspaneler som brukes av flere deltagere (knapper på monitorer ol.) Egne skytematter bør brukes ved liggende skyting. Husk også at dørhåndtak og andre felles berøringspunkter kan være smittepunkter og må vaskes regelmessig.

4. Garderober kan benyttes. (Avstandskravet på 1 meter gjelder også innendørs).

5. Ved kiosksalg eller servering må det være fokus på godt renhold og tilgang på håndsprit. Kiosksalg/servering bør om mulig foregå utendørs​.

6. Sikre god håndhygiene. Det bør være hånddesinfeksjon tilgjengelig. Overflatedesinfeksjon må være tilgjengelig for bruk på felles berøringspunkter.
 
7. Toaletter skal vaskes og desinfiseres jevnlig gjennom dagen når de er i bruk. Sørg for at tørkepapir og såpe/desinfeksjon er tilgjengelig.

8. Foreningen må gjøre en risikovurdering. Foreninger som tillater bruk av banen, må gjøre en vurdering av om det er mulig å slippe til skyttere samtidig som alle kjøreregler om antall personer og avstand/smittevern ivaretas. Enhver forening har full mulighet til å beslutte strengere restriksjoner enn de myndighetsfastsatte, på egen bane.
 
9. Følg reglene. Foreninger som ikke følger reglene vil ødelegge for skytesporten ved at det kommer nye innstramminger. Kommunene er bedt om å følge med på at reglene overholdes. Foreninger som disponerer baner som er eid/stengt av kommunen, må forholde seg til kommunale bestemmelser.​

Personer som ikke kan delta:
 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand. 
 • Personer som ikke retter seg etter koronavettreglene. 
 • Skyttere som ikke er selvhjulpne. Det vil si at skyttere som trenger fysisk hjelp fra andre til å gjennomføre skytingen (ref.1.meter regelen) ikke kan delta. ​

Praktiske råd for organisering av trening og konkurranse:  

Ved arrangementer skal det føres navnelister over alle som er til stede. Hvis det er kontaktinformasjon på listene må de oppbevares på forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om det nedtegnes en egen oversikt. Lister bør av hensyn til mulighet for smittesporing føres også for treninger hvor det er flere tilstede samtidig.
 • Skytterne bør på forhånd få tildelt skytetid også for trening, gjerne som faste treningslag. Antall personer tilstede samtidig på trening, skal ikke overstige grupper på 20 personer, og det skal holdes 1 meter avstand mellom alle innad i gruppen. Er det flere grupper tilstede på området, skal gruppene holdes adskilt gjennom hele økten. Grupper som bruker samme areal, bør komme og gå til ulike tidspunkt for å unngå trengsel.  

 • Bestem et oppmøtetidspunkt og oppmøtested for hvert lag et stykke unna inngangen til standplass. Standplassleder henter skytterne når det er klart for skyting og påser at alle vasker hendene med håndsprit. 

 • Visitasjon foregår slik: Skytteren gjennomfører dette selv, mens standplassleder ser på.
  (kammerflagg bør benyttes ved rifleskyting)

 • Skifting foregår fortrinnsvis utendørs. 

 • Alle berøringspunkter skal desinfiseres/rengjøres hyppig (f.eks. monitor, dørhåndtak etc.).

 • Samme person bør ha ansvar for å gjøre skytebanen klar for skyting, fylle leirduekastere etc., og rigge ned etter skyting. 

 • Alle skyttere bør ha med eget underlag som benyttes under skyting, f.eks. liggeunderlag, teppe, plastfolie etc. Underlaget skal dekke kroppen.

Smittevernveileder for idrett

Ikke glem dugnaden
Å unngå smitte er en nasjonal dugnad, og de strenge begrensningene i hvilken aktivitet som kan tillates er av hensyn til DEG og DINE sin helse. Ingen tillitsvalgte eller medlemmer skal behøve å utsette seg for unødig smitterisiko, og ingen tillitsvalgte kan pålegges å stille på banen for at skyting skal kunne avholdes. ​

Jegerprøvevirksomhet

Maksimalt ti deltakere kan samles på jegerprøvekurs, i tillegg til arrangør/instruktører. Smittevernregler skal følges. Merk at det kan være strengere lokale restriksjoner. ​

Reglene gjelder så lenge det er behov for dem, men endringer kan raskt oppstå ved behov. Påbegynte kurs kan risikere å måtte avlyses dersom det skjer endringer i smittesituasjonen.

Restriksjoner på bruk av utstyr som benyttes av flere, har vanskeliggjort gjennomføring av den praktiske delen på jegerprøvekursene. Kravene til 1 meter avstand mellom personer gir fremdeles noen begrensninger.
Her er mer informasjon om praktisk del av jegerprøven. ​
Smittevernveileder for samling 3 og 4

Når det gjelder jegerprøveeksamen er det et kommunalt ansvar å gjennomføre denne. Foreninger som planlegger jegerprøvekurs må derfor ta kontakt med kommunen for å høre om de i dagens situasjon etter gjennomføring av alle samlinger, kan gjennomføre en eksamen på en måte som er innenfor gjeldende regelverk med hensyn til smittevern. ​

Smittevernveileder for studieforbundets k​ursvirksomhet (PDF)

Andre aktiviteter i foreningenes regi​

Aktiviteter i foreningene kan gjennomføres så fremt man klarer å følge de smittevernsregler og antallsbegrensninger som gjelder. Her er Helsedirektoratets oversikt​ over hvilke regler som gjelder for kultur- og idrettsarangement.​

Denne saken oppdateres ved endring i smittevernsregler eller annet som påvirker våre aktiviteter. 


​ 

Fylkeskontoret

På grunn av økningen i smitte i Trondheim kommune er det vedtatt en ny lokal forskrift som omhandler blant annet et påbud om hjemmekontor. Denne forskriften er tilgjengelig her. Inntil videre er derfor fylkeskontoret ubemannet. Henvendelser besvares på e-post og mobil. ​


- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.