JAKT

IMG_6691.JPG

Heradsbygd JFF selger jaktkort for småviltjakt på et terreng på 137.000 daa.

 

Priser for jaktkort på småvilt i HJFF :

Medlemmer og grunneiere i Heradsbygd JFF :

Årskort (sesong)  :           kr.    800,-

Junior (17 år og yngre) :  kr.    300,-

 

Ikke medlemmer - gjestejegere, dagskort og 3-dagers kort :

Dagskort :                       kr.      300,-

3-dagers kort :                kr.      600,-

Årskort (sesong):            kr.    2000,-

 

Jaktkort selges følgende steder:

 • Coop Prix Heradsbygd - åpningstider : man-fre 07-21, lørdag 8-20 (ikke kontanter).
 • Sekretær Rune Lien, mobil 41617092       E-post :    [email protected]
 • VIPPS nr. 616280  - gyldig Jegeravgift skal vises på Coop Prix eller til sekretær !

   
  NB: - Husk at både betalt Jegertrygdavgift for inneværende jaktår og evt. kvittering for betalt medlemskap i HJFF må vises ved kjøp av alle jaktkort.

  Det er enhver jegers ansvar at papirene er i orden, og jegere som ikke kan dokumentere betalt Jegeravgift for siste år og evt. medlemskap i HJFF vil bli avvist av kortselger inntil papirer kan vises (respekter dette) !

  Jegere som blir tatt i å jakte uten gyldig jaktkort  eller gyldig medlemskap må vente straffereaksjoner i etterkant.

                                 

Informasjon om jakttider i HJFF :

 Jakttider_Småvilt_Bever_og_Rådyr_i_HJFF.pdf

 

HJFF_Kart_Jaktområde_Småvilt_2021.JPG
Kart som viser området jaktkortet gjelder for.
Grønne områder er private terreng hvor småviltjakt er forbudt for de som kjøper jaktkort av oss.
Gule områder er fredet av hensyn til sikkerhet, og det vil kreve grunneiers tillatelse for evt. å jakte på gult område.

                                     

SAMSJAKT :  Perioden 17.oktober - 23. desember

Med den rovdyrsitusjonen vi har i dag, så drar ofte elgjakta ut i tid.

For å unngå konflikter og med tanke på sikkerheten til alle jegere så bør småviltjegere som skal ut på jakt etter den 17. oktober først ta kontakt med jaktleder på det elgterrenget man har tenkt til å jakte på.

Vi i HJFF vil også prøve å legge ut info på vår Facebook side om hvilke elgterreng som til en hver tid er ferdige.

På denne måten kan småviltjegere fortrinnsvis jakte småvilt på ferdigskutte terreng inntill alle er ferdige med elgjakta.

 

Kontaktinformasjon til jaktleder på elgterrengene kan du finne her :

 

Jaktledere_HJFF_kontaktinfo_for_samsjakt.JPG
Ta kontakt i god tid, send gjerne SMS og spør om hvor du evt. kan jakte uten å forstyrre elgjakta.

 

Kart som viser hvor hvert enkelt jaktlag jakter elg kan du ser her :

 

HJFF_Heradsbygd_jaktvald_Elgjakt_oppdeling_13_jaktlag_2021.JPG
Hvert enkelt jaktlag har egen fargekode, med navn på jaktlaget uthevet.

 

                                                                                    SKITT JAKT !

IMG_6698.JPG

Info om Småviltutvalget i vår forening :

Småviltutvalget i HJFF består av en arbeidsgruppe som til en hver tid jobber med oppgavene for å legge til rette småviltjakta og ivareta småviltjegernes interesser i HJFF sine områder.

Vi arbeider til dels fritt med oppgaver innenfor områdene: småviltjakt, beverjakt, ulike former for viltpleie, som for eksempel vinterforing av rådyr, fastsetting av jakttider, salg av jaktkort, kartlegging av småvilt i våre områder, og tilrettelegging for trening av jakthunder o.s.v.

         

Småviltutvalget får også delegert oppgaver av styret i HJFF, dette kan være saker styret ønsker at vi skal se nærmere på. En slik behandling i småviltutvalget kan senere hjelpe styret i HJFF  til å ha nok informasjon for å fatte vedtak i spesielle saker som angår småviltjegernes interesser, slike saker kan omfatte spørsmål rundt priser på småviltjakta, og for eksempel om det er nødvendig å innføre ekstraordinære tiltak som å frede enkelte arter for en kortere eller lengre periode.

