Quiz-fasit for jegerprøveboka
Publisert 13.01.2017 13:03
Oppdatert 22.02.2017 10:35
Her finner du fasiten for spørsmålene i de enkelte kapitlene i vår lærebok "Jegerprøven med Norges Jeger- og Fiskerforbund".

​​​​Kapit​​tel 1​

1) Hvor finner vi kravet om human jakt?

Viltlovens §19

2) Hvordan skal avliving av vilt skje?

Slik at viltet ikke settes i fare for unødig lidelse 

3) Hva menes med sikker bakgrunn?

Å ha kulefang for skudd/ikke skyte mot horisont 

4) Hvilke tre i oppramsingen er vitale organer på et vilt?

Hjerte, lunge, lever 

5) Hvor finnes de fleste reglene for deg som jeger?

Forskrift om jakt, felling og fangst

6) Naturmangfoldloven slår fast at alt vilt er fredet.
Skal reir skjermes for unødig ødeleggelse eller forstyrrelse?​

Ja, viltets reir og bo skal skjermes

7) God jaktetikk tilsier at du ikke skyter mor fra avkom.

Ja

8) De fleste skadeskytinger inntreffer fordi jegeren gjør feil under jakta.

Ja

9) Vinkelen et dyr har i forhold til jegeren betyr ingenting for størrelsen på godt treffområde.

Feil

10) Det er alltid forbundet med fare å løsne skudd med ureint skuddfelt.

Riktig

 

Kapittel 2

1) Hva defineres som «lovlig ærend» i forbindelse med å ferdes med våpen på annen manns eiendom? 

Hvis det er mest hensiktsmessige måte å komme til eget terreng

2) Hvem har eneretten til jakt og fangst på privat grunn?

 Grunneieren

3) Hva menes med vilt i Viltloven?

Alle viltlevende landpattedyr, fugler, amfibier og krypdyr 

4) Hva menes med forvaltingsprinsippet i naturmangfoldloven?

Alle arter er i utgangspunktet fredet, og det må fattes vedtak om å tillate høsting før jakt kan foregå

5) Har grunneier eiendomsrett over det frie viltet?

Nei, vilt i fri tilstand er det ingen som eier 

6) For å kunne kjøpe våpen må det alltid innhentes skriftlig tillatelse fra:

Politiet

7) Hvilke krav er det til oppbevaring av våpen under transport med motoriserte fremkomstmidler til/fra jakt?

Våpenet skal være tomt for ammunisjon, og nedpakket i futteral eller annet, slik at det ikke er lett tilgjengelig. ​

8) Våpen som transporteres i bil kan etterlates for en kort periode når:

En vital del av våpenet er fjernet 

 

​Kapittel 3

​1) I tidsrommet 1.4–20.8 er det generell båndtvang etter hundeloven.

Ja

2) Skyteferdigheter er medfødt, det gir liten effekt å trene.

Feil

3) Viltloven setter strenge krav til sikkerhet, sikkerhet overfor hva?

Mennesker, husdyr og eiendom

4) Kan du jakte med kunstig lys?

Ja, men kun til åtejakt på rev, og kun hvis lyset er fastmontert

5) Hva er høyeste tillatte mankehøyde på hunder som skal brukes til drivjakt på hjort og rådyr?

41 cm

6) Du er på jakt og ser en flott reinsbukk inne i en flokk. Skyter du?

Nei, det skal aldri skytes mot dyr midt i flokker

7) Du ser en rådyrbukk på en bakketopp. Kan du skyte?

Nei, kula går minst 5000 meter, og jeg aner ikke hva som er i bakgrunnen og hvor kula havner

8) Du skal klatre over et gjerde, hva gjør du med hagla?

Tar ut patronene

 9) Kan GPS helt og holdent erstatte kart og kompass?

Nei, elektronikk kan slutte å fungere, f.eks gå tom for strøm. Derfor må kart og kompass være med som backup

 

Kapittel 4

1) Kan du jakte rådyr med både hagle og rifle?

Ja, men fra 10.8–25.9 kan kun rifle brukes, og kun på voksen råbukk

2) Hvilke to arter kan jaktes med slug (fyllingskule)?

Rådyr og villsvin

3) Ved et hjerte/lungeskudd, hvordan reagerer et hjortevilt (vanligvis)?

Dyret kan sette av sted - i et som kalles et utras - og faller etter kort tid i bakken

4) Skal du sikte eller peke med hagla?

Peke - hagle er et kortholdsvåpen

5) Hva er den stødigste skytestillingen?

Liggende, fordi mest mulig av kroppen har kontakt med underlaget, noe som stabiliserer

6) Hva er foranhold?

At jegeren under hagleskyting holder munningen foran målet i bevegelsesretningen

7) Hva betyr det å skyte links?

Å skyte med våpenet mot venstre skulder

8) Er en sikring 100 prosent sikker?

Nei, nesten aldri

 

Kapittel 5​

1) Er gråmåke fredet?

Ja

2) Hvilket dyr er dette sporet etter?

Hjort

3) Hva er dette?

Tiur

4) Hvilken art er dette?

