Fiskeregler
Publisert 08.02.2016 01:11
Oppdatert 06.05.2016 14:45
Her finner du fiskereglene for Målselv jeger og fiskeforening.
Fiskeregler

 

Fiskeregler for Målselv jeger og fiskerforening

Informasjon

Generelt om fiske på våre soner
Det er KUN tillatt å fiske fra land på sørsiden av elva. I tillegg er fiske tillatt fra båt.
Det er således FORBUDT å fiske fra private grunneieres land på nordsiden av elva. Dette gjelder ALLE kortkjøpere hos MJFF, uavhengig av relasjon eller avtaler med private grunneiere.
Brudd på disse bestemmelsene medfører bortvising fra elva og utelukkelse fra neste års fiske.

Nytt av året 2016
Som ledd i opplæring av nye fiskere åpner MJFF for at fiskekortinnehaver kan ta med barn/ungdom under fylte 16 år som medfisker. Det kan kun fiskes med en fiskestang av gangen pr fiskekort.

Parkering og ferdsel
Parkering må avtales med grunneier.
Ved stor vannføring kan det være problematisk å ferdes langs elvebredden av Målselva.
Ferdsel langs elva skal skje uten ulempe for andre.
Det må utvises forsiktighet enkelte steder når elva er i storflom.


Båtutsett
De som ønsker å lagre båt ved elva må avtales dette med MJFF fiskeutvalg.
Båter skal være desinfisert!

Innformasjon, oppslag m.m
Øvre og nedre grense for området er merket med skilt. I tillegg er dette avmerket i informasjon på selve fiske kortet. (se kart)

Det er trykket utdrag av fiskeregler og kortsalg på selve fiskekortet.


Annet
Det tilligger den enkelte fisker å opptre sømmelig og hensynsfullt.
Tilsyn skal derfor uten videre bortvise berusede personer fra elva for resten av fiskedøgnet, om nødvendig med politiets bistand
Brudd på bestemmelsene gitt i disse regler vil medføre bortvisning fra elva for kortere eller lengre periode, samt eventuell politianmeldelse.

Ta vare på søppel og ta det med hjem. HOLD NATUREN REN!

Fiskeperioder og fredning
Start av fiskedøgnet er varierende på de ulike sonene. Dette står på fiskekortet.

Det selges kort for perioden 15. juni til og med 26. august.
Det er fritt fiske på MJFF sine soner 1. - 14. juni etter innlandsfisk.
Fra og med 15. juni er det også tillatt fiske etter anadrom fisk. (laks)

Kvoteregulering av fisket
Samarbeidsutvalget for Målselva (SUM) har følgende reguleringer om kvoter og gjenutsetting av fisk:

«Kvotebestemmelsene i vassdraget: Døgnkvoten per fisker er 3 laks. Dersom man tar en laks over 7 kg er fiskedøgnet slutt.
Det anbefales at holaks tilbakesettes gjennom hele sesongen, og utsatt holaks teller ikke på døgnkvoten. All annen gjenutsatt laks teller på kvoten.

Kvoten følger fiskeren, og gjelder i utgangspunktet kalenderdøgnet. Om man fisker på vald der det selges fiskekort med fisketid f.eks 18-18, gjelder kvoten innenfor fisketiden angitt på kortet. Fisker man på vald på sesongbasis gjelder kvoten kalenderdøgn, om ikke annen fisketid er angitt. Det vil si det er ikke tillatt for fiskere å fiske kvoten sin på ett vald, for så å fortsette fisket på andre vald eller kort innenfor samme døgn/fisketid dersom døgnkvoten er fylt».

MJFF har med bakgrunn i antall kort vi selger på våre soner, begrenset uttaket til 2 laks pr fisker. Ellers gjelder de samme kvotereguleringene som for resten av vassdraget.

 

Sjørøye er fredet gjennom hele sesongen og skal tilbakesettes.


Rullering av fiskeplass
Det skal være rullering av fiskeplasser av hensyn til alle fiskere. Dvs at fiskerne beveger seg fra toppen av sonen, nedover.

Redskaper tillatt brukt:
Flue - enkel, dobbelkrok og trebelkrok, Sluk - kun EN trebelkrok maks str 2-0.
Søkke (bly tilsv) maks 24 gram, er tillatt i kombinasjon med sluk.

Redskaper som er forbudt:
Levende agn, herunder mark m/søkke, samt reke-/rekeimitasjoner. Søkke tillates ikke brukt i kombinasjon med flue/tubeflue.
Det er ikke tillatt å bruke huk/klepp ved landing av fisk

Desinfeksjon
Smittefaren vedrørerende parasitten Gyrodactylus Salaris er overhengende i Målselvvassdraget. Alle plikter derfor å desinfisere utstyr slik som vadere, vadebukser, redskaper og ikke minst båter. Gyldig desinfeksjonsbevis eller dokumentasjon fra bruk av selvbetjeningsstasjonene langs elven, vil bli avkrevd ved tilfeldige kontroller i vassdraget. Desinfeksjon skjer ved en rekke steder i kommunen. Se for øvrig: www.maalselva.no

Kontroll av fisket
Alle som oppholder seg ved elvebredden med fiskeutstyr plikter å forevise gyldig fiskekort, betalt fiskeravgift, desinfeksjonsattest/dokumentasjon fra selvbetjening, krokutløsertang og legitimasjon på forlangende av tilsynsmann/rettighetshaver. Videre kan fiskere med gyldig fiskekort foreta kontroll. Fiskere skal uten videre rette seg etter påbud og anvisninger fra tilsyn. Fiskeutvalget/MJFF vil utføre tilsyn med foreningens soner.

MJFF tar forbehold om at det kan komme endringer på fiskereglene. Eventuelle endringer vil bli publisert på våre nettsider. Kortkjøpere plikter å sjekke nettsidene før fisket starter.

 

Det tar normalt 3 virkedager fra innbetaling foretas i nettbank til kortet kan frigis. Dette betyr at ønsker man fiskekort på kortere frist enn 3 virkedager, må kortet kjøpes kontant hos vår samarbeidspartner.

Når innbetaling er foretatt og registrert hos oss, vil kortet frigis og kunden kan skrive ut kortet.

Fangstregistrering
Fangstregistrering er lovpålagt og skal gjennomføres.
Fangstregistrering er også opplysning til fiskekolleger om status på fisket i elva.
Rapporteringen fra våre soner for 2014 sesongen var mangelfull, dette gjør vi nå noe med.

MJFF pålegger sine fiskere fortløpende å registrere sin fangst på internett (kortsalgsløsningen), og dette SKAL gjøres innen 48 timer etter fiskekortets utløp.
Skulle noen fiskere ha problemer med dette, må dere ta kontakt med oss for å finne en løsning. 
Det registreres kjønn, totalt antall (0, 1 el 2), vekt, redskap.
Manglende fangstregistrering vil kunne medføre innskrenkinger av fiske/fiskestans inntil registrering er utført.  

Kunde
Kunde har følgende tilgangsrettigheter på systemet:
-Egne personalia, booking, betaling,
-Faktura utskrift og fangststatistikker
-Kunden tildeles passord, brukernavn er e-postadresse

 

 

Kortsalg

 

Målselv jeger- og fiskerforening selger fiskekort på løsningen til www.Inatur.no

Fiskeregler er lagets regler for utøvelsen av fisket i vårt forvaltningsområde.
Vi ønsker deg velkommen til oss!

- Annonse -
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Svorka
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Big Fish Adventure
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2017 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.