Jubileumsberetning 70 år
Publisert 08.02.2016 13:49
Oppdatert 07.03.2016 14:30

STØREN JEGER OG FISKERFORENING 1934-2004

Det første møte for å danne ei jeger og fiskerforening ble holdt hos Karine og Magnus Skare i august 1934 , men det første protokollførte møte ble holdt på Støren hotell den 16. Desember samme år. På dette møte ble det nedsatt en komite for å få dannet ei jeger og fiskerforening  bestående av Ivar A. Folstad, Esten Krogstad, Einar Skare, og Magnus Skare. På møtet betalte ni av de fremmøtte femti øre hver til videre drift. At initiativtakerne var ivrig for å få dannet ei forening var tydelig, for neste møte ble arrangert lille juleaften.Den nedsatte komite anbefalte dannelse av ei jeger og fiskerforening da tretti personer hadde tegnet seg som medlemmer. Det ble kjentgjort et konstituerende møte som ble holdt på Støren hotell 6. Januar 1935. Stiftelsesåret 1934 kan vel derfor diskuteres.

"Aar 1935 den 13.de i 1.ste" holdt den nystartede foreningen møte på Støren hotell og foreningens første styre ble Ivar A. Folstad formann, John T Folstad kasserer og Esten Krogstad og Magnus Skare styremedlemmer.

Det kan se ut som om arbeidet i starten dreide seg mye om produksjon og utsetting av fiskeyngel. Produksjonen foregikk i foreningens anlegg i Listubekken. I 1938 ble det satt ut 19700 yngel i flere vann rundt Støren, samtidig ble det avertert i et dagblad om yngel til salgs så produksjonen må ha vært vellykket. Prisen for tusen yngel var 12 kroner.

Første gang Gaula og laksefiske er omtalt er i -39 da ønsket om et mer effektivt oppsyn mot notfisking ble tatt opp.

Etter dette gikk foreningen en tung tid i møte, først med krigen da all foreningsvirksomhet var forbudt. Etter krigen var det tydeligvis tungt å dra i gang foreningsarbeidet igjen, noe som naturligvis skyldtes at det var viktigere ting som måtte prioriteres etter fem år med krig. På styremøte i januar -49 ble foreningens eksistens og eventuell oppløsing diskutert, og på årsmøte i februar ble foreningen oppløst. Etter referatet skrev sekretær Hilmar Krogen: "Lekk er utklekkingskassen og druknet gjorde hele massen. Slutt!"

Etter et par års opphold var arbeidet med å danne arbeidernes jeger og fiskerforening i gang. Det var livlig diskusjon om det politiske innslaget i foreningen. På konstituerende møte i Folkets hus ble Sanford Haugen valgt til formann og det nøytrale navnet Støren friluftslag ble valgt, som senere  ble til Støren jakt og fiskarlag. Dette var før elva begynte å gi inntekter så økonomien var skral. For å bøte på den dårlige økonomien ble det vedtatt å arrangere en fest. Regnskapet fra denne festen viste et underskudd på tretti kroner og tjueto øre. For å bøte på dette ble det arrangert en festlig tilstelning, det økonomiske resultatet sier historien ingen ting om men fest ble det!!

Medlemsmøte i mars -52 avholdes uten dramatikk, men etter dette er intet skrevet før 16. Juli -56 og da er navnet endret til Støren jeger og fiskerforening. Det ble foretatt ny medlemstegning. Etter dette har det vært kontinuerlig aktivitet.

Ungdomsgruppa

I -68 ble det  dannet ei ungdomsgruppe som ble svært godt drevet. Gruppas formålsparagraf var "Formålet med gruppa er å arbeide for å øke ungdommens respekt ovenfor dyr og fugler og få ungdommen til å vise humanitet ved ferdsel i naturen. Det skal drives et utstrakt opplysningsarbeid av zoologisk art. Gi innføring i organisasjon og studiearbeid. Medlemmer som gjør seg skyldig i overtredelse av formålsparagrafen eller skader gruppas arbeid skal suspenderes". Aktiviteter gruppa drev med var utsetting av fugleholker, naturfilmer, kursvirksomhet og så holdt medlemmene selv foredrag om ulike emner. Vi kan blant annet se ut av gruppas protokoll at Eilif Peder Folstad holdt et kåseri om orrfugl og storfuglleik på en slik måte at han hadde alle øyne rettet mot seg. Gruppa stod også som arrangør av en natursti i flere år. Gruppa eksisterer fortsatt og mange ungdommer er samlet når gruppa har sine aktiviteter. Det er viktig for foreningen å ha ei ungdomsgruppe, ikke minst med tanke på rekruttering til å bekle de ulike funksjoner i foreningen.

