Vann- og fiskeforvaltning satt på dagsorden
Tor Arne Hegna
Publisert 29.08.2019 20:21
Oppdatert 05.09.2019 14:55
Vann- og fiskeforvaltning satt på dagsorden
Ni partier stilte til debatt om vann- og fiskeforvaltning
Om lag femti personer kom til debattmøte om vannmiljø og fiskeforvaltning på Akkerhaugen i regi av Bø og Sauherad JFF og Midtre-Telemark Vannområde i anledning villaksens år.

​​Møtet startet med faglige innlegg som belyste forskjellige sider ved kveldens tema. Det ble fortalt om vannområder og EUs vanndirektiv, elveperlemuslinger, næringsmuligheter i framtida, bekkerestaurering og faktainnsamlinger samt innblikk i forvaltningsoppgaver knyttet til kommunalt ansatte og fiskeforvalteren hos Fylkesmannen.

Møteleder var Ole Henning Skogen, leder av Notodden JFF og Styringsgruppa for Midtre Telemark Vannområde. Han innledet med å fortelle om viktigheten av temaene for møtet.

Muslingen en viktig indikator

– Skal elveperlemuslingen overleve i vassdraget må vannet være av god kvalitet og det må være både laks og ørret der. Det gjør den til en god indikator på tilstanden i elvene våre, påpekte vannkoordinator Anita Kirkevold i sitt innledende innlegg, som definitivt ikke spredte muslingfrykt til publikum.

Muligheter

– Om vi får god kvalitet på vann og fisk så kan det åpne seg nye næringsmuligheter, mente Tor Arne Hegna fra Bø og Sauherad JFF. Laks- og innlandsfiske omsetter for om lag 4 milliarder i året i Norge, og dette vil øke i åra framover. Vi har allerede en sterk turistnæring i området sommerstid. En satsning på innlandsfiske kan utvide sesongen. Da må de økologiske forholdene ligge til rette for at det kan bli en god og sterk stamme av attraktive fisker.

Fakta, ikke synsing

– Ørreten har ikke noe igjen for at pengene våre står på bok, poengterte Geir Inge Wighus fra Norsjø trolling som viste til de tiltakene foreningen hadde gjort i to bekker de siste åra. De hadde tømt kontoen for å lage en ny og fiskevennlig kulvert over en av bekken. De kjørte nå statistikk over alle fangster for å bygge opp en fangstdatabase som over tid kan fortelle noe om tilstand og utvikling. Å komme seg vekk fra synsingen og skaffe troverdige data vil være viktig for å etablere en helhetlig og faktabasert fiskeforvaltning.

Ikke noen stor satsning

Øystein Saga, kommunalt ansatt rådgiver for vilt og fiskeforvaltning, kunne avsløre at det nok ikke var noen stor kommunal satsning på fiskeforvaltning i Midt-Telemark. Hans arbeid innen fagområdet begrenset seg til å vedlikeholde og etterfylle desinfiseringsstasjonen ved Akkerhaugen brygge.

Overordna ansvar

Irvin Kilde, fiskeforvalter hos Fylkesmannen for Vestfold og Telemark jobbet derimot mye med aktuelle problemstillinger – og de var det mange av til tross for at hans arbeidsfelt var forbehold noen få arter, i denne sammenhengen anadrome fisker som laks og sjøørret. Han påpekte at det var etter hvert skjedd en stor endring av både kunnskap og holdninger rundt fisk og fiskeforvaltning og trakk fram den statusendringen som storørreten nå hadde fått.

Ingen politisk uenighet

IMG_293011.jpg 

Det var rørende enighet blant alle politiske parter om at livet i vannet i Telemark skulle ha det bra også i de neste fire åra. Ni partier stilte til debatt, og det var tydelig at de hadde lært mye av de faglige foredraga forut for debatten. Noen mente at denne kvelden nærmest var å regne som voksenopplæring, og mange trakk fram den muligheten en slik kveld skaper for dialog og møter mellom interesser og politikere. Noen små antydninger til politiske skillelinjer var det muligens, men de var få.

Tiltak nå

Flere trakk fram behovet for å sikre gode habitater. – Habitat er punkt nr.1 sa Rødts Ole Roger Dyrkorn.

– Habitatsforbedringer er et område kommunen kan påvirke ved å gi tillatelser, fremhevet Venstres Frid Berge. – Vi må gjøre tiltak nå, etterlyste Berge, som videre framholdt at gode planer gir gode tiltak. Hun trakk også fram at villere klima medfører flere oversvømmelser og større press på strandsonen: – Venstre er for god skjøtsel av strandsonen!

Innrømmelse

– Jeg har vært på en reise der jeg etter hvert har skjønt hvor viktig naturmangfoldet er, og hvor vesentlig det må være for vårt arbeid, fortalte Senterpartiets fylkesordførerkandidat Terje Riis-Johansen før han innrømmet at han i sin tid som Olje- og energiminister nok burde ha brukt flere ressurser på behandlingen av kraftverkskonfesjoner, noe han innså etter i kveld. Han mente at tiden jobbet for temaet, noe den tverrpolitiske enigheten var et tydelig bevis på.

