TJFFs historie 1912 - 2012
Halvor Sagvolden
Publisert 07.02.2016 21:32
Oppdatert 07.03.2016 13:16
TJFFs historie 1912 - 2012
TJFFs historie 1912 - 2012

​​​​​​​​​​​​TJFF 100 år

​I mars 1912 kunne man i avisene lese om innbydelse til danning av Jæger forening for Bratsberg Amt.  Konstituerende generalforsamling avholdes på festiviteten Skien kl. 7 aften 14. mars 1912

Formål: Dannelse av jegerforening som underavdeling av N. J. og F. f med formål at samle grunneiere og jagt interesserte til ophjelp av viltbestand og mer økonomisk utnyttelse av vort matnyttig vilt.  En av de første initiativtaker var daværende overrettssakfører Christoffer Ferslew og han hadde fått med seg 73 navn i innbydelsen.

På det konstituerende møte ble det det tatt inn at formålet også skulle omfatte ferskvannsfisk. Foreningen startet med 127 medlemmer og foreningens første formann ble kontorsjef P Ånesen.

Etter dirigents forslag ble navnet:  Bratsberg Amts Jæger – og fiskerforening.

 Bakgrunnen for jægerforeninger kan være den nye jaktloven av 1899 hvor viltet ble tilhørende grunneier – før dette var flygende vilt «folkeeie» og kunne høstes fritt.   Etableringen av Bratsberg A JFF ble sett på av noen som utestengelse av andre fra tilgang til jakt i området og som en mulig motvekt ble Arbeiderenes JFF Skien etablert i april 2012

Av tidlige saker forening arbeidet med var:

Klekkeri ved Skotfoss som ble etablert i 1916 av Union og stilt til forenings disp. i 10 år kostnadsfritt.  Det inneholdt opp mot 100 000 rogn av laks, ørret og røye pr år og var i drift frem til etter krigen.  I hele perioden ble det lagt ned stort dugnadsarbeid og Union bruk var en meget god støttespiller.  Det ble arbeidet med utbedring av laksetrappa ved Klosterfoss og etablering av laksetrapp ved Skotfoss.  God laksetrapp ved Skotfoss ville gi laksen mulighet til å gå opp forbi Seljordsvatnet og laksen ville kunne passere forbi Notodden. Laksetrapp ved Skotfoss ble etablert i 1939. Disse er senere bygget om for å gi en bedre virkning – Skotfoss bygget om av Union bruk i 1952 og igjen noe senere. Stor aktivitet innen fiskekultivering i den første perioden av forenings virke,

I 1937 solgte foreningen ca. 100 000 yngel til kr 10 pr 1000 stk.

I 1939 ble det sluppet ut 120 000 lakseyngel og det skulle settes ut 50 000 yngel i 1940

Bekjempelse av rovvilt var meget aktuelt de første årene og foreningen overtok 500 sakser fra «foreningen til bekjempelse av rovvilt « i 1912 da denne opphørte. Disse ble fordelt til aktive medlemmer for utlån. Innkjøp av fosformose for bekjempelse av kråkefugler finnes også i de tidligere papirer.

Foreningen engasjerte seg i oppsyn med leik/ spill plasser om våren - på denne tiden var jakt på leik om våren ganske utbredt og dette varte nok langt opp mot vår tid.

 

Foreningen var tidlig ute med hundeutstilling og arrangert i 1915 markprøver for fuglehunder ved Møsvann. Foreningen har over mange år arbeidet med i hundeutstillinger og prøver for fuglehunder og harehunder.  Det ble arrangert harehund prøve i november 1913 ved Øvre Bjørndalen

I 1920 forandret foreningen navn til Telemark Jeger- og fiskeforening

Leie av jakt og fiske terreng:

TJFF har helt siden starten hatt et godt samarbeid med Løvenskiold-Fossum om leie av jakt og fisketerreng. Fra 1937 har det vært fast avtale i Valesæter området med Garvann som midtpunkt. I forhold til dagens antall jegere som benytter terrengene var jakttrykket som ble rapportert tilbake til foreningen lavt- det er snakk om fra 45 til 80 jaktdager i området.