Småviltutvalget bruker også mye tid på å jobbe aktivt med å motivere HJFF sine medlemmer til å drive med jakt og fangst på predatorer og smårovvilt, slik at forholdene  kan legges til rette for vekst i bestandene av matnyttig småvilt.

En hver god småviltjeger bør tenke følgende:  - for å kunne høste, så må man også så !

Småviltutvalget oppfordrer alle HJFF sine medlemmer til å engasjere seg aktivt gjennom å komme med ideer og forslag til ulike tiltak som kan gjøres i HJFF sine jaktområder for å bedre forholdene for jegerne og småviltet, og for å få en økt rekruttering av nye småviltjegere.

NJFF deler hvert år ut betydelige midler gjennom ulike prosjekter, og vi som forening kan søke om økonomisk støtte fra NJFF til å realiser våre lokale drømmer og visjoner.

Hvis dere har spørsmål eller ideer til Småviltutvalget, sa ta kontakt med en av oss.

Småviltutvalget består i dag av :

 Tore Næstad, Petter Kjendalen, Steffen Johansen og Rune Lien

IMG_6687.JPG

 

Om rådyrjakt i HJFF 

HJFF sitt område har i dag en ganske god bestand av rådyr, takket være mange års godt organisert vinterforing av rådyr, i tillegg jaktes det hardt på rødrev som anses som en stor predator av rådyrkillinger på sommeren.

Gaupebestanden har vært lav en periode, det har svært positiv effekt på rådybestanden.

HJFF har i flere år forsøkt å legge et vist press på rådyrjegerne i form av å oppfordre alle til fornuftig jakt gjennom å forsøke å spare flest mulig voksne geiter i jakta. Det virker som vi har fått aksept for dette blant mange av våre rådyrjegerne. 

Vi har også inntrykk av at rådyrjakta nå utføres med mye sunnere holdning en hva som var mer utbredt tidligere. Motivet for å drive rådyrjakt bør være det sosiale samholdet i laget, og det å dele gleden av det å høre en skikkelig rådyrlos sammen. Kaffe, gode jakthistorier og bålkos hører også med til rådyrjakta etter et fall.

Disse verdiene er langt viktigere enn det å se på rådyrjakta som bare et matauk.

Rådyrjakta er svært populær, og mage jegere deltar på de ulike jaktlagene hvert år. Småviltutvalget prøver å være moderate med antall retter som selges hvert år.

Årlig deles det ut / selges ca. 20-25 retter til den ordinære rådyrjakta.

I tillegg selges det ca. 25 retter til bukkejakt.

 

IMG_6705.JPG

Bukkejakt

Kun grunneiere og HJFF sine innenbygdboende medlemmer kan søke om bukkejakt.

Bukkejakta foregår i perioden 10. august til 23. september, og det kun tillatt å bruke rifle.

For å jakte bukk må man ha avlagt Storviltprøven, i tillegg må man ha papir for inngått ettersøksavtale. Opplæringsjakt kan søkes fra det året man fyller 16 år dersom man har tatt Jegerprøven.  Søknadsfrist for bukkejakt er 1. juli. Dersom det er flere søkere på et jaktfelt, så blir det foretatt loddtrekning om hvor man får bukkejakt.

 

IMG_6686.JPG

Ordinær rådyrjakt

Den ordinære rådyrjakta organiseres ved lagslag, der en jaktleder søker jakt for sitt jaktlag. Jaktlederen skal være enten grunneier eller innenbygdsboende medlem I HJFF.

Alle som skal delta på jaktlaget skal førers opp med navn på søknadsskjemaet som sendes inn til HJFF.

HJFF sine utenbygds medlemmer kan delta på rådyrjakt, men kun dersom de er medlem av et jaktlag som hovedsakelig består av innenbygds medlemmer i HJFF. Jaktleder skal være grunneier eller innenbygdsboende medlem i HJFF.

Jakttiden er fra 2.- 9. oktotober, og 1. november - 23. desember. I tillegg vil det åpnes for rådyrjakt på de elgterreng som er ferdigskutt fra 17. oktober.

Dersom det er mange søkere på et og samme terreng/område. Så har jaktlag der grunneier deltar førsteprioritet. Dersom flere lag søker jakt på samme terreng, så må vi vurdere i hvert enkelt tilfelle om noen av lagene eventuelt må tilbys et annet terreng. Her vil vi være avhengige av litt velvilje fra søkerne noen ganger.