Småviltjakt

Det første jaktterrenget foreningen leide var Tiller statsskog, et terreng vi leide helt frem til 1997 da vår kontrakt gikk ut. Området ble solgt til private grunneiere før vår kontrakt utløp. Vi har gjennom årenes løp hatt et samarbeid med Bjørgen/Grytdal og Østre Gaula grunneierlag, der vi fikk tilgang på deres områder når det gjaldt småviltjakt mens de fikk disponere elgretten som var med på Tiller statsskog. I de senere årene har vi leid det 80000 mål store Holtsjøterrenget og et 5000 mål stort område i Mannfjellet. Holtsjøterrenget har med sin gode rypebestand også blitt benyttet til jakthundprøve i flere år. Mens andre arrangører kan ha hatt problemer med å få nok deltakere, har vi hatt det motsatte problem, da vi ikke har hatt kapasitet til å la alle som ønsker det få delta.

Det bør også nevnes at vi gjennom en årrekke har arrangert hundeutstilling for jakthunder.

Laksefiske

Første gang Støren jff kom på banen som aktør når det gjelder leie av laksevald kan se ut til å være i 1956, da foreningen fikk leie Svartøya (Prestegårdsvaldet).Sesongkortet kostet den gangen 25 kroner, mens døgnkort ble solgt for 5 kroner for innebygds, og 15 kroner for utenbygds boende.  Etter den spede start har det vært en kontinuerlig prosess for foreningen å skaffe vald. Utover 60-åra ser det ut til at det var Frøsetølen , Prestegårdsvaldet og Voldvaldet som ble leid. Senere har vi fått leie Selnesvaldet, det store Aunevaldet, Røttumsvaldet, Refsetvaldet samt flere vald i Sokna og Bua. Noen av valdene har vi leid hele tiden, mens andre har vi leid for kortere perioder. Dette er kilometervis med godt laksevald i en av norges beste lakseelver. Periodevis har etterspørselen etter å få fiske vært så stor at man så seg nødt til å legge begrensninger i fisket. Det ble satt begrensninger på antall solgte kort, og elva ble inndelt i soner for å unngå opphopninger på de beste fiskeplassene. Ellers har foreningen opp gjennom årene arrangert mange fiskekonkurranser. Årets laksepokal for største laks tatt på foreningens vald har vært delt ut årlig. Vi har eller bidratt med betydelige midler til kultivering gjennom mange år, og var en periode den største bidragsyteren Tofa. 

Støren jff var en av pådriverne for å få etablert Gaula laksesenter i 1996, noe vi i dag har stor nytte av. Laksesenteret har blitt et samlingspunkt når det gjelder laksefiske, og tar seg av utrolig mange henvendelser som ellers ville ha falt på våre tillitsvalgte.

Hytter

Så langt tilbake som i 1958 må vi for å finne første gangen det ble diskutert om foreningen skulle gå til anskaffelse av ei jakt- og fiskehytte. Etter en lang prosess ble det i 1966 enighet om å kjøpe hyttetomt av Peder Frøset for 900 kroner ved Tildertjønna. For 4050 kroner fikk foreningen kjøpt "Badstu Folstad" som ble oppsatt som hytte. Det var i starten bra oppslutning om hytta og mange dugnadstimer ble lagt ned. Interessen for å bruke hytta dabbet av og hytta ble i 2001 solgt.