TJFF får leie flere vann i Garvannsområdet da aktiviteten på fiskesiden er stor. Flere av vannene var utfisket og får tilførsel av yngel fra klekkeriet på Skotfoss

Av hytter leide TJFF Jægerly, Garvannshytta og Valesæter hytta i perioden på 1930 tallet.

TJFF avholdt jubileumsutstilling for jakthunder med 140 hunder i 1937

TJFF aktiv i forbindelse med utforming av jaktlover.

Etter henstilling fra foreningen ble elg totalfredet i 1920, noe som varte 3 år?

I 1938 snakkes det om totalfredning av småvilt i 3 år uten at det ble vedtatt

Den første «nordiske» jakt og fiskeutstillingen ble holdt i Skien i 1939 med TJFF som arrangør. Med på utstilling som ble holdt i Odd turnhall var NJFF, Arbeiderenes JFF, zoologisk museum, Norges sportsfiskere, Fiskeri – inspektoratet. … Utstillingen ble åpnet av landbruksminister Ystgård. Utstillingen inneholdt blant annet en elg skutt Verdalen rundt århundreskift. Den hadde gevir bedømt etter ny Europeisk standard til 354, 6 point og hadde på den tid Europas største gevir. Utstillingen ble besøkt av ca. 25 000 – kjempesuksess.

TJFF jobber med etablering av leirduebane fra 1930 årene, Gjemsø, Stormyr og Geitryggen,

I forbindelse med 30 års jubileum i 1942 skulle det loddes ut en hagle. Det blir registret i årsmeldingen for 1942 at hagle var beslaglagt og TJFF måte få lov til å komme tilbake til denne utlodning på et mer egnet tidspunkt. Det var heller ikke mulig å gjennomføre leirdueskyting da nødvendig materiell var beslaglagt.

Ingen årsmeldinger i perioden 1943 - 1945

I hele perioden fra starten av foreningen etablering og langt opp på 1970 tallet er det stor aktivitet. TJFF er representert over store deler av fylket og i styret er det medlemmer fra distriktet og fra byen.

Kreppamyr skytebane: TJFF har hatt leirduebaner / holdt stevner på Gråtamoen, Geitryggen og Stormyr før det ble samlet på Kreppamyr ca. 1962. Det ser ut til at TJFF har blitt bruker av riflebane og bane for løpende elg ca. 1960. Banen var etablert av HV03 / Skien skytterlag og TJFF hadde en løpende avtale med disse.

I 1961 er det omtalt i årsberetningen at leirduekaster er plassert nær riflebanen etter avtale med Løvenskiold, men skeet skyting foregår fortsatt på Stormyr.

Innvielse av leirduebane Kreppamyr 05.08.1965 – landsstevne i jegertrap 1967, 8. plass til Åge Barlaug (Jan E Brovold vant).

Etableringen av Kreppamyr kom i stand etter avtale med Løvenskiold-Fossum og et betydelig dugnadsarbeid fra våre medlemmer. Her var daværende formann Hans Hoff og Einar Bjaadal viktige medspillere for å få denne etablert.

Småvilt: Svingninger i viltbestanden – spesielt tidligere småvilt – veldig dårlig 1948 – 1949 – 1950. totalfredning i Sør Norge av skogsfugl og rype (rypejakt tillatt i Bykle og Valle)

I disse årene var det samtidig en utstrakt bekjempelse av rovvilt med skuddpremier..  Dette var en bekjempelse som også den gang medførte sterk debatt og meninger.  På lista av rovvilt som det var skuddpremie på finner vi Rev, Ørn, Hubro, Falk,  Oter, Ravn, Snøugle, Kråke. Spurvehøk.