De jegere som bidrar aktivt med vinterforing av rådyr, samt andre viktige viltstelltiltak som har stor betydning for rådyrbestanden kan bli prioritert foran andre medlemmer som "bare ønsker å høste av det de andre sår".

Så lenge bestanden tillater det, og man søker innen fristens utløp, så har alle søkerne fått tildelt rådyrjakt de seneste årene.

Hvis noen av medlemmene i HJFF ikke er enige i denne tankegangen, så kom gjerne til Småviltutvalget med din mening. Vi ønsker å ha åpenhet og en god dialog med våre medlemmer.

 

Søknadsskjema for bukkejakt og ordinær rådyrjakt ( søknadsfrist 1. juli ) :

Søknadsskjema for bukkejakt og rådyrjakt i HJFF


 

Alle søkere skal benytte dette søknadskjemaet, og nå SKAL alle levere ettersøksavtale sammen med søknaden. Liste med tilgjengelige godkjente ekvipasjer her i bygda finner man under hovedmenyen "HUND" på vår hjemmeside.

Søknader mottatt etter søknadsfristen vil bli avvist !

 

Søknaden sendes til:

Heradsbygd JFF

PB 85

2415 Heradsbygd​


Eller legges direkte i postkassa til Rune Lien, Skolegutua 12 (ved Lillemoen skole)

 

Priser på rådyrjakt i HJFF :

Bukkejakt 

              kr.  800,-        

Kortet gjelder kun i perioden 10/8 - 23/9.

Ordinær rådyrjakt :

              kr. 600,-          pr. rett + 100 pr. jeger på jaktlaget

 Eksempel : 

Jaktlag med 2 retter og 5 mann betaler følgende

     2 x 600 kr + 5 x 100 kr  =  1.700,- kroner

IMG_6684.JPG
Elgjakta er mye mer enn bare jakta !

 

Elgjakta i HJFF har lange tradisjoner, og for mange lokale jegere er koielivet på høsten "selve livet" !

De senere årene har elgbestanden i våre områder gått betraktelig ned på grunn predasjon fra ulvene i revirene Kynna og Hornmoen. Den årlige avskytingen i HJFF har de siste årene ligget på ca. 40 elger. Selv om vi klarer å oppnå 100 % avskyting på de kvotene vi deler ut, så ligger vi dag på en totalkvote som er langt under det vi burde ligget på i forhold til arealene vi disponerer. En årlig kvote på 55-60 elger ville vært mer normalt.

Problematikken på grunn av ulven byr på utfordringer i elgforvaltningen, og vi følger hele tiden nøye med på utviklingen i elgbestanden. I vårt område har vi i dag en veldig skjev kjønnsfordeling i elgbestanden, der forholdet okse-ku nå ligger på 1-2 eller enda høyere. Dette er helt nødvendig dersom vi skal kunne ta ut ei rimelig elgkvote hvert år.

Blant elgjegerne råder det nå mye usikkerhet og frustrasjon. Løshundjakta på elg har lange tradisjoner i Østerdalen, men i vårt område er det nå svært få eller ingen som tørr å sleppe sine hunder på grunn av ulvens tilstedeværelse. Jakt med bandhund er derfor vanligste jaktform.

Hos oss er elgjakta organisert i 13 elgvald, hvor arealene varierer fra ca.4000 til 24.500 daa.

Selv om HJFF disponerer alle jaktrettighetene gjennom å betale grunneierne en årlig arealleie, så er det grunneierne selv som har forkjøpsrett til elgjakta i HJFF, og jaktlagene består for det meste av grunneiere og lokale jegere fra bygda vår.

 

Jakttidene for elg i Heradsbygd JFF  :

Fra 25. september til og med 1. oktober, 

Fra 10. oktober til 23. desember, fra 17. oktober er det samsjakt med småviltjegerne.

