Poengberegning hjort
Publisert 15.02.2016 01:53
Oppdatert 26.10.2017 10:56
​​​​
For tall- og målforklaring, se tilsvarende punkt i teksten videre​.

​​Medaljekrav​

-CIC-kravene for norsk hjort står i parentes

Bronse 140 poeng (160).

Sølv 150 poeng (170).

Gull 170 ​poeng​​ (180).

Se eksempel på diplom for​ hjort

Alle mål skal tas med en nøyaktighet på 0,1 cm. Ordinære avrundingsregler benyttes på poengberegning før summering.


1. Stangleng​​den

-Gjennomsnittet av de to stengers lengde måles i cm, gjennomsnittslengden multipliseres med 0,5.
-Anvisning: Stengenes lengde måles fra rosenkransens nedre kant langs stangens ytre kurve opp til spissen av den lengste kronetakken. Målebåndet trykkes fast mot stangen, unntatt i krummingen over rosenkransen der målebåndet strekkes og trykkes mot stangen noe ovenfor rosenkransen for å unngå for stor effekt av rosenkransens tykkelse.


​​2. Øyetakkenes lengde

-Gjennomsnittet av de to øyetakkers lengde måles i cm og multipliseres med 0,25.
-Anvisning: Måles fra overkanten av rosenkransen til takkens spiss (se takk-illustrasjon til høyre). På høyt ansatte takker, strekkes målebåndet over bøyen over rosenkransen, slik at ikke en høyt ansatt øyetakk får ufortjent fordel. For normale takker følger en geviret.


​​3. Midttakkenes lengde

-Gjennomsnittet av de to midttakkers lengde måles i cm og multipliseres med 0,25.


​​Midttakken skal måles fra der en linje som går 90 grader på overgangen til gevirstang der denne skjærer takkens senterpunkt.
-Anvisning: Måles 90 grader på takkens senterpunkt, til takkens spiss, se foto.

​​

4. Rosenkransenes omkrets

-Omkrets måles i cm og gjennomsnittsverdien anføres direkte i måleskjemaet.
-Anvisning: Målebåndet holdes stramt/strekkes over eventuelle krumninger i rosenkransen.


​​​5. Omkrets av stangens nedre del

Merk at det her skal overføres to verdier i måleskjemaet (ikke gjennomsnittsverdi). Omkretsen av venstre og høyre stang måles i cm mellom øyetakk og midttakk på det tynneste sted, og anføres direkte i måleskjemaet.


​​6. Omkrets av stangens øvre del

-Merk at det også her skal oppføres to verdier i måleskjemaet (ikke gjennomsnittet). Omkretsen av venstre og høyre stang måles i cm mellom midttakk og krone på det tynneste sted, og anføres direkte i måleskjemaet.
-Anvisning: Dersom geviret har en såkalt ulvetakk, en takk ansatt mellom midttakken og kronen (forekommer nesten aldri hos norsk hjort), skal stengenes omkretsmål tas på 3 steder: Mellom øyetakk og midttakk, mellom midttakk og ulvetakk, og mellom ulvetakk og krone, hver gang på det tynneste sted. Hvis midttakken i slike tilfeller er ansatt omtrent ved midten av stangen, brukes som øvre omkretsmål gjennomsnitt av de to øverste mål. Hvis midttakken derimot er ansatt lavere enn midten av stangen, brukes gjennomsnittet av de to nederste mål som nedre omkretsmål. Hensikten er å få 2 omkretsmål for hver stang, ett for dens nedre del (pkt. 5) og et for dens øvre del (pkt.6). På enkelte gevirer kan midttakken mangle. I slike tilfeller anføres stangomkretsen målt på det tynneste sted to ganger.


​​7. Gevirets vekt

Foto viser hvor mye som skal trekkes fra på vekt ved ulike kappinger​.

-Vekt av geviret oppgis i kilo med to desimaler, og vekten anføres i måleskjemaet, multiplisert med 2.
-Anvisning: For hel hodeskalle uten underkjeve trekkes 0,7 kg, ved et lavere snitt der bare nedre delen av skallen er kappet trekkes 0,5 kg.


​8. Spennviddeprosent

-Spennvidde er den maksimale innvendige avstanden mellom stengene, målt vinkelrett på kraniets lengdeakse. Spennviddeprosenten regnes ut ved at man uttrykker denne avstanden i prosent av den gjennomsnittlige stanglengde: "Spennvidde x 100 / (delt på) gjennomsnittlig stanglengde = Spennviddeprosent".
-Anvisning: Spennviddeprosent gir fra 0-3 poeng etter følgende regler:
Mindre enn 60 %: 0 poeng.
60-70 %: 1 poeng.
70-80 %: 2 poeng.
Mer enn 80 %: 3 poeng.


9. Antall takker

-Antall takker spesifiseres for venstre og høyre stang, og summen anføres direkte i måleskjemaet ( 1 takk = 1 poeng). 