I 1987 gikk foreningen til innkjøp av hytte ved sjøen, samt at det ble kjøpt motorbåt for at besøkende kunne komme seg ut på sjøen.  Etter at vi kjøpte hytta har det blitt bygd et anneks, samt at det har vært utført mye arbeid på selve hytta. Vei ned til hytta har det også blitt. Foreningens hytte på Ertvågøya har blitt godt mottatt av medlemmene.

Kultivering

Kultivering av fiskevannene rundt Støren og særdeleshet i Frøsetmarka vært en stor aktivitet i foreningen. Vi har i mange år hatt et samarbeid med Østre Gaula grunneierlag. Særlig Langvatnet er forsøkt kultivert. Oppfisking av smårøye med garn og ruse har pågått i en årrekke. Ellers har kultiveringen av Høydalsvatnet gitt gode resultater med utsetting av moderate mengder fisk. Refsvatnet ble også i sin tid forsøkt kultivert men resultatet stod på langt nær i forhold til arbeidet som ble lagt ned.

Støren jff som NM-arrangør

Vårt første NM-arrangement var i -79 da vi stod som arrangør av NM i jaktsti. Jaktstien, under ledelse av Eldar Enmo, ble arrangert med start ved Refsvatnet og hadde 12 poster. Stien var i terrenget meget vanskelig og særlig Kristianstien, en bratt og ulendt åsside ned mot målområdet ved lerduebanen var vanskelig. Arrangementet var meget vellykket og fikk ros for dette. Jaktstien samlet 90 deltakere og foreningens egen Helge Lund fikk 3.ærespremie.

     Det andre NM som foreningen har arrangert er NM  i laksefiske 6. Og 7. Juli 1994. Dette var et arrangement av det store slaget. Allerede startskuddet var formidabelt, da flere kilo dynamitt ble detonert i åsen vest for Gaula med klar beskjed om at starten var klokka 10. Det deltok 116 fiskere. Ekstra jernbanetog med fiskeenker og andre interesserte gikk i mellom Støren og Rognes. Det var både servering og dans om bord. Showet lørdagskvelden med Tore Strømøy som konferansier samlet 700 deltakere. Leder for arrangementet var Øyvind Løkken.

Staurin

Medlemsbladet Staurin så dagens lys første gang i -82 og eksisterte frem til -98 og kom til og med -94 ut  fire ganger i året. Bladet var svært populært, underholdende og meget nyttig organ for oss. Bladet inneholdt informasjon fra de forskjellige utvalg samt en del historier om jakt, fiske og friluftsliv. Vi husker vel historiene skrevet av Einar Tilseth om spøkelsesnatt, soveposen og andre historier fra Folstadmarka. Vi kan vel også huske gjengivelsen av jaktbøkene til Hilmar Hansen, hvor han skriver om sine eventyrlige jaktturer i Folstadmarka.  Samtlige utgaver av Staurin er tatt vare på gjennom at vi har skannet det og lagt inn bladene på en cd.

Lerdueskyting

Lerdueskytingen  fra 60-tallet og frem til i -74 ble bedrevet på forskjellige steder med en enkel lerduekaster. Av Ingrid Bones fikk vi leid et egnet areal til formålet ved jernbanebrua. Bane ble ryddet og kaster anskaffet. Banen ble oppgradert med automatisk kaster i -79. Aktiviteten på banen var meget stor og foreningen var representert med flere skyttere i konkurranser som ble arrangert. Støren jff stod også som arrangør, både på banen og som arrangør av jaktsti. Banen ble benyttet frem til den nye E6 forbi Støren gjorde det umulig å fortsette skytinga.

Furukollen

Når den nye E6 gjorde det umulig å fortsette å bruke den gamle banen ved jernbanebrua ble Furukollen valgt som nytt sted for lerduebane. I Furukollen ble det reist standplasshus så været er av liten interesse når det skal skytes. I jubileumsåret er foreningen i ferd med å utvide anlegget. Et nytt standplasshus er i ferd med å bli reist og det vil ganske snart bli mulig å få testet sine skyteferdigheter på løpende elg. I tilegg vil det satt opp vanlige skiver samt skiver som er beregnet for oppskyting for storvilt. Alt dette vil få elektronisk anvisning. I tilegg er Støren pistolklubb etablert i Furukollen.

