Støren Vald
Publisert 08.02.2016 13:49
Oppdatert 24.04.2021 18:11
Støren Vald

For å se flere bilder og kart over vårt område følger du disse linkene.

​I-natur:​ STØREN VALD

Facebook:​​ ​Støren vald i Gaula - Støren JFF​

Relatert innhold

Informasjon om fiske på Støren Jeger- og Fiskerforenings vald.

Fiskeregler

https://lakseelver.no/nb/elver/gaula/about#fiskeregler

Alle fiskere på Støren JFF sine vald må, til enhver tid, rette seg etter de regler som er/ blir gitt av Gaula fiskeforvaltning, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag samt Miljødirektoratet. Regelendringer kan komme midt i sesongen ved for eksempel lav vannføring, ikke nådd gytebestandsmål. Fiskeren plikter å sette seg inn i reglene før fisket starte.

 

Obligatorisk fangstrapportering.
All laks og sjøørett skal innrapporteres fortløpende, også gjenutsatt fisk. Fangstrapport skal inneholde: Dato, vald, art, vekt, fiskers fulle navn, redskap og om fisken er avlivet eller gjenutsatt. alle fangstrapporter blir publisert på

www.lakseboersen.no/ og gaula.no/laksefiske/

Det skal tas og innleveres skjellprøver av all avlivet laks.
​Gaula natursenter tlf: +47 72 43 10 65.
e-post: gaula@gaula.no

Støren vald er fordelt på to strekninger.
Den øverste strekningen er på begge sider av elva i fra Gaula bru ned til Jernbanebrua, (Prosten, Presthølen og Fluesona) fra Jernbanebrua følger den østsida av elva ned til grensa mot nabovald (Bruhølen og Kjelstadstryket). Grense er skiltet.
Den nedre strekningen er på vestsida av elva i fra Jernbanehølen ned til kommunegrensa.

 ØVRE DEL.

Prosten:
Prosten er den øverste hølen på valdet. En forholdsvis liten, men til tider en god høl. Den starter rett under Gaula bru. Prosten fiskes på begge sider av elva og er fiskbar på lavere vannstander.

Presthølen:
Presthølen fiskes tradisjonelt fra østsiden av elva og er karakterisert av en inngangstrøm som går inn mot/langs en steinforbygning på vestsiden av elva. Inngangsstrømmen munner ut i en lengre og bredere djuphøl. Ved lavere vannstand er hele inngangsstrømmen fiskbar, mens det ved høyere vannstander fiskes lengre ned i hølen.
På vestsida ble det i løpet av høsten 2007 bygd ei rampe som er tilrettelagt for å utøve fiske for bevegelseshemmede. Det er også reist en ny gapahuk i nær tilknytning til rampa. Adkomstvei med fast dekke til plassen er i fra Gaula Natursenter. Vi gjør oppmerksom på at det er ei fast rampe og at det derfor er avhengig av vannføring om det er fiskbart eller ikke. Det er ved normal og lav vannstand det er best å fiske der.
Vi gjør oppmerksom på at vannstanden i elva kan øke raskt. Østsida av Presthølen blir det da ei øy og det kan by på store problemer å komme seg i land.

 

Martin BG.jpg 

En glad gutt med sin første fluefanga laks på Fluesona.

Fluesona:
På Fluesonen er det kun tillatt å fiske fra østsiden av elva og da bare med fluestang og flue. Fluesonen er delt inn i to soner, Sone A og Sone B.
Blant mange eldre fiskere har Fluesonen et spesielt ry, i gapahuken kan du kanskje høre historier om "gamle dager" da Fluesonen fisket ekstremt bra - ofte historier om stor laks som bare blir større med årene.
Sone A eller "Stilla" er karakterisert av noen større steiner som gir varierte strømforhold og standplasser for fisk. Stilla er spesielt god på høy vannstand men fiskes også på lav vannstand. 
Sone B er karakterisert av at hovedstrømmen følger steinforbygningen som ligger på vestsiden av elva. På denne delen bør vannføringa være middels til lav - da kommer både laksen og fluedraget.
 Både på Sone A og Sone B er det oppsatt gapahuker, de danner utgangspunktet for køording når det er flere fiskere tilstede.
 
Bruhølen:
Bruhølen (nedenfor jernbanebrua), inneholder en mulighet for variert fiske og utøves fra østsiden av elva. Bruhølen en fin plass i hele sesongen på alle vannstander, spesielt tidlig fiske på stor elv kan være meget bra. Bruhølen fiskes best med mark eller sluk. Brekket av hølen er også velegnet for fiske med flue.

Kjelstadstryket:
Videre ned i sonen finner du Kjelstadstryket - her går hovedstrømmen på vestsiden av elva langsmed en steinforbygning. Uansett vannstand inneholder Kjelstadstryket fisk.
Ved middels til lav vannstand ligger forholdene for fluefiske godt til rette i den øvre delen av stryket - det en fordel å beherske speykast. Ved høyere vannstand kommer andre fiskeredskaper godt til rette, og fisken vil du nå finne lengre ned i stryket hvor hastigheten på elva er lavere.

Gapahuk.

Vi gjør oppmerksom på at vannstanden i elva kan øke raskt. Østsida blir da ei øy og det kan by på store problemer å komme seg i land.

NEDRE DEL:


Jernbanehølen:
Jernbanehølen (eller Verkstedhølen) starter rett ut for Støren jernbaneverksted på vestsida av elva. Øverst i hølen er det ei bakevje. Fra bakevja følger djuphølen som er godt fiskbar med mark og sluk på alle vannstander.

Gapahuk.


 

Vollsteinan:
Nedenfor Jernbanehølen følger Vollsteinan. Her fiskes det best på middels og lav vannstand.
Strekningen er godt egnet for alle typer redskap.  Gapahuk, som danner utgangspunktet for køordningen når det er flere fiskere tilstede.
Vær oppmerksom på at all ferdsel over jernbanen nord for Støren stasjon må skje ved skiltet merket «Railroad crossing».

Hundåhølen:
Ca. 200 meter lenger nede følger Hundhåhølen. Dette er en lang høl med varierte muligheter for fiske. På lav vannstand er det fint fiskbart i inngangsstrømmen med all fiskeredskap.

Hage bru – Melhus grense:

Strekningen i fra Hage bru til kommunegrensa er en lang høl som er fiskbar på middels og stor elv. Fiske i fra «Muren» er en velkjent fiskeplass på flomstor elv.

Sokna:
I Støren vald inngår også en del av Sokna. Det er den nederste delen der Sokna møter Gaula og opp til Støren Trelast på nordsida av elva.​


- Annonse -
Midt energi
Circle K støren
Hagemo jakt og friluft
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.