Blyhagl som ammunisjon
Publisert 15.02.2016 01:54
Oppdatert 30.05.2016 10:06
Landsmøtet 2009 vedtok å arbeide for gjenninføring av bly som jaktammunisjon ved haglejakt med unntak av våtmarksjakt.

​NJFFs forbundsstyre skal arbeide for å få avviklet forbudet mot bly i hagleammunisjon til jakt. Dette gjelder ikke ved jakt i våtmarksområder. Dette bør innlemmes i Handlingsprogrammet for de neste 3 år.

NJFFs forbundsstyre fulgte opp saken og nedsatte en referansegruppe som sammen med Jaktskytterutvalget utredet status og argumentasjonsgrunnlag for forbundets videre arbeid med saken. 

Referansegruppen og jaktskytterutvalget la fram en rapport som dannet grunnlaget for forbundsstyrets strategi for videre arbeid med landsmøtets vedtak om å få gjeninnført blyhagl til jakt på fastmark og over åpent vann.

I første omgang forsøkte man å få gjennomslag for en forskriftsendring som kunne åpne for bruk av blyhagl i tråd med landsmøtevedtaket. Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet (KLD)) avslo NJFFs anmodning. Sammen med fylkeslagene startet NJFF da et omfattende arbeid mot samtlige politiske partier på Stortinget for å inn formulering rundt blyhagl i partienes partiprogrammet for stortingsvalgperioden 2013 – 2017. Med unntak av Venstre og SV, tok alle inn formuleringer som enten åpnet for å gjøre oppmykninger i forbudet mot blyhagl til jakt på fastmark og over åpent vann, eller utrede saken med tanke på å kunne gjøre endringer.

Etter stortingsvalget høsten 2013, har NJFF fulgt opp saken både overfor den nye regjeringen og partiene på Stortinget. Miljødirektoratet har fått i oppdrag fra KLD å lage en utredning som grunnlag for en videre behandling i saken. Vidar Nilsen vil være NJFFs kontaktperson inn mot denne utredningen som skal avleveres til sommeren 2014.


Bly i vilt​​kjøtt

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet vurdert om konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyammunisjon har noen negativ helseeffekt. Konklusjonen er at personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere, har litt mer bly i blodet enn andre. Dette gir økt helserisiko for utsatte grupper.

NJFF anbefaler derfor hjorteviltjegerne følgende:
- Benytt ammunisjon som minimaliserer blyfragmentering i kjøttet. Det vil si loddede (bonded) kuler eller homogene blyfrie kuler for de som har våpen der denne ammunisjonen kan benyttes innenfor kravene til anslagsenergi.

- Skjær godt rundt sårkanalen. Alt kjøtt som er synlig berørt i sårkanalen må vekk. Å angi eksakt antall cm radius som må skjæres bort er vanskelig uten å se an hvert enkelt dyr. Det vil avhenge av valg av prosjektil, skuddvinkel, treff på dyret og ikke minst hva slags dyr man har skutt. Bruk fornuft.

Kontaktperson blyhagl: Vidar Nilsen.

Kontaktperson bly i viltkjøtt: Webjørn Svendsen.
- Annonse -
Familiemedlemskap
Gjensidige jakthund
NJFFs Samarbeidspartnere
Gjensidige
Sportsmans Pride
Thon Hotels
Langseth Advokatfirma DA
Din Tur
Hørselslaben
Norges Jeger- og Fiskerforbund har en rekke sentrale samarbeidspartnere som du drar nytte av. Klikk på logoene for å se våre medlemstilbud.
Copyright © 2013 - 2021 Norges Jeger- og Fiskerforbund
Lokalforeninger tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund har redaksjonelt ansvar for innhold de publiserer på sine respektive nettsider i NJFF-portalen.