Elg

5) Hva er jakttiden på mårhund?

Hele landet, hele året

6) Kvotejakt er kun innført på en art her i landet, hvilken?

Gaupe​

7) Hvilken andeart er dette?

Stokkand

8) Er ærfugl en andeart?

Ja, det er dykkand

9) Hvem har hoppet her?

Hare

10) Er dette en lirype eller fjellrype?

Lirype

11) Hvor gammel er denne villreinbukken?

3,5 år eller eldre​

 

Kapittel 6​

1) Er jakttiden lik for en art i hele landet?

Nei

2) Kan en 17-åring jakte elg alene?

Nei. For storviltjakt må opplæringsjeger ha bestått jegerprøveeksamen og skyteprøve for storvilt.

3) Rettighetshavere kan selv regulere jakttiden på egen eiendom innenfor de offentlige gitte rammene.

Ja

4) Er det tillat å jakte rype i romjulen?

Nei, alt vilt er fredet i tidsrommet 23.12–1.1.

5) Gyldig jegeravgiftskort skal alltid medbringes under jakt og framvises på forlangende av grunneier, noen som opptrer på hans vegne eller jaktoppsyn/politi.

Ja, det er riktig

6) Betalt jegeravgift gjelder for hele kalenderåret.

Nei, betalt jegeravgift gjelder fra og med 1. april til og med 31. mars

7) Er all jakt med hagle regnet som småviltjakt?

Nei. Aldersgrensen når det gjelder jakt er knyttet opp mot vilt- gruppene småvilt og storvilt, og ikke hvilke våpen som benyttes. For jakt på rådyr er aldersgrensen 18 år, også om det jaktes med hagle

8) Kan du jakte rev fra snøscooter?

Nei

 

Kapittel 7

1) Hvilke hunderaser brukes til løshundjakt på elg?

Jagende spisshunder: Norsk elghund grå, norsk elghund sort, jämthund, laikarasene og karelsk bjørnehund er de vanligste

2) Hvilke krav settes til en slagfelle for mår?

Den skal avlive måren momentant

3) Hva er det aller viktigste når du velger post?

Sikkerhet, oversikt og at posten er godt plassert i forhold til viltets trekkruter

4) Hvilke arter er det vanlig å jakte med lokkefugl eller bulvan?

Kråke, duer, ender, gjess og skarv

5) Kan rev jaktes på lokk?

Ja, det er vanlig å bruke lokkefløyte som imiterer lyden til byttedyrene

6) Hva er ekstra viktig under smygjakt?

Å bevege seg stille

7) Hva må man være særlig oppmerksom på under støkkjakt med flere jegere?

Sikkerhet - alltid å vite hvor jaktkameratene befinner seg

8) Hvilke våpen brukes til bukkejakt på rådyr?

Kun rifle er tillat

 

Kapittel 8

1) Hva innebærer forfølgingsretten for hjortevilt?

At den som utøver lovlig forfølging av hjortevilt, kan tilegne seg viltet på annens grunn

2) Er det påbudt med tilgang på offentlig godkjent ettersøkshund på villreinjakt?

Nei

3) Hva er sårleie?

Stedet et påskutt og skadd dyr legger seg relativt raskt etter påskytingen om det får ro/ikke forfølges videre

4) Lyst blod på skuddstedet etter et påskudd hjortevilt indikerer?

Arterieblod tyder på lungeskudd, altså et godt treff

5) Hvor er sannsynligvis et fuglevilt som «tårner» truffet?

Hode- eller lungeskudd

6) Hvor langt tid kan det gå fra påskyting til godkjent ettersøkshund skal være på plassen?

Innen rimelig tid

7) Hva gjør du ved et dårlig skudd?

Skyt igjen om du har sjansen

8) Stemmer det at skadeskutte ender dykker og kan bite seg fast i vegetasjonen på bunnen og dø slik?

Nei, det er en myte

9) Er det lov å bruke pistol til ettersøk?

Nei

 

Kapittel 9

1) Hvor lenge anbefales det å henge viltkjøtt (som hovedregel)?

40 døgngrader

2) Hva er forskjellen på å ribbe og flå en fugl?

Å ribbe er å nappe av alle fjærene så skinnet sitter på, mens å flå er å dra av skinn og fjær

3) Hvor sitter ytrefilten på et viltslakt?

Utvendig langs ryggbeinet

4) Hva er en viltsekk?

En luftig, men beskyttende pose/sekk som brukes til å beskytte felt vilt/slakt mot fluer etc

5) Er god håndhygiene viktig når man behandler slakt?

Ja

6) Bør hjortevilt stikkes etter at de er skutt?

Ja, men det er ikke nødvendig om dyret er skutt i hjerte/lunger

7) Hva heter de fem «røde» organene i et hjortevilt, de som skal følge slaktet om det skal kontrolleres?

Hjerte, lunge, lever, nyrer og milt

8) Bør ærfugl og skarv flås eller ribbes raskt etter felling?

Ja, og så fort som mulig etter felling, for å unngå transmak på kjøttet fra underhudsfettet

 

- Annonse -
Familiemedlemskap
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.