 «Forsinket» jubileumsutstilling på handelstevnet 1964 for å vise et tverrsnitt av TJFFs aktiviteter gjennom en utstilling av gamle våpen, jakttrofeer med utstoppede elger, hjort, bever, rein, ulv, fugler og en betydelig gevirutstilling. Også preparerte fisker var representert bla. En laks på 32,5 kg. Totalt var det ca. 250 ulike utstillings objekt. Et kjempestort dugnadsarbeid ble lagt ned får å få dette til.

Utslipp av fasaner i Gjerpensdalen før krigen som også ble forsøkt flere ganger på 50 tallet og med    «ufrivillig« utslipp bare for noen år siden, gjør at det fortsatt er sett fasaner i området helt opp til dagens tider.

TJFF vinner i 1973 hovedgevinsten i NJFF lotteri – en hytte. Hytta blir solgt da TJFF ikke finner noen egnet tomt. Salget av hytta har vært grunnkapital i TJFF og den er blitt forvaltet til det best for foreningen.

Leie av Henneseid fra Statskog fra ca. 1965 og frem til 1995 hvor Statskog sier opp kontrakten for å drive området selv. Da kontrakten med Statskog opphørte kjøpte stadsskog det meste av inventar og båter som TJFF hadde i området.

Opprustning av hytta på Trugevann ca. 1973 betydelig dugnadsarbeid (Jan Brekke med flere)

Opprustning av Henneseid hytta ca. 1976 (Aksel og Åse Østensen. Hans Inleggen med frue, Green med frue …Juve, ..

Opprustning av brakka ved Elgdrøkken ca. 1980   Tore og Aud Eikeland med familie

 

Leie av Votna fra 1987-noe som vi som medlemmer fortsatt kan nyte godt av. Dette er et særegent terreng med gode fiske og jaktmuligheter og en grei hytte som ligger fint plassert i terrenget. Her er det Einar Bjaadal som sammen med styret den gang etablert kontrakten.

Leie av Mårfjell rypeterreng  1988 – 1990. (ble for vanskelig adkomst)

Opprustning av Valesæter ca. 1995 (Terje Eikeland, Finn Erik Loftsgaarden, Sven Larsson med flere). Denne ble senere sagt opp da bruken ble for lav.

Garvannshytta fikk i samme tidsrom en betydelig oppussing og er i dag en liten enkel perle som det er en fryd å leie.

TJFF fikk leie mer terreng fra LF ved Svanstul og Eiangen området som erstatning for bortfall av terreng i Henneseid.

I 1960 – 1980 hadde TJFF stor aktivitet på riflebanen  100 meter + bane for løpende elg. TJFF fikk i denne perioden Norgesmester på løpende elg med Bjørn  Heimholt , Bjørn Granheim og Karl Berg.  Thorbjørn Kristensen  ble norgesmester i jaktfelt.  En rekke medlemmer var meget aktive og reiste rundt på stevner og representert TJFF. Odd Tekshov og Ole J Hansen med flere la ned et flott arbeid for å holde riflebanene i gang de siste årene den var åpen for bruk. Vi jobbet i perioden med Skien skytterlag og HV03 for å få til en ny løsning ved riflebanen, men dette lykkes vi ikke med, da HV03 avviklet sitt engasjement ved banen

I samme perioden var det også stor aktivitet rundt trap og skeet  skyting med deltakelse på ulike stevner fra TJFF.

Nedleggelse av elgbanene etter ønske fra Løvenskiold Fossum ca. år 2000. TJFF ønsket ny avtale for 10 år for å gjøre en større opprustning, noe som ikke var ønsket av grunneier.

TJFF har deltatt i arbeid  med alternative skytebaneløsninger (Flittig), men en løsning her har vært vanskelig å få til juridisk samt det det ligger en betydelig kostnad med etablering  i dette området. Det har vært et samarbeid med Skien skytterlag, Fjellugla Skytterlag, Skien pistolklubb.

