Fiskeregler for Støren JFF sine vald i Gaulavassdraget
Publisert 08.02.2016 13:49
Oppdatert 28.02.2018 22:31
Fiskeregler for Støren JFF sine vald i Gaulavassdraget

​​​Informasjon om fiske på Støren Jeger- og Fiskerforenings vald sesongen  2018.

Alle fiskere på Støren JFF sine vald må, til enhver tid, rette seg etter de regler som er/blir gitt av Gaula fiskeforvaltning, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag samt Miljødirektoratet. Regelendringer kan komme midt i sesongen ved for eksempel lav vannføring, ikke nådd gytebestandsmål..

Fisket foregår med stang. Det er tillatt med kun ett agn per stang.

 Tillatt redskap er flue, sluk, spinner, wobbler og biologisk mark. Kunstig mark, såkalt gulp, er ikke tillatt. Bruk av søkke tillates kun ved mark som eneste agn. Ved fiske med flue skal flytende dupp eller fluesnøre utgjøre kastevekten. Det kan ikke brukes wobbler med mer enn en tippelkrok. Bruk av kroker hvor avstanden mellom krokstamme og krokspiss er mer enn 13 mm er forbudt. For enkelkrok kan avstanden være inntil 15 mm.

Fisket starter alltid ovenfor en annen fisker, unntatt der det er merket inngangssoner. Alt fiske skal foregå bevegelig, dvs. at man beveger seg minimum 2 meter nedstrøms for hvert kast. Hold avstand og vis sportslig opptreden.

Fiskeravgift og fiskekort skal medbringes og framvises ved kontroll. Brudd på fiskereglene kan medføre gebyr, bortvisning fra elva, beslag av fiskeutstyr eller anmeldelse.

 Det er ikke tillatt å bruke redskaper som ikke er beregnet på laksefiske. Redskaper som ikke er nevnt i pkt. 3 er ikke tillatt. Det er forbudt å utøve fisket på en slik måte at fisken sannsynligvis vil krøkes. Ved lav vannstand kan det på enkelte steder bli innført redskapsbegrensninger. Det vil da kun bli anledning til å bruke flue og mark uten søkke. Eventuell begrensning kunngjøres med skilting.

All anadrom laksefisk med lengde mindre enn 35 cm skal settes ut igjen. Vi anmoder om at all gytefarget laks settes levende ut igjen. Vinterstøing skal settes ut. 

Representantskapet i Gaula Elveierlag har vedtatt følgende fiskeregler for 2018:

Sesong: 1. juni til 31. august
 

Fangstkvoter: Kvote for avlivet laks er maks 1 stk pr døgn, 2 stk pr uke og 4 stk pr sesong. Man kan maks avlive 1 laks over 80 cm. Kvoten gjelder for den enkelte fisker og kan ikke overføres. Det er personen som kroker fisken som må ta den på kvoten.

Kvotebestemmelser for 2018


 

Døgnkvoten er definert som det antall fisk en person samlet kan fiske i et vassdrag i løpet av et døgn (fiskedøgnet). Fiskedøgnet følger døgnangivelsen på fiskekortet (for ukekort og sesongkort følges datodøgnet). Kvoten gjelder for den enkelte fisker, og kan ikke overføres til andre. Når døgnkvoten på laks er nådd, skal fisket i det aktuelle vassdraget avsluttes inntil nytt fiskedøgn starter. Levende gjenutsatt fisk regnes ikke med i kvoten. All fisk skal innrapporteres, også gjenutsatt.

 All fiskeredskap, håver, vadere, vadebukser, båter og lignende som er brukt i andre vassdrag i inneværende sesong skal desinfiseres før bruk i nytt vassdrag rundt Trondheimsfjorden. Også ved innførsel av nevnte fiskeutstyr til Norge, skal alt være rengjort og desinfisert før det kan tas i bruk i elvene. Attest på at dette er utført skal vises fram ved leie av fiske eller kjøp av fiskekort. Attesten skal tas med og vises fram ved eventuelle kontroller.

All fangst også gjenutsatt, skal straks innrapporteres til kortselger eller Gaula Natursenter på tlf. 72431065. Det skal taes skjellprøver av all avlivet laks.

Brudd på reglene er straffbart, jfr. Lov om lakse- og innlandsfisk.

Overtredelse kan medføre gebyr, bortvisning eller eventuell politianmeldelse. Fiske kan ikke gjenopptas før gebyr er betalt. Gebyr for manglende desinfisering, manglende innrapportering og brudd på reglene i forbindelse med redskapsbruk er Nkr: 3000.-.

Gebyr for kvotebrudd er Nkr: 6000.-.

I tillegg til gebyr vil fiskere som blir tatt for kvotebrudd bli bortvist inneværende og påfølgende sesong fra Gaula, Orkla, Stjørdalselva, Verdalselva og Skauga.

 Vi gjør oppmerksom på at elva kan bli stengt for sluk, spinner, wobbler og mark m/søkke ved lav vannstand.

- Annonse -
Midt energi
Circle K støren
Hagemo jakt og friluft
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.