Støren skytesenter as

Sommeren 2004 fikk vi et nytt tilbud når det gjelder å øve seg med haglegeværet da Støren skytesenter as ble etablert. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom vår forening og private aktører. Dette er en skytesimulator som viser ei rype som flyr opp mot en naturtro bakgrunn. Ved hjelp av en laserpatron som står i våpenet kan man kjøre hele skuddforløpet om igjen  fra man løfter opp våpenet til man skyter. Dette gjør at man lettere kan avsløre hva man eventuelt gjør feil. Muligheten for å bli en god skytter burde absolutt være til stede med de mulighetene våre anlegg gir.

Økonomi

Mye av det vi har kunnet realisere har nok vært vanskelig å få gjennomført hvis vi ikke hadde hatt laksefisket som inntektskilde. Vi kan se at en gjentagende kommentar i årsmøteprotokollene at "økonomien er god" At pengene er forvaltet bra må man vel trykt si, der vi har (snart) et moderne skyteanlegg, ei topp moderne hytte med anneks og tilhørende båt liggendes nede ved brygga, samt at vi er deleier i Støren Skytesenter as. Våre anlegg og hytta og båten i Aure representerer en betydelig aktiva, samt at vi har et betydelig bankinnskudd. Økonomien burde derfor fortsatt være god.

Sammendrag

Når vi ser tilbake og ser på det Støren jeger og fiskerforening har drevet med av aktivitet sier det seg selv at her må det ha vært nedlag tusenvis av dugnadstimer opp gjennom årene. Vi har bevisst latt være å berømme noen for innsatsen for her må det ha vært utrolig mange som har gjort en stor innsats for å få til det vi har av anlegg og verdier. Videre legges det ned utrolig mange timer hvert år for å holde det aktivitetsnivået vi har i dag. I dag er det 48 tillitsvalgte som hver for seg og sammen med den øvrige medlemsmassen bidrar til å gjøre Støren jeger og fiskerforening til en meget oppegående 70-åring. Tilbudene foreningen tilbyr sine medlemmer burde falle i smak for de fleste som har interesse for jakt og fiske, vi har Furukollen med sine skytebaner, vi har skytesimulatoren på hotellet, jaktterreng og kilometervis med god lakseelv, samt at vi har et miljø rundt dette som det burde være interessant å bli en del av.

                           Foreningsformenn

                     Ivar A. Folstad          1934-1939         

                     Lars Lien                   1939-1941         

                     Hjalmar Karlsen         1941-1945         

                     Einar Skare                1945-1949         

                     Sanford Haugen         1951-1952          

                    Mens Aune                 1952-1956         

                    Ottar Olsen                 1956-1957         

                    Kåre Bjørgen              1957-1962         

                    Johan Bratt                 1962-1963         

                    Kåre Bjørgen              1963-1967         

                    Asbjørn Folstad          1967-1969                 

                    Einar Randen              1969-1970

                    Kolbjørn Tangvik        1970-1972

                    Alf Havre                    1973-1975

                    Lars Storrø                 1975-1977

                    Øyvind Løkken           1977-1981

                    Bjørn Bohlin                1981-1983

                    Johan Glein                 1983-1987

                   Arnfinn Bjørnli              1987-1992

                   Svein Andersen            1992-1999

                   Jarle Jøsok                   1999-

 

                Sittende styre jubileumsåret 2004

 

                   Jarle Jøsok                  Formann

                   Unni Andersen            Kasserer

                   Espen Flatmo              Sekretær

                   Wenche Porsanger      Leder jakt- og hundeutvalget

                   Jan Roar Rognes         Leder sjøfiskeutvalget

                  Arnfinn Bjørnli             Leder fiskeutvalget

                  Hans Aasen                  Leder skytebaneutvalget

                  Per Kristian Aasen        Leder ungdomsgruppa

 

                  Støren, november 2004.

                  Arne Skare.     Johan Glein.     Svein Olav Reitan

- Annonse -
Midt energi
Circle K støren
Hagemo jakt og friluft
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.