Diskusjon om sammenslåing med Arbeiderenes Jeger og TJFF finner vi allerede i 1948. De bytter navn til Skien Jeger- og fiskerforening og diskusjon om sammenslåing kom opp i 1966, 1988 og 1996. Siste ord er nok ikke sagt i denne saken, men begge foreningene har drevet godt og har hatt medlemmer som har vandret frem og tilbake / eventuelt hatt dobbelt medlemskap uten at det har skapt vansker.

Vi har de siste årene fått inn hytta på Håkastul og her er det også lagt ned arbeid for bedre tilrettelegging av bruk.

Anlegget på Kreppamyr for leirdueskyting er rustet kraftig opp med mini « klubbhus» . Banen fikk ny kastemaskin for trap i 1999 og den fungere fortsatt helt utmerket. Bygging av «fasantårn» og 3 andre plasser for kastemaskiner. Standplassen for trap har fått tak og det er satt inn nye kastemaskiner for  skeet  slik at de funger meget bra og har gjort det de siste årene.

Sosiale aktiviteter:

TJFF har gjennom mange år vært flinke med å arrangere medlemsmøter og fester for medlemmene.  En rekke års og nyttårsfester er gjennomført. Vi vil nevne viltfesten som ble avholdt i 1973 hvor arrangementskomiteen  var meget hemmelig med hva som ble servert. Kokkeskolen til Thiller fra Larvik stod for kjøkkentjeneste og servering.  Viltet som ble servert var  også til utlodning etter måltidet og var plassert i en stor pappeske. Det ble litt oppstandelse da denne ble pakket opp og viste seg å være en utstoppet kråke.

Fiskevann.

TJFFs medlemmer har gjennom veldig mange år utført dugnadsarbeid ved de fiskevannene vi leier. Alle vann er dybdemålt, Thor Inge Rødseth var mannen som holdt tråd i dybdemålingene og fikk tegnet dybdekart for foreningen. Det er foretatt prøvegarnsfiske  og  tynningsfiske. PH prøver  har vi for mange år og nødvendig kalking er utført i perioder.  Det er fisket med ruser etter tryte.  Vi har båter i flere vann. Båtene blir vedlikeholdt på dugnad vår og høst,- og stilles gratis til disposisjon for våre medlemmer.

Hundeutstillinger.          

1 mai hvert år siden tidlig på 1960 tallet hat Telemark JFF sammen med Skien JFF, Telemark fuglehund klubb og Telemark eglhundklubb gjennomført utstillinger. Fra TJFF har Tore Larsen / Halvor Veierud med flere har lagt ned et stort arbeid over mange år.

Jegerprøver siden 1985 da det ble innført som obligatorisk for nye jegere. Instruktører Halvor Veierud, Tore Larsen, Halvor Sagvolden, -  tidligere år Sten Berberg, Stein Åsland, Svein Hellum. Siden starten har minst 5 – 600 kursdeltakere gjennomført obligatorisk jegerkurs i regi av TJFF


 2012

Styre:                  Formann Atle Hagen

Sekretær:           Geir Vidar Vidme

Jaktutvalg :         Formann Morten Rossvang

Organisering av jakt – leie av jakt terreng. Har fått til en meget bra ordning med årskort, dagskort og gjestekort de siste årene. Felle fangst av mår.


Fiskeutvalg :      Formann Arne Hegna

Kultivering av vann, dybdemålinger, PH målinger, kalking av vann – ta stamfisk på bekken om høsten. Det er de siste årene kjøpt større fisk av Grenland Sportsfiskere og disse er satt ut i noen vann og har ført til økt fiske. 


Skytebaneutvalg :  Leder Lyder Wenås

Trapp, Skeet,  betydelig dugnadsarbeid og opprustning av baneanlegget på Kreppamyr med tak over standplass for trap som det siste.

Det er en rekke navn som skulle ha vært nevnt i forbindelse med arbeidet for TJFF. Vi takker alle for de timene de har gitt TJFF til det beste for foreningens medlemmer når det gjelder jakt – fiske og sosialt kameratskap gjennom 100 år.

 

Vern vårt vilt

 

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.