Landbrukets rolle

Aps representant var tidligere ordfører i Sauherad, Hans Sundsvalen, som viste til den store utviklingen innen landbruket de siste 50-60 åra og hvordan dette hadde påvirket vannkvaliteten og habitatene. – Vi kan ikke pålegge grunneierne å fikse alt, men tiltakene må følge utviklingen i landbruket. Vi vet mye mer nå enn tidligere om effektene. Vi må ta konsekvensen av statistikken!

– Vi må bruke landskapet vi har til å lage den maten vi spiser, fremholdt SVs Jan Philips Olsen, og skape et så erosjonsfritt landbruk som mulig.

Finner sammen

MDGs Espen Lydersen var optimistisk. – I dag finner ingeniører og naturvitere sammen for å lage gode løsninger som resulterer i økologisk bærekraft. Lydersen trakk også fram behovet for en forvaltningslinje på hva slags fisk som kan tas opp, for på den måten å sikre stammen og gjøre den mer attraktiv for sportsfiskere, både lokalt og som turistnæring.

Tenker miljøvern

Også Høyres representant, Jan Birger Løken, mente at det nå var et stort fokus på bærekraftig forvaltning og at det var politisk enighet om å ta vare på ressursene. – Det er ren forvaltningsetikk. Vi må ha fornybare ressurser! Jeg kan ikke tenke meg noen som er bedre på å tenke miljøvern i praksis enn jegere og fiskere som selv høster av naturen. De tenker lenger, de ønsker også at deres barnebarn skal ha de samme muligheter som de har.

Tar livet av villaksen

En av de som trakk fram problemene ved oppdrettsnæringen var Philips Olsen. Som en som opprinnelig kom fra Hordaland hadde han sett hvilken ødeleggende effekt den hadde hatt på de lokale laksestammene. – Jeg vil også løfte dette globalt. De brannene vi nå ser i Amazonas er kanskje framskyndet av behovet oppdrettsnæringen i Norge har for soya. Rødts Ole Roger Dyrkorn pekte på oppdrettsnæringens fyrtårnkrav som direkte hårreisende, som å tillate inntil 20% dødelighet. I andre bransjer hadde slike tall medført stenging på dagen.
– Oppdrettsnæringen tar livet av villaksen! hevdet han, og pekte på de mange utfordringene bransje har.

Løken viste til sin tid som saksbehandler i Miljøverndepartementet der han hadde innstilt på å ikke tillate oppdrettsanlegg i Tanafjorden, noe den sittende AP-regjeringen dessverre hadde omgjort. Han påpekte viktigheten av å holde Svenner-bassenget oppdrettsfritt.

– Vi har et enormt stort ansvar ovenfor villaksstammene. Kun 20% av stammene er i en god tilstand, påpekte FrPs Ola Buvik Skedsmo. Han ville ikke svartmale oppdrettsnæringen helt:
– Det blir gjort en stor innsats for å snu utviklingen i næringen, og fremholdt også at regjeringen hadde åpnet nye genbanker og villakssenter som tiltak for villaksen. – Tjuvfiske i så vel havet som i elvene er noe vi må ta tak i, og det vil nå komme strengere straffer for dette, kunne han fortelle.

Tradisjoner og framtid

Krfs Torstein Haukvik fortalte om familiens lange tradisjoner med å bruke ressurser fra vassdraget, som å rake sik. – Vassdraget er indrefileten, hevdet han. Det må utvikles videre til et aktivum. Han viste også til at nye generasjoner med grunneiere hadde et mer moderne syn, og oppfordret foreningen til å være aktive mot grunneierne.

Buvik Skedsmo kunne fortelle om kompiser som dro langt for å oppleve laksefiske. – Hvorfor skulle ikke flere kunne reise hit?

Det ble også tid til noen replikker fra salen. – Handling må til! var det flere som påpekte.​

Det ble en annerledes valgdebatt, og så får vi håpe at politisk enighet medfører politisk vilje og gjennomføringskraft og at det ikke er fordi temaet er så uvesentlig at det ikke prioriteres de neste fire åra. Representantene fra jakt og fiskeforeningene og fiskelaga satt i alle fall igjen med en positiv følelse og noen politikere tok sikkert med seg ny kunnskap fra møtet.​

De aktuelle presentasjonene fra kvelden:

Midtre Telemark vannområde 26.08.2019 Akkerhaugen.pdf

Elvemusling.pdf​​

BSJFF - Våre fiskeoppgaver.pdf

Innlandsfiske.pdf

1605.pdf

Presentasjon av Norsjø Trolling.pdf

Desinfiseringsstasjon.pdf

Utfordringer i Skiensvassdraget 2018.pdf

69621322_596086284253450_1661587916129828864_n.jpg

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.