 

Info om våre elgjaktlag / terreng med kontaktinfo til jaktledere :

  Terreng : Areal daa: Jaktleder: Telefon:
1 Agålia 13.500 Anders Findsen Brøtmo 97655824
2 Borgåsen Vest 9.000 Stian Solberg 99422669
3 Borgåsen Øst 6.500 Per Olav Løken 90012880
4 Granbergsteigen 4.230 Åge Jan Furuknap 99573372
5 Hakaskallen 11.000 Petter Kjendalen 99268644
6 Husa 11.000 Ole Nøttåsen 90540022
7 Lømo 11.600 Jostein Bråthen 48148695
8 Moen 9.870 Ole Kristian Solberg 90010804
9 Revelberget 24.500 Stein Rune Løndalen 98245465
10 Soelberg 4.800 Christian Soelberg 90765581
11 Svartholtet 16.000 Halvor Brændhagen 47263961
12 Svenkerud 9.000 Stein Berg 95981787
13 Vikan 7.450 Einar Vikan 91645257

 

HJFF_Heradsbygd_jaktvald_Elgjakt_oppdeling_13_jaktlag_2021.JPG
Våre jaktlag pr. 2021

 

Info om Storviltutvalget i HJFF :

Styret i HJFF fungerer som et Storviltutvalg i vår forening.

Vi lager 3-årige bestandsplaner som må godkjennes av Elverum kommune.

Av bestandsplanen kommer det fram hvor mange elg vi maksimalt kan felle hvert år de neste 3 årene.

Samtidig må vi til en hver tid vurdere kvotene opp mot rovdyrsitusjonen i vårt område.

Storviltutvalget bestemmer også reglene og omsetningsvilkårene for elgjakta.

Etter jakta er slutt hvert år rapporterer vi til kommunen om antall skutte dyr, med alder- og kjønnsfordeling for disse.

 

Historisk oversikt som viser antall felte elg i Heradsbygd elgvald i perioden 1998 - 2020 :

Mørk blå= totalt skutt, Lys blå= okser 2,5 år+, Gul = ku 2,5 år+, Orange = ungdyr, Grå = kalv

Diagram_skutte_elg_HJFF_tidsrommet_1998_2020.JPG

 

IMG_6710.JPG
Hundefører og skytter med en flott okse skutt på feltet Agålia.

 

 

 

IMG_6695.JPG
 

Skuddpremier i HJFF

Jakt på smårovvilt er den beste og enkleste formen for viltpleie vi jegere kan drive med for å legge til rette for at vi skal få gode jaktbare bestander av matnyttig småvilt.

For å belønne og motivere de jegerne som driver med revejakt og fellefangst på mår, mink og grevling så utbetaler vi skuddpremie til våre medlemmer.

I tillegg til selve skuddpremien som utbetales 2 ganger i året, så kan man også samle opp poeng for de ulike viltartene av rovvilt.

Poeng  og  utbetaling:

Mår :             45  poeng.       250 kroner

Rev :             35  poeng.       300 kroner

Grevling :      20   poeng.      200 kroner

Mink :            20   poeng.      100 kroner

Ravn :             5   poeng.         20 kroner

Kråkefugl :      2   poeng.         10 kroner

 

Kråkefuglene: - det er nok at en tar vare på beina og viser fram for kontroll.

De andre artene  en fremvises for kontrollør i hel tilstand.

Ta kontakt med Rune Lien (41617092) innen 3 dager etter viltet er fanget / skutt.

Skuddpremie betales ut kun til medlemmer av HJFF.

Skuddpremie betales ut kun til de som har kjøpt sesong (årskort) for småvilt.

 

Rovviltpokalen og premiering for skutt / fanget rovvilt :

 • Gratis sesongkort småvilt påfølgende år til de som oppnår 200 poeng eller mer i løpet av et kalenderår.
  • kontakt Rune Lien for jaktkortet påfølgende år.
 • HJFF kan sette opp vandrepokal med inngravert navn, tilfaller den som vinner første premien tre ganger.

                       

 

 
 
 
 

Her vil det komme info om anlegget på Bergemyrbanen, som ligger i Furuknappen.

Det er Jømna & Heradsbygd Skytterlag som drifter anlegget.

 

Fra mai måned og fram til ferien er det trening og muligheter for å ta Storviltprøven mandag og torsdag kl. 18 - 20.

Etter ferien og fram til ca. 15. september er det også muligheter til å skyte på løpende elg de samme kveldene.

Leirduebanen er også åpen for organisert trening noen uker på sommer / høst før jakta starter.

Søndager er skytebanen helt stengt, respekter dette !

For mer info om skytebanen og skytetider ta kontakt med Geir Bronken på mobil : 90663958

 

IMG_6706.JPG

Bilde av to unge skyttere på Jegerprøvekurs på Bergemyrbanen.