-Avbrukne takker telles med som om de eksisterte, men kan medføre straffepoeng. Kunstig påsatte eller omdannede takker medfører straffepoeng.


​​10. Skjønnhet:

a) Farge. Fra 0-2 poeng (halve poeng kan gis). 

Hjortegeviret skal ha jevn, mørk brun til svart farge med lyse takkespisser og gis i så fall 2 poeng. Grå til mellombrune stenger gir 1 poeng. Lysegrå, gullige eller kunstig farget gir 0 poeng. Gamle, avblekede gevirer kan gis poeng dersom man av gevirets struktur må kunne anta at det har hatt bra farge, mens kunstig fargede og/eller lakkede gevir gis straffepoeng.

Perling vurderes etter hvor markant og hvor langt den strekker seg.

b) Struktur (Perling). Fra 0-2 poeng (halve poeng kan gis). Geviret skal ha en grov, knudret overflate. Rosenkransen skal være tett, grovknudret og ikke avbrutt noe sted. Gevir med glatt overflate gis her 0 poeng. Er rosenkransens perling ikke sammenhengende, eller dersom perling på stenger og basis av takker er til stede, men ikke særlig fremtredende, gis 1 poeng, mens gevir med overbevisende grovknudret overflate kan gis 2 poeng.

c) Takkespisser. Fra 0-2 poeng (halve poeng kan gis). 

Takkens spiss skal danne den harmonisk forlengede avslutning på takken, og således følge dens kurve frem- og oppover. Er helhetsinntrykket i overensstemmelse med dette, kan 2 poeng gis. Et middels godt helhetsinntrykk med enkelte dårlige takkespisser gir 1-1,5 poeng.

Som feil regnes butte, skjeve eller deformerte takkespisser, nedadrettede takkespisser (ankergevir) eller lange, rette takker med spisser som peker rett fremover (mordergevir). Har geviret overveiende dårlige takkespisser, eller kan det av helhetsinntrykk klassifiseres som en av de sistnevnte typer, gis det her 0 poeng.

Takkespissenes form, farge og evt skjevheter utgjør poenggrunnlaget. Her er en krone med skjevhet på en av takkene​.

d) Issetakker. Fra 0-2 poeng (halve poeng kan gis). 

Issetakken bør være ansatt umiddelbart ovenfor øyetakken, og være omtrent av samme lengde som denne. Svært ofte er den ene eller begge issetakker rudimentære, eller kan mangle helt på den ene eller på begge sider av et ellers kraftig og vel proporsjonert gevir. Velutviklede, godt ansatte issetakker på hver side gir 2 poeng.

Dersom det finnes en velutviklet issetakk, mens den andre er rudimentær eller borte, eller om begge issetakkene er vesentlig kortere enn øyetakkene, gis 1-1,5 poeng. Dersom issetakkene mangler helt eller er rudimentære, gis 0 poeng. Eventuelle avbrukne issetakker kan medregnes som eksisterende, mens kunstig påsatte eller omdannede medfører straffepoeng.

e) Krone. Fra 0-10 poeng (halve poeng kan gis). 

-Kronen er betegnelsen på gevirstangens naturlige avslutning, og denne kan være svært varierende utformet, men kan generelt klassifiseres som bestemte typer, hvorav den enkle, tretakkede krone er den som forekommer oftest hos norsk hjort. 

-Ved poengberegningen av kronen er det samlet antall kronetakker (høyre + venstre side), takkenes utvikling, kronens form og det symmetriske helhetsinntrykk som legges til grunn.​

-Foruten den vanlig forekommende enkle krone der kronetakkene går ut fra i hovedsak samme punkt, finnes en annen kronetype der en eller flere av kronetakkene er videre delt i to eller tre spisser, den såkalte dobbelt-krone. I den delte krone har ikke takkene utspring fra samme punkt, og takkene kan være oppdelt videre liksom i dobbeltkronen. Uhyre sjelden hos norsk hjort er de massive kronetyper som i overensstemmelse med sin form kalles: Begerkrone, Håndkrone eller Skyffelkrone.

-Lengde på kronens takker er en del av klassifiseringsgrunnlaget. Dette er en skjønnsmessig vurdering, men takker under 15 cm kan ikke klassifiseres som lange.

-Husk også hvordan takkene i krona skal måle (som dobbelttakk på elg). Samme lengde skal aldri måles to ganger.

​​Ulike kronetyper er vanlige på norsk hjort. Vær oppmerksom på at CIC-skalaen omfavner også de langt mer kraftfulle og velutviklede kronetyper i Europa. Normalt benyttes kun de nedre deler av skalaen på norsk hjort.

-For poengberegningen av kronen, se detaljert tabell som skal benyttes, på side 19 i troféheftet. 

Straf​​​fepoeng

Til fradrag kan oppføres eventuelle straffepoeng (1-3 poeng) dersom geviret har usymmetriske stenger, eller dersom takker er omformet eller kunstig påsatt. Straffepoeng skal begrunnes. 


Kontaktperson: Roar Lundby.

- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.